fbpx Home support FAQ | KredEx

Toetuse taotlemine

Kuidas taotleda kodutoetust?

1. Tehke valik, milleks sooviksite toetust taotleda:

a) eluaseme püstitamiseks, ümberehitamiseks, laiendamiseks, renoveerimiseks või tehnosüsteemide muutmiseks, rajamiseks või asendamiseks;
b) eluaseme soetamiseks leibkonnale.

2. Tutvuge taotlemise tingimustega ja selgitage välja, kas teie leibkond vastab nõuetele. 
Täpsemalt saate tingimuste kohta lugeda siin.

3. Valige taotluse ja lisadokumentide esitamise viis: 1. KredExi e-teenuste keskkond või 2. e-post või 3. tähitud kirjaga
Täpsemalt saate taotluse esitamise kohta lugeda siin.

4. Tingimustele vastamise korral hankige taotlemiseks vajalikud dokumendid, vastavalt valitud saatmisviisile elektroonilised või paberkandjal. 

Nõutavate dokumentide kohta saate täpsemalt lugeda siin.

5. Esitage taotlus koos lisadokumentidega hiljemalt taotlusvooru viimasel kuupäeval.

Taotlemise tingimuste, lisadokumentide hankimise või taotluse täitmisega seonduvate küsimuste korral:

tutvuge korduma kippuvate küsimuste rubriigiga; pöörduge abi saamiseks kohaliku omavalitsuse sotsiaalnõuniku või lastekaitse töötaja poole; võtke ühendust KredExi kodutoetuse halduritega. Kontaktid leiate siit.

 

Nõuandva ja abistava organisatsioonina tegutseb ka Eesti Lasterikaste Perede Liit.

Kui palju saab toetust taotleda?

1. Taotleja, kellele ei ole varem toetust eraldatud, võib taotleda maksimaalselt 8000 eurot. 
2. Varem ühe korra toetust saanud pered saavad toetust taotleda maksimaalselt 5000 eurot, eeldusel, et eelmine toetus on kasutatud sihtotstarbeliselt, tööd on teostatud tähtajaliselt ja KredExile on esitatud toetuse kasutamise lõpparuanne (v.a. eluaseme laenu tagasimakse). 
3. Toetust ei ole võimalik taotleda suuremas summas, kui toetuse maksimaalne piirmäär või kaasomandi korral vastavalt kaasomandisoa suurusele. 
Kaasomandi korral arvestatakse taotletava toetuse määr toetusealuse projekti maksumusest, mitte taotletava toetuse summast (nt taotlejale kuulub ½ omandist, projekti maksumus on 10 000 eurot, toetust saab taotleda 5000 eurot, teise osa tasub kaasomanik). Juhul, kui toetusealused tööd tehakse taotlejale kuuluval ja tema leibkonna kasutuses oleval kaasomandiosal (näiteks vannitoa renoveerimine), võib toetust taotleda 100% projekti maksumusest.
4. Toetust saab taotleda samas summas, milles on esitatud hinnapakkumisi või maksab soovitav eluase, kuid mitte rohkem, kui toetuse maksimaalne määr. 
5. Kui toetusealuse projekti maksumus on väiksem, kui taotletava toetuse maksimaalne määr, saab toetust taotleda vaid toetusealuse projektiga samas summas.
Näide 1: Esmataotlejal on õigus taotleda toetust 8000 eurot, kuid soovitav elamispind maksab 6000 eurot. Sel juhul võib taotleda 6000 eurot, ei saa taotleda toetuse maksimaalset määra.  
Näide 2: Ehitamisega seonduvate hinnapakkumiste kogusumma on 7500 eurot, toetust on võimalik taotleda 7500 eurot, ei saa taotleda toetuse maksimaalset määra.
6. Eraldatud toetuse summa on fikseeritud. Kui toetusealune projekt hiljem kallineb, ei saa toetust juurde taotleda. Toetuse saaja peab tasuma puuduva summa omafinantseeringuna.  
Näide: Toetus on eraldatud summas 8000 eurot. Katuse vahetamine maksab 8500 eurot. Toetuse saaja tasub  töö teostajale 500 eurot omavahenditest.
NB! Taotlejad, kes on kodutoetust saanud varasemalt enam kui ühe korra, rohkem toetust taotleda ei saa!

Taotlemise tingimused

Kes on taotleja leibkond?

1. Taotleja leibkonna moodustavad üksikvanem, abielus või vabas kooselus elavad vanemad ja nende vähemalt kolm kuni 19-aastast (k.a) last, s.h lapsed, kellele on arstliku ekspertiisi otsusega määratud raske või sügav puue. 
Juhime tähelepanu, et laps peab olema 19.aastane taotluse esitamise hetkel (Näide: taotlus esitatakse 30.05.2018, laps saab 20.aastaseks 05.06.2018. Arvestame teda lapsena, sest taotlemise hetkel on ta 19. aastane ja vastab nõuetele).

