fbpx ELURUUMI OSTMINE | KredEx

Tingimused

Väljamaksega seotud küsimused ja dokumendid saatke e-postiaadressile toetused@kredex.ee

1. Toetuse eraldamise otsus kehtib alates otsuse jõustumisest 2 aastat. Toetuse saaja peab leidma ning omandama leibkonnale sobiva eluruumi nimetatud tähtaja jooksul.

2. Toetuse eraldamine ei anna toetuse saajale automaatset õigust osta toetuse taotlemisel taotlusesse märgitud eluruumi. Ostusoov tuleb KredExiga enne notariaalse ostu-müügitehingu sõlmimist kooskõlastada.  

3. Alates 2020. a toetuse saajatel tuleb jälgida, et soovitava eluruumi maksumus ei oleks suurem kui viiekordne toetussumma.

4. Soovitav eluruum peab olema vähemalt rahuldavas seisukorras, sissekolimisvalmis, pesemisvõimalusega ja varustatud toimivate vee-, kanalisatsiooni- ja küttesüsteemidega. Elamiskõlbmatut või tänapäevastele elamistingimustele mittevastavat eluruumi toetuse abil soetada ei saa.   

5. Eluruumi ei või osta leibkonnaliikme või temaga otse- või külgjoones suguluses olevalt isikult (vanemad, vanavanemad, lapsed, lapselapsed, vend, õde, onu, tädi, onu- ja tädilapsed). 

6. Eluruum tuleb osta toetuse saaja omandisse. Juhul, kui peres on kaks vanemat või vanem ja tema elukaaslane, siis peavad eluruumi omanikeks saama mõlemad.
Juhul, kui ühel või mõlemal toetuse saajal on kehtivad täitemenetlused võlgade sissenõudmiseks, Krediidiinfo andmetel lõpetamata võlgnevusi (maksehäireid) suuremas summas kui 1500 eurot, tema suhtes on jõustunud kohtuotsus pankrotimenetluse algatamiseks või välja kuulutamiseks, on võimalik osta eluruum toetuse saaja kuni 15-aastase lapse/laste omandisse. Selleks peab lapse vanem(ad) hankima ning enne ostu-müügitehingut esitama notarile kohtu nõusoleku alaealise nimel kinnisasjatehingu tegemiseks (perekonnaseadus
§ 187).

7. Osta võib ühe eluruumi. Samuti võib omandada kõrvuti või teineteise peal paiknevad eluruumid või taotleja omandis oleva eluruumiga kõrvuti või selle peal või all paikneva eluruumi eesmärgiga eluruumid kokku ehitada üheks eluruumiks. Eluruumide ühendamise tähtaeg on 2 aastat alates toetuse eraldamise otsuse jõustumisest.

8. Eluruumi võib soetada avaliku enampakkumise raames.

9. Eraldatud toetuse summast kallima eluruumi ostmisel võib toetust kasutada koos eluasemelaenu -ja käendusega. Käenduse kohta saate täpsemalt lugeda siin.

10. Notaritasu ja riigilõiv ei ole abikõlblikud.

11. Omandatav eluruum tuleb võtta kasutusele ja registreerida kõikide leibkonnaliikmete elukohaks rahvastikuregistris 3 kuu jooksul alates toetuse väljamaksmisest ning kasutada seda leibkonna alalise elukohana vähemalt 2 aastat alates eluruumi omandamisest.

1. Ostusoovi kooskõlastamine

Toetuse saaja peab sobiva eluruumi leidmisel esitama KredExile vähemalt 10 tööpäeva enne eluruumi omandamist „Omandatava eluruumi kirjelduse“ koos eluruumi fotode või kinnisvaraportaali müügikuulutuse lingi või eluruumi eksperthinnangu (kui see on olemas). 

Toetuse saaja ei pea „Omandatava eluruumi kirjeldust“ esitama juhul, kui ta soovib osta sama eluruumi, mille ostmiseks toetust taotles. Sellisel juhul saadab toetuse saaja KredExile vabas vormis e-kirja, milles märgib soovitava eluaseme aadressi, hinna, kelle omandisse eluaseme osta plaanib ning lisab juurde fotod elamispinna kõikidest ruumidest ja elamust väljast.

KredEx annab toetuse saajale nõusoleku eluruumi omandamiseks või keeldub sellest, kui soovitav eluruum ei paranda toetuse saaja elamistingimusi – on ruumiliselt ebapiisav, halvas seisukorras, puudub pesemisvõimalus või toimivad vee-, kanalisatsiooni- ja küttesüsteemid.

