Rekonstrueerimistoetus 2022-2027

Suletud

Eesmärk

Korterelamu terviklik rekonstrueerimine suurendab selle energiatõhusust ja pikendab eluiga, tõstab väärtust kinnisvaraturul ning toob kaasa paranenud sisekliima. Toetus on mõeldud ühistutele ja kohalikele omavalitsustele, kes soovivad rekonstrueerida oma korterelamu võimalikult terviklikult.

Toetuse eraldamise tingimused kinnitatakse 2023. aasta alguses.

Kasutegurid

 • Energiasääst
 • Tervislik sisekliima
 • Uueväärne elamu

Kellele sobib

Korteriühistu

korteriühistule

Hea teada

Taotlemine

 1. Tutvu KredExi kodulehel rekonstrueerimistoetuse ja renoveerimislaenu tingimuste ning dokumentidega.                            
 2. Kontrolli, kas korterelamul on olemas energiamärgis, vajaduse korral telli see.*               
 3. Vali sobiv tehniline konsultant**.
 4. Koosta rekonstrueerimise lähteülesanne ja esialgne eelarve.
 5. Kui vajad pangalaenu, küsi pangast esialgsed laenutingimused.
 6. Korralda ühistu esimene üldkoosolek. Vajaduse korral kutsu sinna ka maakondliku arenduskeskuse konsultant, kes selgitab rekonstrueerimise toetuse ja laenu tingimusi ning elamu kordategemise vajadust.
 7. Kui jõudsite üldkoosolekul rekonstrueerimises pooldavale seisukohale, siis telli ehitusprojekt.
 8. Vajaduse korral kutsu kokku ka teine üldkoosolek, et võtta seal vastu otsus elamu rekonstrueerida ning vajaduse korral ka taotleda laenu ja käendust.
 9. Esita KredExile toetuse taotluse dokumendid.
 10. KredEx korraldab ehitusprojekti ekspertiisi ja edastab tulemused korteriühistule.
 11. Korralda ehitaja leidmiseks hanked riigihangete registri kaudu. Korralda omanikujärelevalve teenuse osutaja leidmise konkurss.
 12. Pärast projekti ekspertiisi läbimist esita vajaduse korral pangale laenutaotluse dokumendid.
 13. Sõlmi laenu- ja töövõtulepingud.
 14. Rahasta ehitust sellises järjekorras: omavahendid, laen ja toetus.
 15. Võta lõpetatud rekonstrueerimistööd vastu. Toetuse maksab KredEx välja pärast kõikide tööde vastuvõtmist ja vajalike dokumentide esitamist KredExile.

Toetuse taotlejal tuleb esitada mõõdetud energiatarbimisel põhinev ja arvutuslik energiamärgis. Neid tähistatakse sama skaalaga (tähed A–H) ja kasutatakse sama mõõtühikut (kWh/m2a), kuid arvutamismetoodika on mõnevõrra erinev.

Mõõdetud energiatarbimisel põhinev energiamärgis koostatakse hoone mõõdetud tegelike tarbeandmete põhjal. Seetõttu on see näitaja otseselt seotud sellega, kui palju tarbivad hoone ja selle elanikud energiat. See näitab ära energiatarbe enne rekonstrueerimist.

Kuna andmeid pärast rekonstrueerimist mõõdetud energiatarbe kohta ei ole võimalik ette esitada, siis on vajalik arvutuslik energiamärgis. See on ehitusprojekti juures olev arvutus, mis esitatakse hoone arvutusliku standardkasutuse alusel. Arvutuslik energiamärgis (energiatõhususarv) on vajalik selleks, et tõendada, kas ühistu täidab toetuse tingimused.

Standardkasutuse abil on võimalik võrrelda ainult hoonete energiatõhusust, mitte hoone kasutajate tarbimisharjumusi. Standardkasutusel on sisekliima parameetrid (õhuvahetus, sisetemperatuur) ja hoone elanike energiatarbimine (soe vesi, elekter) ette antud.

Nende arvutuse tulemus võib erineda mõõdetud energiatarbimise alusel esitatud energiamärgisest, sest hoone sisekliima tingimused ja elanike energiatarbimine võivad erineda standardkasutuse aluseks olevatest suurustest.

