Teie arvamus on meile tähtis.

Tagasiside aitab meil muuta teenindust paremaks.

Saatja nimi
Saatja e-post
Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname tagasiside eest!

Saada vihje!

Ootame Teie vihjeid võimalike rikkumiste, pettuste, korruptsiooni ning eetikaalaste rikkumiste kohta.

Tegemist on anonüümse vihjega.

Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname vihje eest!Taotluse menetlemine

Taotluste menetlemine toimub etappide kaupa:

1. Taotluste vormiline menetlemine
Kõik tähtaegselt laekunud taotlused registreeritakse ja menetletakse vormiliselt, mille käigus hinnatakse taotluses sisalduva projekti ja taotleja vastavust kodutoetuse juhendis sätestatud nõuetele ning projekti kulude abikõlblikkust.

Taotluse vormilise hindamise käigus võib KredEx nõuda taotlejalt lisainformatsiooni ja selgitusi taotluses esitatud andmete kohta või taotluse täiendamist või muutmist, milleks antakse aega kuni 10 tööpäeva. Juhul, kui taotleja ei esita nimetatud tähtaja jooksul nõutud lisainformatsiooni ja/või lisadokumente või ei ole taotlusel esitatud kontaktandmetel kättesaadav, tunnistatakse taotlus nõuetele mittevastavaks ning lükatakse tagasi.

Taotluse vormilise menetlemise tulemustest teavitatakse taotlejaid e-posti teel.

Vormilistele nõuetele (taotlemise tingimustele) vastavad taotlused suunatakse edasi sisulisele hindamisele (vajadusel omavalitsuse hinnangud, paikvaatlused, hindamiskomisjon).

2. Kohalikult omavalitsuselt hinnangu küsimine
Üksikvanemate poolt esitatud ja vormilistele nõuetele vastavaks tunnistatud taotluste kohta küsib KredEx taotleja elukohajärgselt kohalikult omavalitsuselt hinnangu taotleja leibkonna liikmelisuse kohta (juhendi p 4.1.7).

3. Paikvaatlus
Paikvaatlused teostatakse vormilistele nõuetele vastavaks tunnistatud taotluste osas.
Paikvaatlus on taotleja toetusealuse elamispinna seisukorra ja toetuse eraldamise vajaduse hindamiseks läbi viidav kodukülastus, mille teostab KredExi esindaja.
KredExi esindaja teeb taotleja omandis ja/või toetusealusel elamispinnal fotod kõikidest eluruumidest s.h eluasemel olevatest puudustest ning koostab paikvaatluse aruande, milles kirjeldab eluaseme seisukorda ja eluasemel olevaid puuduseid. Paikvaatlusel kogutav informatsioon on vajalik alakriteeriumi hinde „e“ saamiseks (juhend p. 4.2.5).
Paikvaatlusest teavitatakse taotlejat telefoni teel ette ~ 5 tööpäeva.
Juhul, kui taotleja taotleb toetust elamiskõlbmatu eluaseme ümberehitamiseks või renoveerimiseks, kuid tema omandis on lisaks toetusalusele objektile korter, maja, majaosa vms, kus elab taotleja või taotleja vanem või üürnik vms, tehakse paikvaatlus mõlemal objektil. Juhul, kui taotleja omandisse kuulub vaid toetusalune elamiskõlbmatu eluase, tehakse paikvaatlus vaid toetusealusel objektil.

Paikvaatluseid ei teostada juhul, kui:

  • toetust taotletakse eluaseme soetamiseks ja taotlejal puudub isiklik elamispind.
  • KredEx on teostanud toetusealuse objekti paikvaatluse eelmisel aastal ja koos käesoleva aasta taotlusega esitatud fotode põhjal on alust arvata, et taotleja eluaseme olukord ei ole muutunud.
  • eluaseme püstitamisel ei ole ehitamisega veel alustatud, tühi krunt.

