Kes me oleme

Finantsinspektsioonis registreeritud väikefondivalitseja SmartCap on KredExi tütarettevõte, mis valitseb 80 miljoni euro suurust riiklikku riskikapitalifondi.

SmartCapi roll on tagada paremad seemne- ja kasvurahastuse võimalused, peamiselt läbi erasektori riskikapitalifondide kaudu, arendada Eesti riskikapitaliturgu ja tagada kapitali kättesaadavus kõikides majandustsüklites.

SmartCapi visioon on muuta Eesti kapitaliturg toimivaks riskikapitali investeeringute pakkumise kaudu, mis omakorda võimaldaks ambitsioonikatel ja innovaatilistel Eesti ettevõtetel rahvusvaheliselt kasvada. 

SmartCap on Eesti riigi partner riskikapitali investeeringutes ning meie missioon on panustada Eesti majanduskasvu ja arendada Eesti kapitaliturgu:

 • olles pikaajalise strateegilise vaatega ankurinvestor riskikapitalifondides;
 • pakkudes puuduvaid investeerimislahendusi, keskendudes seejuures turutühimikele erinevates ettevõtete kasvufaasides ja turusegmentides;
 • investeerides turutingimustel ja lähtudes turu vajadustest;
 • investeerides kõikides majandustsüklites.
Portfell

SmartCapi valitsetava riikliku riskikapitalifondi koguväärtus on 80 miljonit eurot ning SmartCapi investeerimisportfelli kuulub täna kaks Eestis tegutsevat varase faasi riskikapitalifondi:

 1. Eesti Arengufondi ja SmartCapi tehtud otseinvesteeringuid tehnoloogiaettevõtetesse haldab täna Tera Ventures´i meeskond, kes vastutab jätkuinvesteeringute juhtimise, ettevõtetest väljumise ja ettevõtete müükide eest. Rohkem infot Tera Venturesi veebist.
 2. SmartCap on investeerinud Superangel One  varase faasi investeerimisfondi, mille siht on investeerida kümne aasta jooksul ligi 40-sse varase faasi tehnoloogiaettevõttesse. Superangeli meeskond lõi iduettevõtetele kiirendi Alpine House, mis viiakse ellu Startup Estonia programmi vahenditest. Rohkem infot Superangeli veebist.
Kõrgtehnoloogiliste Ettevõtete Fond

Kõrgtehnoloogiliste Ettevõtete Fond hakkab investeerima ettevõtetesse, mille toode või teenus ning ärimudel põhinevad ennekõike teadus- ja arendustööl ning sellega kaasneval intellektuaalomandi kommertsialiseerimisel.

Tegemist on Eesti esimese kõrgtehnoloogilistele ettevõtetele suunatud fondiga, mille loomine on Eesti iduettevõtete ökosüsteemi kujundav ja mitmekesistav samm. SmartCap paigutab riigipoolse ankurinvesteeringuna Kõrgtehnoloogiliste ettevõtete fondi 15 miljonit eurot. Fondi valitseja peab lisaks SmartCapi ankurinvesteeringule kaasama fondi ka erainvestorite raha. 

Kõrgtehnoloogiliste Ettevõtete Fondi valitseja leitakse avaliku konkursi käigus. Loodava fondi valitseja valikuprotsess on planeeritud läbi viia 2021. aasta kolmanda kvartali lõpuks. 

Lisainfot konkursi tingimuste kohta leiab SmartCapi kodulehelt: https://smartcap.ee/open-calls/deeptech/

SmartCapi sponsorluse põhimõtted

Eesti riskikapitalituru osalisena panustab SmartCap sponsorlustegevuse kaudu riskikapitalituru arengusse, toetades turuarendusele suunatud projekte ja valdkonnas toimuvaid üritusi ja sündmusi, eelistades järelkasvu ja teadmistepõhise ettevõtluse arendamisele suunatud pikaajalise mõjuga algatusi.

Oma toetustegevuse kaudu soovib SmartCap luua pikaajalisi partnerlussuhteid, panustades lisaks rahalisele toetusele ka oma meeskonna kompetentsiga. Eelistame regulaarselt toimuvaid (näiteks kord aastas) ning laiaulatusliku mõjuga projekte ja algatusi.