NB! Leibkonnas kasvavad kuni 19.aastased taotleja lapselapsed, õed-vennad vms, loetakse taotlemise mõistes taotleja lasteks vaid juhul, kui toetuse taotleja on määratud nende seaduslikuks esindajaks. Selle tõendamiseks esitatakse KredExile kohtu otsus eestkostjaks määramise kohta või hooldusleping (koopiad).

Raske või sügava puudega lapse olemasolu annab taotlusele juhendi punktis nr 4.2.5 kirjeldatud hindamissüsteemi kohaselt lisapunkte. Puude tõendamiseks esitatakse taotlemisel arstliku ekspertiisi otsus puude määramise kohta. 
Puudega laste arv taotluse koondhinnet ei mõjuta. Kui raske või sügava puudega lapsi on peres rohkem kui üks, esitatakse taotlemisel ühe lapse arstliku ekspertiisi otsus.

2. Taotleja leibkonna liikmete hulka arvestatakse ka taotleja leibkonnas elavad ja taotlemise mõistes  täiendavad leibkonna liikmed, kelleks on:  
- taotleja 20. kuni 21. aastane laps, kes on õpilane või üliõpilane;
- taotleja üle 19. aastane püsivalt töövõimetuks tunnistatud laps;
- taotleja vanem.
Täiendavate leibkonnaliikmete esitamine taotlusel ei ole kohustuslik.
Täiendavad leibkonna liikmed mõjutavad leibkonna lisaliikmena taotlusele moodustuvat koondhinnet juhendi punktis 4.2.5 kirjeldatud hindamiskriteeriumite b ) (maksustatav tulu) ja c) (elamispinna suurus ühe leibkonna liikme kohta) osas. Erinevalt puudega lapsest, täiendav leibkonna liige taotlusele eraldi lisapunkti ei anna.
Täiendavate leibkonna liikmete kohta (v.a. taotleja vanem) esitatakse KredExile õpilaste kohta õppeasutuse tõend või arstliku ekspertiisi otsus puude määramise kohta.
Taotleja leibkonna sissetulekute hulka arvestatakse ka täiendavate leibkonnaliikmete sissetulekud, mille tõendamiseks esitatakse KredExile 2018. aasta täiendavate leibkonnaliikmete maksuandmete tõendid (ka siis, kui 2018. aastal tulu ei saadud!) ja/või välisriigi maksuametist saadud füüsilise isiku tuludeklaratsioon(id). 

Millised on nõuded elukoha registreeringule

1. Taotleja kõikide leibkonna liikmete elukoht (k.a täiendavad leibkonnaliikmed) peab olema registreeritud aadressi täpsusega (ei sobi valla või linna täpsusega). 
2. Elukoha registreeringu ajaline periood enne taotluse esitamist ei ole määratud (nt 0,5 aastat enne taotluse esitamist). Oluline on, et kõik leibkonna liikmed omaksid nõuetele vastavat elukoharegistreeringut taotluse esitamise ajaks.
3. Elukoha registreeringu nõuet ei kohaldata juhul, kui eluaseme soetamiseks toetust taotlev pere elab üüripinnal ning eluruumi omanik ei anna nõusolekut vastava kande tegemiseks rahvastikuregistrisse. Sellisel juhul esitab taotleja eluaseme omaniku kirjaliku kinnituse, et pere elab tema omandis oleval elamispinnal. 

Mis on eluruumina kvalifitseeruv kinnisvara ja lisakinnisvara?

1. Eluruumina kvalifitseeruvaks elamispinnaks loetakse aastaringseks elamiseks sobivat ja toimivate tehnosüsteemidega varustatud eluaset – maja, majaosa, talu, korter, ridaelamuboks jms. 
2. Lisakinnisvaraks loetakse taotleja või taotleja kuni 15-aastase lapse omandis olevat eluaset, mis on leibkonna omandis lisaks toetusealusele elamispinnale ning kvalifitseerub eluruumiks. 
Näide: toetust taotletakse ühe vanema omandis ja pere alaliseks elukohaks oleva eluruumi renoveerimiseks. Teise vanema omandis on lisaks talu, kus elavad alaliselt tema vanavanemad. Talumaja kvalifitseerub lisakinnisvaraks.
3. Lisakinnisvaraks ei loeta amortiseerunud, elamiseks mittekõlblikke elamuid, hooajaliseks elamiseks kasutatavaid elamuid jms. KredExile esitatakse nende kohta fotod ja kirjeldus või kohaliku omavalitsuse tõend eluaseme seisukorra kohta.  
4. Lisakinnisvaraks ei loeta kinnisasja, mis on omandatud pärandvara ühisuse teel.

