fbpx Nõutavad dokumendid | KredEx

Kodutoetuse taotlemiseks on nõutavad järgmised dokumendid:

1. Taotlus

  • taotluse esitamisel KredExi e-teenuste keskkonnas sisalduvad taotlemiseks vajalikud vormid keskkonnas veebivormidena, vajalik digitaalse allkirjastamise võimalus;
  • taotlus pdf, esitamiseks e-posti teel, vajalik digitaalse allkirjastamise võimalus;
  • taotlus Word, esitamiseks paberkandjal posti teel.

NB! Taotlejate isikut tõendatavad dokumendid, laste sünnitunnistused, abielutunnistused või abielutõendid ei ole taotlemisel nõutavad ja neid esitama ei pea! 

Taotluse vormistamise ja esitamise kohta saate täpsemalt lugeda siin.

2. Maksuandmete tõend(id) taotleja kõikide täisealiste leibkonnaliikmete 2019. aastal saadud maksustatava tulu kohta.
Maksuandmete tõend(id) esitatakse ka siis, kui maksustatavat tulu 2019. aastal ei saadud!
Maksuandmete tõend esitatakse EMTA poolt digitaalselt või paberkandjal allkirjastatuna.
NB! Palume maksuandmete tõendi asemel mitte esitada eraisiku tuludeklaratsioone, mis ei ole taotlemiseks nõutav dokument. 

Maksustatava tulu ja maksuandmete tõendi kohta saate rohkem lugeda siin.

Tuludeklaratsioon välisriigi maksuametist – esitatakse juhul, kui täisealised leibkonna liikmed töötasid 2019. aastal mitteresidendina välisriigis. Esitatakse koos Eesti Maksu-ja Tolliameti maksuandmete tõendiga, ka juhul, kui 2019. aastal Eestis maksustatavat tulu ei saadud!

3. Ehitustööde eelarve (veebivormil e-teenuste keskkonnas või KredExi vormil) - esitatakse juhul, kui toetust taotletakse ehitamisega seonduvate tegevuste korral.  Ehitustööde eelarve täidab taotleja eelnevalt hangitud hinnapakkumiste alusel. 

Hinnapakkumised esitatakse vastavalt sellele, kas toetust taotletakse: 
1) ehitusmaterjalide- ja toodete või seadmete soetamiseks ja tööd tehakse ise. Nõutav on üks hinnapakkumine ehitusmaterjalide- ja toodete või seadmete müüjalt. 
2)
 ehitustööde tellimiseks koos ettevõtte poolt pakutavate ehitusmaterjalide- ja toodete või seadmetega või ainult ehitus- või paigaldustööde tellimiseks (töid võib teostada ettevõte või FIE). Nõutav on kaks võrdlevat hinnapakkumist töö(de) teostajalt.

Fotod – esitatakse 1 - 2 fotot iga ehitustööde eelarvesse märgitud planeeritava töö/eluruumis esineva puuduse kohta. 
Taotluse ja lisadokumentide esitamisel e-posti teel kehtib mahu piirang kuni 10 MB. Soovitame fotod kopeerida ühte wordi dokumenti ning edastada ühe failina. 
NB! Hinnapakkumised ja fotod on ehitustööde eelarve kohustuslikud lisadokumendid! 

Ehitamisega seotud tegevuste ja nõutavate lisadokumentide kohta saate täpsemalt lugeda siin.

4. Omandatava eluruumi kirjeldus (veebivormil e-teenuste keskkonnas või KredExi vormil) – esitatakse juhul, kui toetust taotletakse eluruumi soetamiseks. 
Eluruumi soetamise soovi korral esitab taotleja KredExile esialgse nägemuse eluasemest, mis vastaks tema leibkonna vajadustele ja millist soovitakse toetuse eest soetada. Selleks valitakse kinnisvara müügipakkumiste hulgast näidisobjekt, mille põhjal koostab taotleja omandatava eluruumi kirjelduse. Taotluse võib esitada ka konkreetse objekti soetamiseks, mida leibkond kasutab näiteks üüri- või võlaõigusliku lepingu alusel. Fotosid ei ole vaja esitada! 
NB! Näidisobjekti valimisel soovitame taotlejatel elamispinna müüjaga mitte sõlmida siduvaid kokkuleppeid (nt eelbroneeringuid, tasuda sissemakseid), sest taotluste menetlusaeg pikk ning toetuse saamine ei ole kõikidele taotlejatele tagatud.

Taotluse rahuldamise otsus ei anna toetuse saajale automaatset õigust taotlusesse märgitud eluruumi omandamiseks.

Eluruumi soetamise ja nõutavate dokumentide kohta saate täpsemalt lugeda siin.

5. Lisadokumendid, mis esitatakse vajadusel:

  • puude raskusastme tuvastamise otsuse koopia juhul, kui leibkonnas on keskmise, raske või sügava puudega laps;
  • õppeasutuse tõend juhul, kui leibkonnas on õpilasest või üliõpilasest kuni 21- aastane laps(ed);
  • tõend töövõimetuse määramise kohta juhul, kui leibkonnas on püsivalt töövõimetu või puuduva töövõimega üle 19-aastane laps või taotleja vanem;
  • kasuvanemaks või eestkostjaks määramise otsus juhul, kui vastav info ei kajastu rahvastikuregistris;
  • eluruumi kirjeldus ja fotod juhul, kui taotleja või tema kuni 15-aastase lapse omandis on eluruumina mittekvalifitseeruv kinnisasi (amortiseerunud korter/maja) või omavalitsuse tõend, mis kinnitab, et tegemist on eluruumina mittekvalifitseeruva kinnisasjaga;
  • võlanõudja poolt väljastatud tõend võlgnevus(te) reaalse jäägi tõendamiseks juhul, kui eluruumi omanikust taotlejal on krediidiinfo andmetel võlgnevus(i) suuremas summas kui 1500 eurot ning  krediidiinfos kajastatud võlgnevuse ja reaalse võlgnevuse osas on vastuolu, mis võib mõjutada taotleja nõuetele vastavaks tunnistamist. Võla jäägi tõendamine on vajalik vaid juhul, kui võlgnevuse sissenõudmiseks ei ole alustatud täitemenetlust.
  • notariaalne kasutuskord juhul, kui projekti objektiks olev eluruum on kaasomandis ja toetust soovitakse kasutada taotleja leibkonna ainukasutuses oleva eluruumi parendamiseks. Kasutuskorra puudumisel tuleb taotlemisel esitada kaasomanike vahel sõlmitud lihtkirjalik kasutuskorra kokkulepe koos plaaniga. Toetuse eraldamisel on toetuse väljamakse õiguse tekkimiseks nõutav notariaalse kasutuskorra seadmine.

Korduma kippuvate küsimustega saate tutvuda siin.