Teie arvamus on meile tähtis.

Tagasiside aitab meil muuta teenindust paremaks.

Saatja nimi
Saatja e-post
Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname tagasiside eest!

Saada vihje!

Ootame Teie vihjeid võimalike rikkumiste, pettuste, korruptsiooni ning eetikaalaste rikkumiste kohta.

Tegemist on anonüümse vihjega.

Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname vihje eest!Taotluste vastuvõtt on avatud!

Võtame taotlusi vastu alates 23. aprillist 2018. Taotlusvoor on avatud kuni eelarveliste vahendite ammendumiseni. 

Toetuse põhitingimused

Taotleja on Eestis registreeritud avalikõiguslik ja eraõiguslik juriidiline isik, kelle tegevuseks on Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaatori (edaspidi EMTAK) jagudes C, O, P, Q ja I grupis 551 toodud valdkond. Toetuse saamiseks peab hoone olema taotleja omandis ning ehitatud õiguslikul alusel ja kantud ehitisregistrisse. Hoonele peab olema väljastatud kasutusluba, kui ehitusluba selle püstitamiseks on väljastatud pärast planeerimis- ja ehitusseaduse jõustumist 1995. aasta 22. juulil. 

Korterelamule päikesepaneelide taotlemisel peab elamu vastama vähemalt energiatõhususarvu klassile C.

NB! Äriühing, kelle omandis olev hoone asub Tallinnas, saab toetust taotleda vaid juhul, kui tema tegevusala on kantud EMTAKi jakku Q.

Toetuse andmisel on toetatavateks tegevusteks:

 • energiatootmisseadme paigaldamise projekteerimise kulu;
 • energiatootmisseadme soetamise kulu;
 • energiatootmisseadme paigaldamise kulu.

Toetatakse ainult tegevusi, mis on kirjeldatud ehitusprojektis.

Käibemaks on abikõlblik, välja arvatud juhul, kui taotleja on käibemaksukohustuslane.

Toetuse määr on kuni 30% toetatavate tegevuste abikõlblike kulude kogusummast, kuid mitte enam kui 30 000 eurot taotleja kohta.

Energiatootmisseadme soetamise kulu on abikõlblik järgmistel tingimustel:

 • energiatootmisseadme suurus on kuni 200 kilovatti ning selle planeeritud aastane tootmismaht ei ületa tarbimiskoha viimase kolme aasta keskmist aastast elektri tarbimist;
 • kui tarbimiskohas on tarbimine olnud lühem kui kolm aastat, võetakse punktis 1 nimetatud elektri tarbimise väljaselgitamisel aluseks tegelik elektri tarbimise aeg ning tarbimise puudumisel ehitusprojektis prognoositud tarbimine;
 • energiatootmisseade paigaldatakse lõunasuunas vahemikus ±25 kraadi ja kaldenurgaga 15–45 kraadi;
 • energiatootmisseade soetatakse selle valmistajalt, ametlikult esindajalt või valmistaja või ametliku esindaja tunnustatud edasimüüjalt.
 • toetuse saamiseks on vajalik ehitusprojekt energiatootmisseadme paigaldamiseks ja olemasolevate süsteemidega ühendamiseks.
 • toetuse saamiseks tuleb energiatootmisseade paigaldada hoonele või kinnistule, mille oluliseks osaks on hoone, kus toodetud energiat tarbitakse.
 • toetuse saamiseks peab energiatootmisseadme soetamisel müüja tagama vähemalt viie aasta pikkuse tootjagarantii kõigile komponentidele ja paigaldamisel peab paigaldaja tagama vähemalt viie aasta pikkuse garantii paigaldamistöödele. Energiatootmisseade peab omama CE-sertifikaati.
 • toetuse saamiseks peab energiatootmissüsteem võimaldama tarbimiseks toodetud energiatoodangu andmete mõõtmist ja salvestamist.
 • toetuse saamiseks peab energiatootmisseade vastama võrguettevõtja kehtestatud nõuetele.