Kui teie pere omandis on rohkem kui üks eluruumina kvalifitseeruv kinnisvara?

Eluruumina kvalifitseeruva lisakinnisvara olemasolul peaks taotleja enne taotluse esitamist kaaluma võimalust viia omandite arv vastavusse taotlemise nõuetega või lükata taotluse esitamine edasi järgmistesse taotlusvoorudesse. Juhul, kui taotlus siiski esitatakse ja ilmneb nõuetele mittevastavus, käsitletakse seda taotluse juures ilmnenud puudusena, mille likvideerimiseks antakse taotlejale aega 10 tööpäeva. Juhul, kui puudust ei ole võimalik nimetatud tähtaja jooksul likvideerida, tunnistatakse taotlus nõuetele mittevastavaks ning lükatakse tagasi.

Mis on eluruumi pind ja kuidas seda arvestada?

1. Eluruumi pind on vajalik taotluse hindamiseks vastavalt juhendi punktis 4.2.5 kirjeldatud hindamissüsteemile (alakriteeriumi hinne c)).
2. Taotlemisel märgitakse taotlusele toetusealuse korteri/eramu eluruumi pind ehitisregistri (www.ehr.ee) andmetel. Kui leibkond elab lõpuni välja ehitamata või välja ehitatud elamispinnal, mille reaalselt kasutusel oleva eluruumi pind erineb ehitisregistrisse märgitud eluruumi pinnast, siis märgitakse taotlusele lisaks ka reaalselt kasutusel oleva eluruumi pind. 
3. Kui ehitisregistrisse märgitud ja reaalselt kasutusel oleva eluruumi andmed on erinevad, tuleb ehitisregistris olevad andmed viia vastavusse tegelike ruutmeetrite arvuga (nt ehitisregistri andmetel on elamu eluruumi pind 70 m2, kuid 2. korruse väljaehitamise järgselt on reaalselt kasutatav eluruumi pind 110 m2). 
4. Eluruumi pind on: elamiseks kasutatava ruumi või ruumikogumi suletud netopind ehk korteri/eramu kõikide ruumide ja abiruumide (tubade, köökide, vannitubade, tualettide, esikute, garderoobide, hallide, eluruumis asuva sauna, sahvri, vaheruumi, panipaiga, veranda, sisseehitatud seinakappide) põrandapindade summa.
5. Eluruumi pinna hulka ei arvestata: keldreid, garaaže (sh eramutes), katlaruume, pööninguid (kui neis ei saa püsivalt elada) ega üldkasutatavaid ruume (nt trepikojad, koridorid, saunad jms) mitme eluruumiga hoonetes. Samuti ei arvestata eluruumi pinna hulka lahtisi pindu (lodžasid, rõdusid ja terrasse). Kui need on aga kinni ehitatud ja soojustatud, siis liidetakse eluruumi pinnale ka nende pind.
6. Kui taotlejal eluruumina kvalifitseeruv isiklik kinnisomand puudub, siis elamispinna ruutmeetreid taotlemisel ei arvestata.

Võlgnevused ja täitemenetlused

1. Võlgnevusteks loetakse taotlemise mõistes krediidiinfos kajastatud kehtivaid maksehäireid ehk taotleja võlgnevusi, mille reaalne jääk on üle 1500 euro. Võlgnevuseks ei loeta pangalaene, liisinguid vms. Krediidiinfo kajastab võlasummade vahemikku. 
Kui taotlejast eluaseme omaniku võlgnevuste reaalne jääk on väiksem, kui 1500 eurot, esitab eluaseme omanikust taotleja KredExile võlanõudja poolt väljastatud tõendi(d) võlgnevus(t)e reaalse jäägi tõendamiseks juhul, kui krediidiinfos kajastatud võlgnevuse ja reaalse võlgnevuse osas on vastuolu, mis võib mõjutada taotleja nõuetele vastavaks tunnistamist. Võla jäägi tõendamine on vajalik vaid juhul, kui võlgnevuse sissenõudmiseks ei ole alustatud täitemenetlust. 
2. Täitemenetlus on kohtutäituri poolt võlgniku vastu algatatud menetlus võlgnevus(t)e sissenõudmiseks, mille kohta on tehtud sissekanne täitemenetluse registrisse.
3. Võlgnevuste (üle 1500 euro), kehtivate täitemenetluste, kinnisvara arestide või pankroti korral ei aktsepteeri KredEx võlanõudja ja võlgniku vahel sõlmitud maksegraafikut. Kodutoetuse taotlemisel ehitamisega seotud tegevusteks peavad eluaseme omanikust taotleja võlgnevused olema tasutud ja krediidiinfost kustutatud, täitemenetlused peavad lõpetatud ja täitemenetlusregistrist kustutatud ning arestid maha võetud. 
Eelnimetatud piiranguid ei kohaldata juhul, kui:
- tegemist on abikaasade lahusvaraga, abikaasade vahel on sõlmitud abieluvaraleping ning toetusealune elamispind kuulub abikaasale, kes on eelnimetatud piirangutest vaba;
- vaba kooselu korral, kui eluaseme omanikust taotleja on eelnimetatud piirangutest vaba;
- toetusealune elamispind on taotleja kuni 15-aastase lapse omandis;
- eluase soetatakse taotleja kuni 15-aastase lapse omandisse; 
4. KredEx kontrollib taotleja andmeid krediidiinfost, täitemenetlusregistrist ja ametlikest teadaannetest. 
5. Taotleja saab kontrollida enda andmeid kodanikuportaalist www.eesti.ee või www.e-seif.ee