2. Notariaalse asjaõigusliku ostu-müügitehingu sõlmimine


1. Toetuse saaja broneerib ostusoovi kooskõlastuse saamisel eluruumi ostu-müügitehingu osapooltega notari aja ning informeerib notarit toetuse eraldamisest. KredExi esindaja tehingu juures ei viibi.

2. Ostu-müügitehingu osapoolte soovil väljastab KredEx ostuhinna tasumise tagamiseks kinnituskirja. Kinnituskirja küsib KredExilt toetuse saaja, saates vastava päringu e-posti aadressile toetused@kredex.ee vähemalt 3 tööpäeva enne tehingut. KredEx väljastab kinnituskirja toetuse saajale, kes edastab selle tehingu osapooltele, KredEx kolmandatele isikutele toetuse saajate isikuandmeid ei väljasta! Kinnituskiri kehtib alates väljastamisest 10 tööpäeva.

3. Toetuse saaja sõlmib eluruumi müüja(te)ga notariaalselt tõestatud asjaõigusliku ostu-müügilepingu.


Toetuse väljamaksmine

1. Eluruumi ostuhinna tasumiseks esitab toetuse saaja KredExile hiljemalt 3 tööpäeva jooksul:
- notariaalse asjaõigusliku ostu-müügilepingu algärakirja koopia;
- väljamakse taotluse
(sobiva vormi leiate siit);
Väljamakse taotlus allkirjastatakse vähemalt ühe vanema poolt digitaalselt või paberkandjal.


2. KredEx tasub eluruumi ostuhinna osaliselt või kogusummas notariaalses ostu-müügilepingus nimetatud eluruumi müüja, müüja poolt näidatud isiku või toetuse saaja arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul ning teavitab toetuse saajat väljamakse kuupäevast.

 3. Eluruumi soetamisel enne toetuse eraldamise otsuse saamist, on toetuse saajal õigus taotleda KredExilt eluruumi ostuhinna hüvitamist. Omandatud eluruum peab olema vähemalt rahuldavas seisukorras, pesemisvõimalusega, varustatud toimivate vee-, kanalisatsiooni- ja küttesüsteemidega. Elamiskõlbmatut või tänapäevastele elamistingimustele mittevastava eluruumi ostuhinda ei hüvitata. 
Eluruumi ostuhinna hüvitamiseks esitab toetuse saaja KredExile „Omandatava eluruumi kirjelduse“
, fotod ostetud elamispinna kõikidest ruumidest ja elamust väljast, notariaalse asjaõigusliku ostu-müügilepingu, väljamakse taotluse ja ostuhinna tasumist tõendava maksekorralduse. Väljamakse dokumendid tuleb esitada KredExile 45 tööpäeva jooksul taotluse rahuldamise otsuse jõustumisest arvates.

Aruande esitamine

Aruanne tuleb KredExile esitada 30 kalendripäeva jooksul peale omandatud eluruumi elama asumist ja selle registreerimist rahvastikuregistris leibkonnaliikmete elukohana (tähtaeg on 3 kuud omandamisest). Aruande vormi leiate siit. 2020. aastal toetuse saanud aruannet esitama ei pea.


Toetuse saaja kohustused

Toetuse saajal on järgmised kohustused:
1. Võtma soetatud eluruumi kasutusse kõikide toetuse saaja leibkonnaliikmete alalise elukohana ja tegema vastava registreeringu rahvastikuregistris 3 kuu jooksul alates eluruumi omandamisest.

2. Kasutama soetatud eluruumi leibkonna alalise elukohana vähemalt 2 aastat alates toetuse väljamaksmisest, eluruumi väljaüürimine sel perioodil ei ole lubatud.

3. Teavitama KredExit eluruumi võõrandamisest enne toetuse saajale seatud kohustuste täitmise tähtaja lõppu.  

4. Teavitama KredExit, kui eluruumi omanikust toetuse saaja suhtes on algatatud täitemenetlus võla sissenõudmiseks ja/või toetuse abil soetatud eluruumile on seatud kinnistusraamatus võõrandamise keelumärge.

5. Toetuse tagasi maksma, kui võõrandab toetuse abil soetatud eluruumi enne toetuse saajale seatud kohustuste täitmise tähtaja lõppu. Toetust ei pea tagasi maksma, kui toetuse saaja kasutab võõrandamisest saadud vahendeid leibkonnale sobivama eluruumi soetamiseks.

6. Renoveerimist vajava eluruumi soetamisel peab toetuse saaja eluruumi soetama, renoveerima ja võtma selle leibkonna alalise elukohana kasutusse 2 aasta jooksul alates toetuse eraldamise otsuse jõustumisest.