Kõik sponsorlusprojektid peavad olema kooskõlas SmartCapi väärtustega ja strateegiliste eesmärkidega ning vastama sponsorluse põhimõtetes määratud valdkondadele.

SmartCap ei toeta eraisikuid (v.a Eesti ülikoolidega koostöö raames stipendiumite kaudu), poliitilise ning usulise taustaga algatusi ja üritusi.

Sponsorluse valdkonnad

SmartCap keskendub sponsorluse ja toetustegevuses neljale põhilisele valdkonnale.

 1. Eesti riskikapitali turu areng

  Eesti riskikapitalituru osalisena panustab SmartCap aktiivselt turu arengusse, osaledes Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsiooni (EstVCA) töös ning toetades valdkonnaga seotud algatusi, projekte ja sündmusi, mille eesmärk on kohaliku riskikapital turu arendamine, kogukonna tugevdamine ning tuntuse ja usaldusväärsuse kasvatamine välisinvestorite seas.

  Turu arendamisele suunatud tegevusi toetab SmartCap lisaks sponsorlusele ka oma meeskonna kompetentsiga
   
 2. Noorte ning eelkõige tüdrukute ja naiste ettevõtliku eluhoiaku suurendamine

  SmartCap toetab noortele suunatud algatusi ja projekte, mis inspireerivad noori tegelema inseneeria, tehnoloogia, tehnikateaduse ja robootika valdkondadega. Sponsorlusprojektide eesmärgiks on toetada pealekasvava põlvkonna arengut ning eelistame algatusi, mis on suunatud naiste osakaalu kasvatamisele ettevõtluses ja teadmistepõhistes valdkondades.
   
 3. Koostöö Eesti ülikoolidega

  Koostöös Eesti ülikoolidega panustab SmartCap teaduse arengusse, STEM alade ekspertide ja teadlaste järelkasvu ning õppe- ja teadustöö kvaliteeti. Meie eesmärgiks on toetada teadmistepõhise ettevõtluse arendamist ning innovatsiooni loomiseks ja tehnoloogia edasiarendamiseks vajalike spetsialistide järelkasvu. Toetame üliõpilaste ja õppejõudude motivatsiooni tegeleda teadustööga inseneeria, tehnoloogia, tehnikateaduse ja robootika valdkondades, toetades valdkonnas tehtavaid magistri- ja doktoritaseme teadustöid stipendiumite kaudu.
   
 4. Tehnoloogiliste ja teadmistepõhiste äriideede arendamisele suunatud tegevused

  SmartCap toetab tehnoloogiliste ja teadmistepõhiste äriideede arendamisele ja toetamisele suunatud tegevusi, projekte ja konkursse. Eelistame regulaarselt (nt kord aastas) toimuvaid ja pikema mõjuga algatusi.

Sponsorlustaotluse esitamine

Sponsorlustaotlusi palume esitada kirjalikus vormis. Taotluses palume kindlasti ära märkida järgmine info:

 • Taotluse esitaja nimi ja kontaktandmed, esindatava organisatsiooni nimi.
 • Projekti meeskonna tutvustus ja meeskonna liikmete kogemuste kirjeldus sarnaste projektide ellu viimisel.
 • Projekti lühikirjeldus, sh eesmärk, sihtgrupp, toimumise aeg ja koht, oodatav osalejate arv jne.
 • Soovitud toetuse suurus ning täpne ja selge ülevaade, milleks toetuseks küsitud vahendid kasutatakse.
 • Oodatav tulemus ja projekti mõju kirjeldus.
 • Sponsorile pakutavate reklaamväljundite ülevaade.

Taotlused palume saata aadressile marina.bachmann@smartcap.ee.

Taotlused vaatame läbi ja anname vastuse ühe kuu jooksul.

Uuringud ja analüüsid

SmartCapi poolt tellitud uuringu eesmärk oli kirjeldada erinevas faasis (loomise, kasvu-, ning laienemise) iduettevõtete kapitali kättesaadavuse probleeme, analüüsida nende olemust ning hinnata seniste finantsinstrumentide sobivust ilmnenud probleemide lahendamiseks. Uuringut rahastati Startup Estonia programmi vahenditest ja see viidi läbi perioodil oktoober 2019 – jaanuar 2020 Civitta Eesti AS poolt.

Tutvu uuringu ja selle kokkuvõttega.