Maksustatav tulu

Mis on maksustatav tulu?

1. Maksustatav tulu on tulu, mida maksustatakse tulumaksuga ning millelt on tulumaks maha arvestamata (brutosumma)
2.
 Maksustatava tulu hulka ei arvestata tulumaksuga mittemaksustatavaid tulusid (nt elatisraha, lastetoetused jms), samuti noorema, kui 18-aastase lapse töötasu. Samas arvestatakse maksustatava tulu hulka vanemahüvitis. 
3. Maksustavat tulu või selle puudumist peab taotleja tõendama dokumentaalselt, esitades KredExile kõikide täisealiste leibkonnaliikmete (s.h täiendavate leibkonnaliikmete) Maksu -ja Tolliameti e-teenindusest hangitud elektroonilised maksuandmete tõendid või taotleja elukohajärgsest teenindusest hangitud maksuandmete tõendid paberkandjal

Maksuandmete tõend

1.
 Maksuandmete tõendil kajastatakse tulu füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel, tööandja(te) deklareeritud väljamaksed, ettevõtlustegevuse tulemusel saadud dividendid ja omakapitalist tehtud väljamaksed. 
2. Maksuandmete tõend peab kajastama taotleja tulusid algusega 01.01.2018. Perioodi lõppu määrata ei saa, kuid 2018. aasta sissetulekud kuvatakse tõendil eraldi summas, mis võetakse taotleja sissetulekute arvutamise aluseks.  
3. Maksustatava tulu piirmäär on 355 eurot leibkonna liikme kohta kuus. Kui tulu on suurem (nt 355,10 eurot), siis toetust käesoleval aastal taotleda ei saa.

Kuidas arvestatakse maksustatavat tulu leibkonna liikme kohta kuus?

1. Maksustatava tulu arvestamiseks hankige taotleja kõikide täisealiste leibkonnaliikmete (s.h täisealiste täiendavate leibkonnaliikmete) 2018. aasta maksuandmete tõendid ja välisriigis töötamisel füüsilise isiku tuludeklaratsioonid.

2. Leidke maksuandmete tõendilt aastatulu. Kui tuluallikaid on mitu, liitke erinevate tuluallikate summad kokku (töötasu, vanemapalk, FIE-na saadud tulu, dividendid ja omakapitalist tehtud väljamaksed), samuti välismaalt mitteresidendina saadud tulu.

3. Taotluse e-teenuste keskkonnast esitamisel märkige veebivormile kõikide täisealiste leibkonnaliikmete aastatulud, programm arvutab vastavat nuppu vajutades keskmise sissetuleku leibkonna liikme kohta kuus automaatselt. 
Taotluse e-posti või posti teel esitamisel arvutage keskmine sissetulek ise. Selleks liitke kokku kõikide leibkonnaliikmete aastatulud, jagage saadud summa 12-ga ehk kuude arvuga ja saadud summa omakorda leibkonnas (taotlemise hetkel) elavate liikmete arvuga.

4.Maksuandmete tõend esitatakse KredExile Maksu-ja Tolliameti poolt digitaalselt või paberkandjal allkirjastatuna.

Kuidas leida maksuandmete tõendit?

