Kodutoetuse taotlemiseks on nõutavad järgmised dokumendid:

1. Taotlus

  • taotluse esitamisel KredExi e-teenuste keskkonnas sisalduvad taotlemiseks vajalikud vormid keskkonnas veebivormidena, vajalik digitaalse allkirjastamise võimalus;
  • taotlus pdf, esitamiseks e-posti teel, vajalik digitaalse allkirjastamise võimalus;
  • taotlus Word, esitamiseks paberkandjal posti teel.

Taotluse vormistamise ja esitamise kohta saate täpsemalt lugeda siin.

2. Maksuandmete tõend(id) taotleja kõikide täisealiste leibkonnaliikmete (s.h täiendavate leibkonnaliikmete) 2018. aastal saadud maksustatava tulu kohta.
Maksuandmete tõend(id) esitatakse ka siis, kui maksustatavat tulu 2018. aastal ei saadud!
Maksuandmete tõend esitatakse EMTA poolt digitaalselt või paberkandjal allkirjastatuna.
NB! Palume maksuandmete tõendi asemel mitte esitada eraisiku tuludeklaratsioone, mis ei ole taotlemiseks nõutav dokument. 

Maksustatava tulu ja maksuandmete tõendi kohta saate rohkem lugeda siin.

Tuludeklaratsioon välisriigi maksuametist – esitatakse juhul, kui täisealised leibkonna liikmed töötasid 2018. aastal mitteresidendina välisriigis. Esitatakse koos Eesti Maksu-ja Tolliameti maksuandmete tõendiga, ka juhul, kui 2018. aastal Eestis maksustatavat tulu ei saadud!

3. Ehitustööde eelarve (veebivormil e-teenuste keskkonnas või KredExi vormil) - esitatakse juhul, kui toetust taotletakse ehitamisega seonduvate tegevuste korral.  Ehitustööde eelarve täidab taotleja eelnevalt hangitud hinnapakkumiste alusel. 
Hinnapakkumised – teenustööde korral esitatakse kaks võrdlevat hinnapakkumist töö teostajatelt (firma, FIE eraisik), ehitusmaterjalide soetamisel esitatakse üks hinnapakkumine ehitusmaterjalide kaupluselt. 
Fotod – esitatakse 1 - 2 fotot iga ehitustööde eelarvesse märgitud toetusealuse töö/puuduse kohta. 
Taotluse ja lisadokumentide esitamisel e-posti teel kehtib mahu piirang kuni 10 MB. Soovitame fotod kopeerida ühte wordi dokumenti ning edastada ühe failina. 
NB! Hinnapakkumised ja fotod on ehitustööde eelarve kohustuslikud lisadokumendid! 

Ehitamisega seotud tegevuste ja nõutavate lisadokumentide kohta saate täpsemalt lugeda siin.

4. Soovitava eluaseme kirjeldus (veebivormil e-teenuste keskkonnas või KredExi vormil) – esitatakse juhul, kui toetust taotletakse eluaseme soetamiseks. 
Eluaseme soetamise soovi korral esitab taotleja KredExile esialgse nägemuse eluasemest, mis vastaks tema leibkonna vajadustele ja millist soovitakse toetuse eest soetada. Selleks valitakse kinnisvara müügipakkumiste hulgast näidisobjekt, mille põhjal koostab taotleja soovitava eluaseme kirjelduse. Taotluse võib esitada ka konkreetse objekti soetamiseks, mida leibkond kasutab näiteks üürilepingu alusel. Fotod soovitavast elamispinnast ei ole nõutavad ning neid esitama ei pea. 
NB! Näidisobjekti valimisel soovitame taotlejatel elamispinna müüjaga mitte sõlmida siduvaid kokkuleppeid (nt eelbroneeringuid, tasuda sissemakseid), sest taotluste menetlusaeg pikk ning toetuse saamine ei ole kõikidele taotlejatele tagatud. 

Eluaseme soetamise ja nõutavate dokumentide kohta saate täpsemalt lugeda siin.

5. Lisadokumendid, mis esitatakse vajadusel:

  • kaasomandi korral notariaalne kasutuskord või kaasomanike vahel sõlmitud kirjalik kasutuskorra kokkulepe koos eluaseme plaaniga;
  • täiendava leibkonnaliikme puhul õppeasutuse tõend või arstliku ekspertiisi otsus, mis kinnitab leibkonnaliikme vastavust juhendi punktis 1.2.5 toodud nõuetele;
  • raske või sügava puudega lapse puhul arstliku ekspertiisi otsus puude määramise kohta;
  • kasuvanemaks või eestkostjaks määramise otsus;
  • eluruumina mittekvalifitseeruva lisakinnisvara olemasolul vabas vormis eluaseme kirjeldus ja fotod või omavalitsuse tõend, mis kinnitab, et tegemist on eluruumina mittekvalifitseeruva kinnisasjaga;
  • võlanõudja poolt väljastatud tõendid võlgnevuste reaalse jäägi tõendamiseks juhul, kui eluaseme omanikust taotlejal on krediidiinfo andmetel võlgnevusi suuremas summas kui 1500 eurot ning  krediidiinfos kajastatud võlgnevuse ja reaalse võlgnevuse osas on vastuolu, mis võib mõjutada taotleja nõuetele vastavaks tunnistamist. Võla jäägi tõendamine on vajalik vaid juhul, kui võlgnevuse sissenõudmiseks ei ole alustatud täitemenetlust.  

NB! Taotlejate isikut tõendatavad dokumendid, laste sünnitunnistused, abielutunnistused või abielutõendid ei ole taotlemisel nõutavad ja neid esitama ei pea!


Korduma kippuvate küsimustega saate tutvuda siin.