Toetust eraldatakse jooksvalt kuni meetme eelarveliste vahendite ammendumiseni.

Eleringi taastuvenergia toetuse kasutamine

Alla 50 kW elektrilise võimusega tootmisseadmetega toodetud elektrienergia eest võib tootja saada taastuvenergia toetust juhul, kui:

 • elektrienergiat toodetakse hiljemalt 2020. aasta 31. detsembril
 • tootmisseadme rajamiseks ei ole tootja saanud riigipoolset KredExi investeeringutoetust. (kehtib alates 1.01.2019)

https://elering.ee/juhend-toetuse-taotlemiseks

Päikesepaneelide investeeringutoetus

Toetuse andmise eesmärk on taastuvast energiaallikast toodetud elektriosakaalu kasv energiabilansis ning energia tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguse vähendamine.

Vabariigi Valitsuse 20.10.2017. a korraldusega nr 285 heaks kiidetud „Energiamajanduse arengukava aastani 2030“ (ENMAK) kohaselt peab tagatav energiavarustus olema kooskõlas Euroopa Liidu pikaajaliste energia- ja kliimapoliitika eesmärkidega ja panustama Eesti majanduskliima ja keskkonnaseisundi parendamisse ning pikaajalise konkurentsivõime kasvu.

Taastuvatest energiaallikatest pärit elektrienergia tootmist asus Eesti toetama 2007. aastal. Enne toetuste kehtestamist moodustas taastuvenergia energiatarbimisest 1,5%, kuid juba 2012. aastal toodeti 15,8% tarbitud elektrienergiast taastuvatest energiaallikatest ning 2017. aastal 28,8%. Taastuvenergia toetamine pole kantud üksnes rohelisest mõtteviisist, vaid ka Euroopa Liidu seatud eesmärkidest. Euroopa Liidu ülene eesmärk on suurendada taastuvenergia osakaalu aastaks 2030 27%-ni energia lõpptarbimises. ENMAKi meetme 1.1. „Elektrienergia tootmise arendamine“ kavandatava sihttaseme kohaselt peaks kütusevabade energiaallikate (päike, tuul, hüdroenergia) osakaal elektri lõpptarbimises moodustama aastal 2030 vähemalt 10%.

Päikeseenergia osa taastuvenergiast elektri tootmisel on seni olnud marginaalne ning leidnud rakendust peamiselt väikelahendustena. Väikeste päikeseelektri tootmisüksuste paigaldamise motivatsiooniallikaks on seni olnud enamasti keskkonna- ja ressursisääst.

Toetuse andmisel soovitakse kasvatada taastuvatest energiaallikatest ehk konkreetselt päikeseenergiast toodetud elektri osakaalu energiabilansis ning seeläbi vähendada energia tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkogust. Traditsionaalsed elektritootmisüksused töötavad peamiselt fossiilsetel kütustel. Päikeseenergiat peetakse üheks kõige suurema kasutatavuse potentsiaaliga taastuvaks energiaressursiks.

Toetuse taotlemine, menetlemine ja eraldamine toimub vastavalt ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri poolt kinnitatud määrusele.

Määruse seletuskiri. 

Kontakt

Päikesepaneelide investeeringutoetust puudutavates küsimustes kirjutage palun paneelid at kredex dot ee või pöörduge meie spetsialistide poole. 

NB! Üle 10 MB e-kirju palun saata mitme eraldi kirjana arvestusega, et üks kiri oleks alla 10 MB. Kõige mugavam on vajalikud dokumendid esitada läbi meie e-teeninduse.

 • Kersti Saar

  Toetuste haldur

  +372 667 4109

 • Heikki Parve

  Energiasäästu projektijuht

  +372 667 4114

kredex.ee kasutab küpsiseid. Veebilehe sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Rohkem infot. Sain aru.