Maksuandmete tõendi saavad täisealised pereliikmed võtta Maksu-ja Tolliameti kodulehelt. 
Elektroonilise maksuandmete tõendi koostamiseks sisenege http://www.emta.ee/et/emta_login/nojs < e-maksumetisse/e-tolli < valige ülemiselt realt rubriik „Nõuded ja kohustused“ < valige vasakust tulbast „Tõendid“ < „Alusta tõendi koostamist" < valige rippmenüüst „Maksuandmete tõend“ < valige tõendi keel, aastaarv 2018 jaanuar ning märkige kõikidele allolevatele ridadele linnukesed (kuvatud vaikimisi). Tõendi koostamiseks vajutage nupule „Koosta tõend“. Tõend kuvatakse

Tõendi digitaalne allkirjastamine ja tõendi salvestamine

Tõendi juures on link „Lisa digitempel“ EMTA digiallkirja lisamiseks. Lingile vajutades moodustub fail Bdoc, millele vajutades saate avada ja oma arvutisse salvestada digikonteineri, milles on tõend pdf- ja xml-vormingus. 
Tõendi juures on ka tõendi e-posti teel saatmise funktsioon, mida võite soovi korral kasutada tõendi saatmiseks  isiklikule e-posti aadressile. NB! KredExi e-posti aadressile saatmiseks palume seda funktsiooni mitte kasutada! 

Juhul, kui taotlejal või täisealistel leibkonnaliikmetel ei ole võimalik hankida elektroonilist maksuandmete tõendit, siis tuleb tõendi saamiseks pöörduda Maksu-ja Tolliameti elukohajärgse esinduse poole, kes väljastab maksuandmete tõendi paberkandjal koos asutuse pitsati ja klienditeenindaja allkirjaga.  

Mis tähendab, et taotletavale summale lisatakse tulumaks?

1. Vastavalt tulumaksuseaduse §-le 19 on eraisikule makstav kodutoetus maksustatav tulu, millelt makstakse riigile 20% tulumaksu. 
2. Toetuse taotleja taotleb tulumaksuta summat. KredEx 
arvestab toetuse eraldamisel tulumaksu toetuse summale juurde (mitte maha). Taotleja ise midagi juurde või maha arvestama ei pea.
3. KredEx tasub tulumaksu toetuse saaja eest Maksu-ja Tolliametile igalt toetuse väljamakselt. 
Näide: Toetuse saaja esitab KredExile tasumiseks ehitusmaterjalide kaupluse arve summas 1000 eurot. 
KredEx tasub 1000 eurot kaupluse arveldusarvele ning toetuse saaja eest Maksu-ja Tolliametile 200 eurot. Kokku makstakse välja 1200 eurot.

4. Tulumaksuga maksustamise kohta saate täpsemalt lugeda https://www.riigiteataja.ee/akt/119112010007?leiaKehtiv

Sihtotstarve: Ehitamisega seotud tegevused

Mida mõeldakse ehitamise all?

Ehitamise all mõeldakse kõiki ehitamisega seotud tegevusi – eluaseme püstitamine, laiendamine, ümberehitamine, renoveerimine, tehnosüsteemide muutmine, rajamine, asendamine jms.

Millised tegevused on abikõlblikud?

Abikõlblikud on järgmised tegevused: 

1
Ehitusprojekti koostamine, omanikujärelevalvega, ehitusloa taotlemisega ja ehitusteatise esitamisega seotud kulude katmine, mis on vajalikud toetusealuse projekti elluviimiseks. Ehitusjärelevalve ei ole kohustuslik.  
2. Eluaseme püstitamine. Toetust saab taotleda vaid juhul, kui taotleja kinnitab taotlemisel, et püstitatav eluase võetakse leibkonna alalise elukohana kasutusse 2 aasta jooksul toetuse eraldamisest ning taotleja tagab ülejäänud projekti maksumuse omafinantseeringuna. 
NB! Abikõlblikud ei ole elamu püstitamisega/ümberehitamisega seonduvad eeltegevused – maa ostmine, mõõdistamine, geodeetiliste alusplaanide koostamine, detailplaneeringuga seotud kulud, tehno – ja/või kommunikatsioonisüsteemidega liitumise kulud.
3. Eluaseme laiendamine ehk ehitisele juurde- ehk külge-, peale- või alla ehitamine. 
4. Eluaseme ümberehitamine ehk rekonstrueerimine, mille käigus muutuvad olemasoleva ehitise omadused oluliselt.
5. Eluaseme renoveerimine ehk olemasoleva ehitise üksikute osade vahetamine samaväärsete vastu. 
NB! Elamiskõlbmatu eluaseme ümberehitamisel või renoveerimisel võib toetust taotleda vaid juhul, kui rekonstrueeritav eluase võetakse leibkonna alalise elukohana kasutusse 2 aasta jooksul toetuse eraldamisest ning toetuse saaja tagab ülejäänud projekti maksumuse omafinantseeringuna. 
6. Tehnosüsteemide rajamine, muutmine, asendamine: küttesüsteemid (ahjud, pliidid, kaminad, keskküttekatlad, õhksoojuspumbad, maasoojuspumbad), veevärgi- ja - kanalisatsioonisüsteemid (kaevu rajamine, veeühenduse rajamine, kanalisatsiooni rajamine -septik, imbväljak jms), elektri- ja gaasisüsteemid.

