Teie arvamus on meile tähtis.

Tagasiside aitab meil muuta teenindust paremaks.

Saatja nimi
Saatja e-post
Teade
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899 + 123456789 = ?

Palun sisestage matemaatilise tehte tulemus.

* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname tagasiside eest!Kellele on elektripaigaldiste renoveerimise toetus mõeldud?

Toetuse eesmärgiks on Tallinnas vanal pingesüsteemil (3x220V) olevate hoonete elektripaigaldiste renoveerimise osaline riiklik toetamine selliselt, et hooned viiakse üle uuele 3x230/400V pingesüsteemile.

Taotlejaks on Tallinna linna korteriühistud ja –ühisused ning väikeelamute omanikud, mittetulundusühingud, kelle hooneid varustatakse elektriga vanal pingesüsteemil, mis asuvad Elektrilevi OÜ võrgupiirkonnas.

Meetme raames on abikõlblikud järgmiste tegevustega seotud kulud:

 • Ehitustööd vanal pingesüsteemil olevate korterelamu elektripaigaldiste üldosa asendamiseks nõuetekohase uue pingesüsteemi vastu, sealhulgas: maanduse, peajaotuskilbi ja magistraalkaablite ehitamine kuni korteriteni; üldvalgustuse toitekaablite ehitamine koridori ja keldri üldvalgustuse toite väljaehitamiseks; korterite elektripaigaldiste ühendamine elektripaigaldise üldosaga senistes ühenduskohtades;arvestite teisaldamine korteritest üldkasutatavasse ruumi (erijuhtudel teisaldamist ei toimu, kui puudub nende paigaldamiseks vaba pind).
 • Ehitustööd vanal pingesüsteemil oleva väikeelamu peajaotuskilbi ja maanduse asendamiseks nõuetekohase pingesüsteemi vastu.
 • Ehitustööde läbiviimiseks vajaliku elektriprojekti koostamisega seotud kulu juhul, kui ehitustööd teostatakse sama toetuse taotluse raames.

Toetuse määr on kuni 50% toetatavate tegevustega seotud abikõlblikest kuludest.
Maksimaalne võimalik toetussumma taotleja kohta on:

 • kuni kümne korteriga korterelamu puhul kuni 300 eurot korteri kohta;
 • üle kümne korteriga korterelamu puhul kuni 250 eurot korteri kohta;
 • mittetulundusühingud kuni 7 000 eurot kogu hoone kohta.

Meetme raames on taotlejal kohustus teostada toetatavad tegevused 8 kuu jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates.

Toetust eraldatakse jooksvalt kuni meetme eelarveliste vahendite ammendumiseni.

Millised on peamised nõuded taotlejale?

 • Väikeelamu puhul olema kinnistusraamatusse kantud kinnisasja füüsilisest isikust omanik, ühis- või kaasomandis olevate kinnisasjade puhul füüsilistest isikutest omanike volitatud esindaja;
 • Korteriühistu, elamuühistu ja korteriühisuse puhul omama kehtivat üldkoosoleku otsust rekonstrueerimistööde teostamise kohta;
 • Mittetulundusühingute puhul omama kehtivat üldkoosoleku otsust rekonstrueerimistööde teostamise kohta;
 • Olema otseselt vastutav projekti ettevalmistamise ja juhtimise eest, mitte tegutsema vahendajana;
 • Toetuse saamisel tagama omafinantseeringu vähemalt 50% ulatuses toetatavate tegevustega seotud abikõlblikest kuludest.

Elektripaigaldiste renoveerimise toetuse taotlemine

 

1Võtke tehnilised tingimused Elektrilevilt

2Tellige elektriprojekt

3Esitage taotlus toetuse saamiseks

6Esitage väljamakse taotlus

5Võtke Elektrilevilt kinnitus uuele pingesüsteemile ülemineku kohta

4Teostage elektritööd pärast otsuse saamist

Vajalikud vormid, lisadokumendid ja juhend

Taotlusvorm koos järgnevate lisadokumentidega:

