ELURUUMI OSTMINE

Tingimused

Väljamaksega seotud küsimused ja dokumendid saada palun e-posti aadressile toetused@kredex.ee või postiaadressile KredEx, Hobujaama 4, 10151 Tallinn (ümbrikul märksõna „Kodutoetus“). 

1. Toetuse eraldamise otsus kehtib kaks aastat alates otsuse jõustumisest. Toetuse saaja peab selle aja jooksul leidma ja ostma leibkonnale sobiva eluruumi.

2. Toetuse eraldamine ei anna toetuse saajale automaatset õigust osta taotlusse märgitud eluruum. Ostusoov tuleb KredExiga kooskõlastada enne notariaalse ostu-müügitehingu tegemist.

3.
2020 ja 2021 a toetuse saajatele kehtib nõue, et ostetava eluruumi ostuhind ei tohi olla suurem kui viiekordne toetussumma. Alates 2022 a toetuse taotlejatele/toetuse saajatele nimetatud nõue ei kohaldu ja eluruumi ostuhinnale piirangut ei ole.

4. Soovitav eluruum peab olema vähemalt rahuldavas seisukorras, sissekolimisvalmis ja pesemisvõimalusega ning seal peab toimima kütte-, elektri-, gaasi-, vee- ja kanalisatsioonisüsteem. Elamiskõlbmatut või tänapäevastele elamistingimustele mittevastavat eluruumi toetuse abil osta ei saa.

5. Eluruumi ei tohi osta leibkonnaliikmelt või temaga otse- või külgjoones suguluses olevalt inimeselt (vanemad, vanavanemad, lapsed, lapselapsed, vend, õde, onu, tädi, onu- ja tädilapsed). 

6. Eluruum tuleb osta toetuse saaja omandisse. Kui peres on kaks vanemat (või vanem ja tema elukaaslane), siis peavad eluruumi omanikuks saama mõlemad.

Juhul kui ühel või mõlemal toetuse saajal on a) kehtivad täitemenetlused võlgade sissenõudmiseks, b) Krediidiinfo andmetel lõpetamata võlgnevusi (maksehäireid) üle 1500 euro, c) tema (nende) suhtes jõustunud kohtuotsus pankrotimenetluse algatamiseks või väljakuulutamiseks, on võimalik osta eluruum toetuse saaja kuni 15-aastas(t)e lapse (laste) omandisse. Selleks peab (peavad) lapse vanem(ad) hankima ning enne ostu-müügitehingut esitama notarile kohtu nõusoleku teha alaealise nimel kinnisasjatehing. Selle kohta saab lähemalt lugeda perekonnaseaduse § 187-st siit.

7. Osta võib ühe eluruumi. Samuti võib osta kõrvuti või üksteise peal paiknevad eluruumid või taotleja omandis oleva eluruumiga kõrvuti või selle peal või all paikneva eluruumi eesmärgiga ehitada need kokku üheks eluruumiks. Eluruumide kokkuehitamise tähtaeg on kaks aastat alates toetuse eraldamise otsuse jõustumisest.

8. Eluruumi võib osta avalikult enampakkumiselt.

9. Kui taotleja ostab toetussummast kallima eluruumi, võib ta kasutada toetust koos eluasemelaenu ja -käendusega. Käenduse kohta saab täpsemalt lugeda 
siit.

10. Notaritasu ja riigilõiv ei ole abikõlblikud, st neid ei tohi toetussummast tasuda.

11. Ostetav eluruum tuleb võtta kasutusele ja registreerida rahvastikuregistris kõikide leibkonnaliikmete elukohana kolme kuu jooksul alates toetuse väljamaksmisest. Ostetavat eluruumi tuleb kasutada leibkonna alalise elukohana vähemalt kahe aasta vältel alates ostmisest.


 

1. Ostusoovi kooskõlastamine

Pärast seda, kui toetuse saaja on leidnud eluruumi, mida ta soovib osta, peab ta esitama KredExile vähemalt kümme tööpäeva enne ostu elamispinna kirjelduse (KredExi vormil).

Sellele lisab ta eluruumi fotod või kinnisvaraportaali müügikuulutuse lingi või (kui see on olemas) eluruumi eksperdihinnangu

Soovitava elamispinna kirjelduse vorm on siin.

NB! Elamispinna kirjeldust ei pea esitama taotleja, kes soovib osta sama eluruumi, mille ostuks ta taotles toetust. Tema saadab KredExile vabas vormis e-kirja, milles esitab 1) soovitava eluruumi aadressi, 2) soovitava eluruumi ostuhinna ja 3) info selle kohta, kelle omandisse ta plaanib eluruumi osta. E-kirjale lisab ta fotod eluruumi kõikidest ruumidest ja elamust väljast.

KredEx võib lükata eluruumi ostmise soovi tagasi juhul, kui soovitav eluruum ei paranda leibkonna elamistingimusi, st on ruumiliselt ebapiisav, halvas seisukorras, seal puudub pesemisvõimalus või ei toimi kütte-, elektri-, gaasi-, vee- ja kanalisatsioonisüsteem.

Muul juhul KredEx kooskõlastab ostusoovi.