Millised kulud on abikõlblikud?

Ehitamisega seonduvad abikõlblikud kulud on: tööriistarent, ühekordselt kasutatavad tööriistad (pintslid, maalriteibid, liivapaberid, töökindad jms), sanitaartehnika (vannid, dušinurgad, wc-potid, segistid, soojaveeboilerid jms), valgustite soetamine elektrisüsteemi renoveerimise osana, ehitusprügi äravedu, ehitusmaterjalide transport (hüvitatakse juhul, kui transporditeenust pakub materjalide  müüja ja transporditeenuse tasu on märgitud materjalide müügiarvele).

Mitteabikõlblikud kulud on: korduvkasutatavad tööriistad (nt akutrellid, saed, segumasinad, haamrid, kruvikeerajad jms), ülemäärased ja toreduslikud kulud (nt mullivann, tünnisaun), kodumasinate ja - tehnika soetamisega seotud kulud (nt pliidid, õhupuhastid, elektriradiaatorid, ventilaatorid, elektrilised käterätikuivatid jms), mööbel ja mööblidetailid (nt vannitoa peegli- ja kraanikausikapid, liuguksed, garderoobikaubad, puitdetailid mööbli ehitamiseks, uksehinged, kapinupud, jms), sisustuselemendid (kardinapuud, rulood, vaibad, peeglid jms), interneti, telefoni ja TV kaablid, nende pistikud jms.

Kes võib ehitustöid teostada?

Töid võib teostada:

  • ehitusfirma;
  • füüsilisest isikust ettevõtja (FIE);
  • eraisikust vastava eriala spetsialist (hinnapakkumine peab sisaldama eraisikule seadusega kehtestatud makse, pottsepal peab olema vastav kutsetunnistus);
  • toetuse taotleja.

Eelarveliste tööde teostamise tähtaeg on 2 aastat alates taotluse rahuldamise otsuse jõustumisest, seda ka juhul, kui toetus makstakse välja ehitusmaterjalide soetamiseks ning töid teostab toetuse saaja. 
Tööde planeerimisel oma jõududega soovitame läbi mõelda pere võimalused – tööde teostamiseks vajaliku vaba aja olemasolu, tööde teostamiseks vajalikud oskused, tervislik seisund, kaasatava tööjõu olemasolu. Toetuse abil soetatud ehitusmaterjalidega teostatavad tööd peavad valmima tähtaegselt, ka juhul, kui toetuse eest on soetatud ainult ehitusmaterjalid. 

Eraisikult töid tellides tuleb arvestada sellega, et toetuse saaja ehk tööandja on kohustatud eraisikust töövõtja registreerima Maksu- ja Tolliameti töötajate registris, sest töötajale tehtud väljamaksed peab deklareerima ja maksustama. Tööandja ehk toetuse saaja on kohustatud oma töövõtjale väljamaksete tegemisel kinni pidama tulumaksu, arvestama ja tasuma sotsiaalmaksu, kinni pidama töötuskindlustusmakse ning juhul, kui töötaja on kogumispensioni kohustatud isik, ka kohustusliku kogumispensioni makse. SA KredEx tasub seotud maksud toetuse saaja eest, selleks peab toetuse väljamakse dokumentides kajastuma eraisikust töövõtja maksukohuslase number. Pärast toetuse välja maksmist peab toetuse saaja ise täitma maksudeklaratsioon.

Pärast eraisikuga töövõtulepingu sõlmimist peab toetuse saaja ehk tööandja registreerima eraisikust töövõtja töötajate registris. Töövõtulepingus märgitud tööde kogumaksumus peab sisaldama kõiki seadusega kehtestatud makse. KredExile peab esitama lisaks töölepingule, arvele, tööde üleandmise-vastuvõtmisaktile ka töövõtja maksukohuslase number. KredEx tasub töövõtulepingus märgitud summast riigile maksud ja netopalga eraisikust töövõtjale. Pärast toetuse väljamaksmist on toetuse saajal ehk tööandjal kohustus täita maksudeklaratsioon.

Info eraisikust töötaja registreerimise kohta leiate Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.

Kasutades palgakalkulaatorit, saate infot selle kohta, milliseks kujunevad eraisikust töövõtja puhul seadusega kehtestatud maksud.

Kas taotlemisel nõutakse ehitusluba või ehitusteatist?