 • ehitusseadustiku kohane elektriprojekt või tabel tehtavate tööde mahtude ja ühikhindade kohta;
 • projekti/tööde eelarve;
 • projekti/tööde elluviimise ajakava ;
 • vähemalt kolm hinnapakkumust koos tööde mahtude kirjeldusega ja viide valitud ehitustööde teostaja kohta;
 • kinnistusraamatu väljavõte korteriomandite kuuluvuse kohta;
 • taotleja kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta;
 • vajadusel Muinsuskaitseameti kooskõlastus;
 • Elektrilevi OÜ poolt taotlejale kirjalikult pärast 01.03.2015. aastal väljastatud tehnilised tingimused, kus on sätestatud ka ELV uue pingesüsteemiga võrgu valmisolek ja uue sisestuskaabli olemasolu või selle paigaldamise aeg,
 • omafinantseeringu olemasolu tõendav dokument (kas krediidiasutuse laenuotsuse koopia või taotleja panga kontojäägi väljavõte, mis näitab, et osas, mida toetus ei kata, on nõutud summa olemas);
 • valitseja poolt esitatud taotluse puhul korteriomanike volitus;
 • korteriühistu, elamuühistu ja korteriühisuse puhul kehtiv üldkoosoleku otsus;
 • mittetulundusühingute puhul kehtiv üldkoosoleku otsus ehitustööde teostamise ja omafinantseeringu rahastamise kohta.

Toetuse taotlemise juhend
Taotluse vorm
Väljamakse taotluse vorm 

Lõpparuande vorm

 

Kuidas elektripaigaldiste renoveerimise toetust taotleda?

Esimese sammuna palume ühendust võtta Elektrileviga ning küsida neilt tehnilised tingimused. Seda saate teha kas helistades telefonil 777 1545 või saates kirja aadressile info at elektrilevi dot ee

Kui olete Elektrilevilt tehnilised tingimused saanud, tuleks järgmise sammuna tellida elektriprojekt ning alles seejärel esitada KredExile taotlus toetuse saamiseks.

Taotlusvorm koos lisadokumentidega esitatakse KredExile kas digitaalselt allkirjastatuna e-kirjaga aadressile elekter at kredex dot ee või paberkandjal Eesti Posti kaudu tähitud kirjana. Paberkandjal esitatud taotlus peab laekuma suletud ümbrikus, saadetuna tähitud kirjana aadressil SA KredEx, Hobujaama 4, 10151 Tallinn. Ümbrikul peab olema taotleja täisnimi, aadress ja märge „Vana pingesüsteemi uuendamine”. Taotluse postitamise või e-kirja saatmise kuupäev ei tohi olla varasem kui vooru avamise tähtpäev.

Taotlusele peavad olema lisatud kõik lisadokumendid, puuduste korral antakse nende kõrvaldamiseks tähtaeg pikkusega kuni 10 tööpäeva. Puuduste mitte kõrvaldamisel, sh lisadokumentide esitamata jätmisel tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

Väljamaksmine

Toetuse väljamaksed tehakse toetuse saajale vastavalt taotluse rahuldamise otsuses ning toetuse eraldamise lepingus toodud tingimustele.

Toetuse väljamakse tegemiseks peavad taotluse aluseks olevad tegevused olema lõpetatud ja teenuse eest tasutud vähemalt osas, mida toetus ei kata.

Toetuse saajal tuleb e-kirja või tähitud postiga esitada:

Väljamakse taotlus vastaval vormil koos järgnevate lisadokumentidega:

 • ehitus- või töövõtulepingud
 • tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid
 • arved
 • maksekorraldused, konto- või krediitkaardi väljavõte vähemalt selles ulatuses, mida toetus ei kata
 • Elektrilevi OÜ kirjalik kinnitus elamu elektripaigaldise lahti ühendamise kohta vanal pingesüsteemil olevast võrgust ja ühendamise kohta uue pingesüsteemil oleva võrguga

Arved peavad olema esitatud taotleja nimele ja ülekanded peavad olema toimunud taotleja kontolt. Sularahamakseid ei aktsepteerita.

Juhul, kui toetuse saajaks on füüsiline isik, kuulub eraldatud toetus tulumaksuga maksustamisele vastavalt tulumaksuseaduse § 19 lg-le 2. Toetuse saaja eest tasub tulumaksu KredEx.

Kui teenuse eest tasuti osas, mida toetus ei kata, peab toetuse saaja esitama KredExile teenuse eest täielikku tasumist tõendava taotleja poolt tasutud maksekorralduse, konto- või krediitkaardiväljavõtte 30 tööpäeva jooksul arvates väljamakse tegemisest.

Toetuse saaja esitab KredExile lõpparuande toetuse kasutamise kohta KredExi poolt kinnitatud aruandevormil, millele on lisatud fotod teostatud töödest, 30 kalendripäeva jooksul arvates toetuse väljamakse tegemisest.

Kontakt

 Elektripaigaldiste renoveerimise toetust puudutavates küsimustes pöörduge palun meie spetsialistide poole.

 • Heikki Parve

  Energiasäästu projektijuht

  +372 667 4114