4. Taotluste hindamine
Toetuste haldurid esitavad paikvaatlusel kogutud andmed KredExi juhataja poolt moodustatud hindamiskomisjonile taotluste sisuliseks hindamiseks vastavalt juhendi punktile 4.2.1.
Hindamiskomisjon esitab koondhinde alusel pingeritta seatud taotlused KredExi juhatajale kinnitamiseks koos ettepanekuga iga taotluse rahuldamiseks või rahuldamata jätmiseks.

5. Taotluste rahuldamine või mitterahuldamine
Seoses lasterikaste perede suure huviga kodutoetuse vastu ning rahaliste vahendite piiratuse tõttu ei ole KredExil võimalik kõiki taotlusvoorus laekunud ja tingimustele vastavaid taotluseid rahuldada. Taotluste rahuldamine või mitterahuldamine sõltub juhendi punktis 4.2.5 toodud hindamissüsteemi kohaselt  taotlustele antud koondhindest. Koondhinne saadakse taotluse alakriteeriumite hinnete liitmisel.
Vormiliselt ja sisuliselt hinnatud taotlused seatakse koondhinde järgi pingeritta alates kõige kõrgema koondhindega taotlusest ning hakatakse raha jagama kuni eelarvelise summa täitumiseni.
Toetuse saamise tõenäosus on suurem kõrgema koondhindega taotlustel ehk halvemates elamistingimustes elavatel peredel ja väiksem madalama koondhindega taotlustel. Taotluse koondhinne ja taotluse rahuldamine või mitterahuldamine selgub taotluste menetlemise viimases etapis pingerea koostamise järgselt ega ole seega prognoositav.

6. Taotlejate informeerimine

Otsused taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta saadetakse taotlejatele 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemist elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatud teatega või kirjalikult posti teel.

Taotluste menetlemise tähtajad

1. Vormiline menetlemine, tähtaeg 60 tööpäeva alates taotlusvooru sulgemise kuupäevast:

  • taotluse registreerimine, läbivaatamine või läbi vaatamata tagastamine;
  • taotluse ja taotleja nõuetele vastavuse hindamine;
  • selgituste ja lisainformatsiooni, taotluse lisadokumentide või muudatuste küsimine.

2. Taotluste sisuline hindamine, tähtaeg 135 tööpäeva alates vormilise menetlemise lõpptähtajast:

  • omavalitsustelt hinnangu küsimine taotlejatest üksikvanemate leibkonna liikmelisuse kohta;
  • juhendi punktides 4.1.8 ja 4.1.9 nimetatud paikvaatluste teostamine;
  • hindamiskomisjoni poolt taotluste hindamine ja KredExi juhatajale ettepanekute tegemine taotluste rahuldamise või mitterahuldamise kohta.  

3. KredExi juhataja otsused taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta, tähtaeg 30 tööpäeva alates hindamiskomisjoni ettepanekute esitamisest
KredExi juhataja teeb hindamiskomisjoni ettepanekul taotluste rahuldamise või mitterahuldamise otsused.

Taotluste menetlusperiood kokku alates vooru lõppkuupäevast kuni otsuste tegemiseni võib kesta maksimaalselt 225 tööpäeva. 

Toetuse väljamaksmine

Toetust saab hakata kasutama alates taotluse rahuldamise otsuse jõustumisest. Enne nimetatud kuupäeva teostatud kulud ei ole abikõlblikud ja neid ei hüvitata (v.a eluaseme soetamine vt juhendi punkt 2.2.2.).

Toetuse saaja kohustub teostama toetuse objektiks olevad tegevused 2 aasta jooksul alates taotluse rahuldamise otsuse jõustumise kuupäevast. Seda ka juhul, kui ehitamisega seonduvate tegevuste korral on toetus eraldatud ehitusmaterjalide soetamiseks ja tööd tehakse ise.

Toetuse väljamaksmise kohta saate täpsemalt lugeda siin.

kredex.ee kasutab küpsiseid. Veebilehe sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Rohkem infot. Sain aru.