Ehitusluba või ehitusteatis ei ole toetuse taotlemisel nõutavad dokumendid. Eelarvelisi töid planeerides soovitame eelnevalt välja selgitada ehitusloa ja/või ehitusprojekti vajalikkus. Juhul, kui nimetatud dokumendid on tööde teostamiseks vajalikud, võib dokumentidega seotud kulud planeerida ehitustööde eelarvesse (ehitusprojektile vajalik 2 hinnapakkumist). 
Dokumendid esitatakse KredExile toetuse eraldamise korral koos esimese väljamakse dokumentidega.

Millised on taotlemiseks nõutavad lisadokumendid?

Taotlemiseks nõutavad lisadokumendid on ehitustööde eelarve (KredExi vorm/veebivorm), hinnapakkumised ja fotod.

1. Hinnapakkumised

Taotleja hangib hinnapakkumised vastavalt sellele, kas toetust taotletakse:

a) ehitusmaterjalide soetamiseks ja tööd tehakse ise. 
Vajalik üks hinnapakkumine ehitusmaterjalide müüjalt. Hinnapakkumisi võib võtta erinevatelt materjalide müüjatelt, näiteks ehituspuit saekaatrist ja üldehitusmaterjalid kauplusest. Akende/uste tellimisel paigaldusteenuseta piisab ühest hinnapakkumisest (käsitletakse ehitusmaterjalidena). 
NB! Isikliku töö eest toetuse vahenditest töötasu ei maksta.  

b) Toetust taotletakse teenustööde tellimiseks (firma, FIE, eraisik).
Vajalik vähemalt kaks võrdlevat hinnapakkumist töö(de) teostajalt.

Toetusealuseid töid planeerides võib kombineerida ise teostatavad tööd ja tellitavad teenustööd. 
Näide 1: Aknad tellitakse koos paigaldusega aknafirmast (vajalik 2 võrdlevat hinnapakkumist) ja siseviimistlus tehakse ise (vajalik 1 hinnapakkumine ehitusmaterjalidele).
Näide 2: Elektritööd tellitakse firmalt (vajalik 2 võrdlevat hinnapakkumist), põrandad soojustatakse ise (vajalik 1 hinnapakkumine ehitusmaterjalidele).

Taotlemisel esitatavad hinnapakkumised on esialgsed, nende tähtaeg ei ole toetuse taotlejale ega KredExile kohustav. Taotleja ei ole hinnapakkumise teinud firmade või isikutega seotud ning võib toetuse eraldamise korral leida sobivamad pakkujad. Ka ehitusmaterjalide spetsifikatsioon või hinnad võivad esialgsetest hinnapakkumistest erineda. Oluline on, et eelarvelised tööd jääksid samaks.  

NB! Hinnapakkumised on ehitustööde eelarve kohustuslikud lisad ning esitatakse koos eelarvega!

2. Ehitustööde eelarve

1. Ehitustööde eelarve vormi täitmiseks on vajalikud hinnapakkumised. Eelarve täidab taotleja (mitte ehitusfirma) eelnevalt hangitud hinnapakkumiste alusel.  

2. Teenustööde korral valitakse kahest võrdlevast hinnapakkumisest sobivam ning märgitakse eelarvesse tööde üldine nimetus (ntvannitoa renoveerimine, katuse vahetamine jms). Kohustust odavamat hinnapakkumist valida ei ole.

3. Ehitusmaterjalide hinnapakkumis(t)e korral märgitakse eelarvesse materjalidega planeeritavate tööde üldnimetused (nt 2. korruse väljaehitamine, põrandate soojustamine jms). Ehitusmaterjalide loetelu ei ole vaja hinnapakkumiselt ümber kirjutada.

4. Ehitustööde eelarve summa peab võrduma valitud hinnapakkumis(t)e summaga. 
Näide: valitud hinnapakkumiste kogusumma on 7500 eurot, ehitustööde eelarve summa on 7500 eurot, toetust on võimalik taotleda 7500 eurot, mitte rohkem.

5. Kui eelarve summa on suurem, kui taotletava toetuse maksimaalne määr, peab ülejäänud eelarve maksumuse tagama taotleja omafinantseeringuna (toetuse eraldamisel).

6. Ehitustööde eelarve kogusumma on ühtlasi toetusealuse projekti maksumus ja ka taotletava toetuse summa.

3. Fotod

1. Taotleja esitab 1 - 2 fotot iga ehitustööde eelarvesse märgitud töö ehk toetusealusel elamispinnal oleva puuduse/olukorra kohta. Eluasemel esinev puudus/olukord peab fotol kajastuma võimalikult ülevaatlikult ja selgelt. 
2. Taotluse elektroonilisel esitamisel esitatakse fotod digitaalsel kujul – laetakse üles e-teenuste keskkonnas või lisatakse manusena e-kirjale, arvestades, et e-kirja maht võib olla kuni 10 MB. Fotode saatmisprobleemide vältimiseks e-kirja suure mahu tõttu soovitame fotod kopeerida ühte wordi dokumenti ning lisada see e-kirjale.
3. Taotluse esitamisel paberkandjal lisab taotleja taotluse juurde fotode väljatrükid või originaalfotod paberkandjal.