2. Notariaalse asjaõigusliku ostu-müügitehingu tegemine

1. Pärast KredExilt ostusoovi kooskõlastuse saamist broneerib toetuse saaja eluruumi ostu-müügitehingu osapooltega notariaja ning teatab notarile KredExi kodutoetuse eraldamisest. KredExi esindaja tehingu juures ei viibi.

2. Kui ostu-müügitehingu osapooled soovivad, väljastab KredEx ostuhinna tasumise tagamiseks kinnituskirja. Selleks saadab toetuse saaja KredExi e-posti aadressile
toetused@kredex.ee vähemalt kolm tööpäeva enne tehingut päringu. KredEx väljastab talle kinnituskirja ja toetuse saaja edastab kinnituskirja tehingu ülejäänud osapooltele.

Kinnituskiri kehtib kümme kalendripäeva alates väljastamisest.

Omal algatusel KredEx kolmandatele isikutele toetuse saaja isikuandmeid ei väljasta.

3. Toetuse saaja sõlmib eluruumi müüja(te)ga notariaalselt tõestatud asjaõigusliku ostu-müügilepingu.


3. Toetuse väljamaksmine

1. Eluruumi ostuhinna tasumiseks esitab toetuse saaja KredExile kohe peale tehingu tegemist (hiljemalt kolme tööpäeva jooksul)
1) notariaalse asjaõigusliku ostu-müügilepingu algärakirja koopia ja
2) toetuse väljamakse taotluse (
vorm on siin).

Kui leibkonnas on kaks vanemat (või vanem ja tema elukaaslane), allkirjastavad väljamaksetaotluse mõlemad vanemad digitaalselt või paberil.

2. KredEx tasub eluruumi ostuhinna osaliselt või kogusummas notariaalses ostu-müügilepingus nimetatud eluruumi müüja, müüja poolt näidatud isiku või toetuse saaja arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul. KredEx teatab väljamakse kuupäeva toetuse saajale.

3. Juhul kui toetuse saaja on ostnud eluruumi enne toetuse eraldamise otsuse tegemist, on tal õigus taotleda KredExilt ostuhinna hüvitamist.

Selleks esitab ta KredExile
1) soovitava elamispinna kirjelduse (KredExi vormil),
2) fotod ostetud eluruumi kõikidest ruumidest ja elamust väljast,
3) notariaalse asjaõigusliku ostu-müügilepingu,
4) toetuse väljamakse taotluse,
5) ostuhinna tasumist tõendava maksekorralduse.

Väljamaksedokumendid tuleb esitada KredExile 45 tööpäeva jooksul alates taotluse rahuldamise otsuse jõustumisest.

Soovitava elamispinna kirjelduse vorm on siin.
Toetuse väljamakse taotluse vorm on
siin.

NB! Ostetud eluruum peab olema vähemalt rahuldavas seisukorras ja pesemisvõimalusega ning seal peab toimima kütte-, elektri-, gaasi-, vee- ja kanalisatsioonisüsteem. Elamiskõlbmatu või tänapäevastele elamistingimustele mittevastava eluruumi ostuhinda KredEx ei hüvita. 

4. Aruande esitamine

Toetuse saaja kohustub esitama KredExile toetuse kasutamise aruande. Selle allkirjastab üks vanem digitaalselt või paberil.

Aruanne tuleb KredExile esitada 30 kalendripäeva jooksul pärast seda, kui leibkond on asunud elama ostetud eluruumi ja registreerinud selle rahvastikuregistris oma elukohana (registreerimise tähtaeg on kolm kuud omandamisest). 

Aruande vorm on siin

NB! Alates 2020. aastast toetuse saanud ei pea aruannet esitama.

Toetuse saaja kohustused

Toetuse saajal on kohustus:

1. võtta ostetud eluruum kasutusse kõikide toetuse saaja leibkonnaliikmete alalise elukohana ja teha sellekohane registreering rahvastikuregistris kolme kuu jooksul alates eluruumi ostust;

2. kasutada ostetud eluruumi leibkonna alalise elukohana vähemalt kahe aasta jooksul alates toetuse väljamaksmisest (eluruumi ei ole sel ajal lubatud välja üürida);

3. teavitada KredExit, kui eluruumi omanikust toetuse saaja suhtes on algatatud täitemenetlus võlgnevuse sissenõudmiseks ja/või eluruumile on seatud kinnistusraamatus võõrandamise keelumärge;

 

4. teavitada KredExit, kui eluruum müüakse (sh sundvõõrandatakse) enne toetuse saajale seatud kohustuste täitmise tähtaja lõppu;

5. maksta toetus tagasi juhul, kui ta müüb toetuse abil ostetud eluruumi enne talle seatud kohustuste täitmise tähtaja lõppu. Toetust ei pea toetuse saaja tagasi maksma juhul, kui ta kasutab müügist saadud raha oma leibkonnale sobivama eluruumi ostuks.

 

Kui toetuse saaja soovib toetuse abil osta renoveerimist vajava eluruumi, peab ta selle ostma, renoveerima ja võtma selle leibkonna alalise elukohana kasutusse kahe aasta jooksul alates toetuse eraldamise otsuse jõustumisest.