fbpx Korterelamu tehaselise rekonstrueerimise toetus | KredEx

Eesmärk

Toetuse andmise eesmärgid on:

 • korterelamute rekonstrueerimisel uute tehniliste lahenduste kasutuselevõtu soodustamine
 • korterelamute energiatõhususe ja parema sisekliima saavutamine
 • energiasõltuvuse ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine.

Toetust saab 50% või kõige rohkem 1 000 000 eurot korterelamu kohta.

Taotlusvoor ei ole avatud. 
Taotlusi saab esitada 01.11.2020-01.02.2021.


Veebiseminari ettekanded:

Kellele sobib

 • korteriühistule

Olulisemad tingimused

Toetatavad tegevused

Toetuse andmisel on toetatavateks tegevusteks:

 • akende, tuletõkke- ja välisuste vahetusest ning kütte- ning ventilatsioonisüsteemi ehitamisest tuleneva siseviimistluse taastamine ja sellega kaasnevad tööd
 • avatäidete vahetamine või renoveerimine ning sellega kaasnevad tööd
 • fassaadi rekonstrueerimine, soojustamine ja sellega kaasnevad tööd
 • hoonesse sisse- ja väljapääsu tagamiseks lifti ehitamine, trepimademetele panduste ja käsipuude paigaldamine ning sellega kaasnevad tööd
 • katuse ja katuslae rekonstrueerimine, soojustamine, varikatuse lisamine ning sellega kaasnevad tööd
 • keldri rekonstrueerimine, soojustamine ja sellega kaasnevad tööd
 • küttesüsteemi asendamine, rekonstrueerimine ja tasakaalustamine, küttesüsteemi tasakaalustamise protokolli koostamine ning sellega kaasnevad tööd
 • lokaalse taastuvenergia kasutamiseks vajalike seadmete soetamine ja paigaldamine ning sellega kaasnevad tööd
 • rõdude ja lodžade rekonstrueerimine või lisamine, klaasi paigaldamine või rõdude asendamine ja sellega kaasnevad tööd
 • soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi ehitamine või ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine ja sellega kaasnevad tööd
 • vee- ja kanalisatsioonisüsteemi paigaldamine, asendamine või rekonstrueerimine ja sellega kaasnevad tööd
 • üldkasutatavatel pindadel asuva hoone elektrisüsteemi asendamine või rekonstrueerimine ja sellega kaasnevad tööd
 • punktides 1–12 nimetatud tööde teostamiseks vajaliku ehitusprojekti koostamine ja selle aluseks oleva ehitusuuringu ja ehitise auditi tegemine
 • omanikujärelevalve teostamine
 • tehnilise konsultandi teenuse kasutamine vastavalt § 8 lõikele 3.

Fassaadi ja katuse soojustamine on toetatavaks tegevuseks, kui selleks kasutatakse tehases eelnevalt valmistatud välisseina ja katuse elemente ning hoone juures toimuvad ainult elementide paigaldamisega seotud tööd.

Projekti abikõlblikkuse periood
 • Enne KredExile taotluse esitamist taotleja teostatud tegevuste ja võetud kohustuste kulud ei ole abikõlblikud.
 • Projekti abikõlblikkuse periood on taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates kuni 24 kuud.
 • Toetuse saaja võib taotleda projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamist üks kord projekti abikõlblikkuse perioodi jooksul maksimaalselt 18 kuu võrra, kui projekti elluviimisel on ilmnenud toetuse saajast sõltumatud erakorralised asjaolud ja tingimusel, et projekti tegevused lõpetatakse hiljemalt 31. augustil 2024. a.
Toetuse piirsumma

Toetust saab 50% abikõlblikest kuludest ning kuni 1 000 000 eurot ühistu kohta.

Omafinantseeringu määr peab katma projekti abikõlblikest kuludest selle osa, mida toetusest ei hüvitata. Omafinantseeringuna ei käsitleta toetust teisest meetmest või riigieelarve, muu avaliku sektori või välisabi vahenditest.

 

Taotlusprotsess

Tehniliste konsultantide nimekiri (täiendame jooksvalt)

Korteriühistu valib tehnilise konsultandi, kes aitab valmistuda üldkoosolekuks, sh kogub KredExi kodulehelt, määrusest ja seletuskirjast infot, uurib hinnangulist maksumust* kõikidele töödele ning vajadusel kirjeldab projekti ulatust ja tehtavaid töid.

Kui tehnilist konsultanti ei ole valitud, teeb eeltoodud toimingud korteriühistu.

 

* Hinnanguline maksumus sisaldab projekteerimist, fassaadi ja katuse soojustamist, akende vahetust, küttesüsteemi rekonstrueerimist, soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi paigaldust, vee- ja kanalisatsioonitorustiku vahetamist ja elektrisüsteemi uuendamist. Teatud hoonetüüpidel ka uute rõdude rajamist. Eeldatava hinna määramisel saab konsultant teha hinnangulised ümberarvutused vastavalt sellele, mida ja kui palju on varem tehtud. Seda, mis järjekorras ja kuidas kõik tööd tehakse, on peatöövõtja planeerida.


Vaata lisainfot tüüpmajade kohta siit esitlusest.

Üldkoosolekul valitakse vajadusel tehniline konsultant, tehakse otsus rekonstrueerimise kohta, kirjeldatakse tööd ja nendega kaasnevad teenused, otsustakse laenu võtmine ja selle maksimaalne summa

Korteriühistu peab esitama hoone mõõdetud energiakasutuse andmetel põhineva energiamärgise. Kui energiamärgist ei ole või olemasolev energiamärgis on koostatud enne 2013. aastat, siis tuleb tellida uus energiamärgis.

Korteriühistu esitab toetuse taotluse KredExile, millele tuleb lisada üldkoosoleku protokoll, energiamärgis ja liikmete nimekiri seisuga, mis ei ole varasem kui 30 kalendripäeva enne taotluse esitamist.

KredEx menetleb taotlust ning annab vajadusel puuduste kõrvaldamiseks 10 tööpäeva.

KredEx teavitab ühistut, kui taotlus on vastavaks tunnistatud ning läheb hindamisele.

Kui taotlus ei vasta tingimustele, teeb KredEx taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

Taotlusvooru sulgemisel, 01.02 hakkab KredEx hindama kõiki vastavaks tunnistatud taotlusi jagades need tüüpprojektide gruppidesse ning reastades taotlused iga grupi siseselt pingeritta.

Kui esimesele grupile eraldatud vahendeid on enam kui taotlusi, kuulub vastav eelarve üldisele ümberjagamisele.

KredEx korraldab majade gruppidele minikonkursid avaliku enampakkumise kaudu leitud ettevõtjate vahel.

KredEx teeb toetuse rahuldamise otsuse, kus ühistule määratakse projekteerija- ja ehitaja ning ühistu sõlmib selle ettevõtjaga projekteerimis- ja ehituslepingu.

Korteriühistu võtab omanikujärelevalve pakkumised.

Valimisel on oluline, et teenuse pakkujale tuleb seada lisaülesanded:

 • kontrollida tehases paikvaatlusena elementide dokumentatsiooni nõuetekohasust
 • ehitusprojektile vastavust

KredExit peab kaasama järelevalvesse volitatud osapoolena.

Toetuse väljamaksmine

Aruanded

Dokumendid

Võta ühendust

Kalle Kuusk
hoonete energiatõhususe projektijuht
kalle.kuusk [at] kredex.ee
Elari Paimets
toetuste haldur (korterelamute rekonstrueerimistoetus)
elari.paimets [at] kredex.ee