Sihtotstarve: Eluaseme soetamine

Millist eluaset, kellelt ja mille jaoks võib osta?

1. Toetust võib taotleda maja, majaosa, ridaelamuboksi, korteri või talu soetamiseks. Maad osta ei saa.

2. Soovitav eluase peab vastama kodutoetuse andmise eesmärkidele (juhendi p. 2.1) ja saama toetuse eraldamisel ja väljamaksmisel kogu taotleja leibkonna alaliseks elukohaks, üksikutele pereliikmetele (nt täisealistele lastele, vanavanematele) eluaset soetada ei saa. 

3. Soovitav eluase peab olema rahuldavas seisukorras, sissekolimisvalmis, pesemisvõimalusega, varustatud toimiva vee-, kanalisatsiooni- ja küttesüsteemiga. Toetuse andmise eesmärkidele mittevastava ja/või elamiskõlbmatu elamispinna soetamist KredEx toetuse saajale eraldatud toetusest finantseerida ei saa.  

4. Soetatav eluase ei tohi olla toetuse saaja otsejoones ülenejate või alanejate sugulaste, vendade või õdede ning poolvendade või –õdede, lapsendaja või lapsendatu omandis (ülenejad sugulased on vanemad ja nende eellased, alanejad sugulased on lapsed ja nende järglased).

5. Toetuse abil võib soetada ühe või erandina kaks kõrvuti või üksteise peal paiknevat eluruumi eesmärgiga need kokku ehitada. 

6. Juhul, kui soovitava elamispinna maksumus ületab taotletava toetuse maksimaalset määra, peab taotleja toetuse eraldamisel tagama puuduva summa omafinantseeringu (näiteks eluasemelaen, isikliku elamispinna müük, rahaline abi sugulastelt vms).

7. Taotleja, kellel on võlgnevus(ed) suuremas summas kui 1500 eurot ja/või kelle vastu on algatatud täitemenetlus võlgnevuste sissenõudmiseks ja/või kelle suhtes on algatatud või välja kuulutatud pankrot, võib toetuse eraldamisel soetada eluaseme pere kuni 15-aastase lapse omandisse. Alaealise nimel tehingu tegemiseks on vajalik kohtu luba, mis esitatakse notarile enne notariaalse ostu-müügitehingu sõlmimist. 

8. Juhul, kui soovitav elamispind vajab renoveerimist, võib taotluse esitada nii elamispinna soetamiseks kui ka renoveerimiseks. Selleks peab taotleja tegema renoveerimistööde esialgse kalkulatsiooni, võtma selle alusel hinnapakkumised ning esitama KredExile soovitava elamispinna kirjelduse koos ehitustööde eelarve ning hinnapakkumistega. Täpsema info leiate siit.

9. KredEx ei hinda taotlemisel soovitava objekti vastavust toetuse andmise eesmärkidele, seega ei anna toetuse eraldamine toetuse saajale automaatselt õigust taotluses sisaldunud elamispinna soetamiseks.

10. Toetuse saaja ei ole seotud taotlemisel esitatud ostusooviga ning võib toetuse eraldamisel leida leibkonnale sobivama eluaseme, milleks on aega 2 aastat alates toetuse eraldamise otsuse jõustumisest. Elamispinna ostusoov kooskõlastatakse KredExiga enne notariaalse ostu-müügitehingu teostamist, esitades KredExile uue soovitava elamispinna kirjelduse koos fotodega. KredEx vaatab ostusoovi üle, teeb turuanalüüsi, hindab vastavust juhendi eesmärkidele ning annab nõusoleku eluaseme soetamiseks või keeldub sellest.

11. Juhul, kui toetuse andmise tingimustele vastav eluase soetatakse taotluse menetlemise ajal, on KredExil õigus lähtuda taotluse esitamisel kehtinud olukorrast ning taotlejale hüvitatakse projekti elluviimiseks tehtud kulutused juhendi punktis 2.4.2 sätestatud ulatuses.

Millised on taotlemiseks nõutavad lisadokumendid?

Eluaseme soetamise soovi korral on nõutav lisadokument soovitava elamispinna kirjeldus (veebivorm e-teenuste keskkonnas, KredExi vorm).