Tehniliste konsultantide nimekiri
(täiendame jooksvalt)


Tehnilise konsultandi teenuse kulu võib olla abikõlblik ka enne rakendusüksusele taotluse esitamise kuupäeva. Toetatava projekti elluviimisel tuleb kasutada ainult sellist tehnilist konsultanti, kes on vastavasse nimekirja kantud.

Tehniline konsultant nõustab toetuse saajat projekteerimis- ja ehitustööde eelarvete koostamisel, projekteerimise ja ehitamise hangete läbiviimisel, ajagraafikute koostamisel jm vajalike protsesside läbiviimisel. Tehnilise konsultandi põhiülesanne on nõustada ühistut tehnilistes küsimustes ennekõike enne rekonstrueerimise algust, kuid seda ka hilisemas protsessis. Millise sisuga teenust ja millises mahus konsultandilt tellida, on ühistu otsustada.

1) Tehnilise konsultandina võib tegutseda füüsiline isik, kes on läbinud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt heaks kiidetud koolitusmooduli alusel läbiviidud korterelamute rekonstrueerimise pädevuskoolituse ja sooritanud koolituse läbimist tõendava eksami.
2) Tehniline konsultant osutab teenust kirjaliku lepingu alusel, mis on sõlmitud taotleja ja tehnilise konsultandi vahel või taotleja ja ettevõtja vahel, kelle kaudu tehniline konsultant teenust osutab. Tehniline konsultant võib tegutseda ka füüsilisest isikust ettevõtjana.
3) Tehniline konsultant peab pakkuma sõltumatut teenust. Tal ei tohi olla majanduslikke huvisid ettevõtjate suhtes, kellelt võetakse projekteerimis- või rekonstrueerimistöödeks hinnapakkumisi ning kes teostavad nimetatud töid ja kellelt võetakse hinnapakkumisi omanikujärelevalve teostamiseks, välja arvatud juhul, kui omanikujärelevalvet teostava ettevõtja juures tegutseb tehniline konsultant ehitusseadustiku § 21 lõike 1 punktis 1 nimetatud isikuna. Tehniline konsultant ei tohi kuuluda korteriühistu valitsejana tegutseva juriidilise isiku juhtorganitesse või tegutseda korteriühistu valitsejast juriidilise isikuga lepingulistes suhetes ega olla korteriühistu valitseja poolt nimetud majahalduriks toetust taotlevas korteriühistus.
4) Taotleja on kohustatud valima tehnilise konsultandi ainult KredExi kodulehel avaldatud nimekirjast.
5) Tehnilisel konsultandil on vastavalt toetuse saaja ja konsultandi vahel sõlmitavale lepingule osalisel või täies mahus alljärgnevad ülesanded:

 • ehitusprojekti (vähemalt põhiprojekti staadiumis) projekteerimistööde tellimise ettevalmistus ja projekteerimiseks hangete läbiviimine. Projekti tellimise lähteülesande koostamisel saate soovi korral lähtuda antud näidisest: projekti lähteülesanne ja töövõtumaht;
 • nõustamine ehitusprojekti koostajatega lepingu sõlmimisel;
 • projekteerimistööde ja ekspertiisi koordineerimine;
 • ehitushangete ettevalmistus ja hangete läbiviimine ning seonduv nõustamine;
 • nõustamine ehitustööde töövõtjaga lepingu sõlmimisel;
 • toetuse dokumentatsiooni ettevalmistamise ja komplekteerimise nõustamine ning ettevalmistus;
 • rekonstrueerimistööde koordineerimine;
 • rekonstrueerimistööde teostajate poolt esitatavate aktide ja arvete vastavuse kontroll sõlmitud lepingutele, tööde teostusele ja mahtudele;
 • kui on vastav pädevus, siis võib teostada ka omanikujärelevalvet;
 • garantiiperioodi ülevaatuste organiseerimine ja nõustamine garantiitööde vastuvõtmisel.

Tehnilise konsultandiga sõlmitava näidislepinguga saab tutvuda siin. Tegemist ei ole kohustusliku vormiga ja pooled võivad lepingut muuta ning kasutada seda vaid ositi.

Tehniline ekspert annab korteriühistule rekonstrueerimisprotsessi kohta tasuta nõu. Ekspert selgitab, millised on korteriühistule sobivad tehnilised lahendused ning vajalikud sammud rekonstrueerimisprotsessi elluviimiseks (sh ehitusprojekti ettevalmistamine, ehitustööde loetelu).

Tehnilised eksperdid

Võta ühendust

Kaimo Kalda

Kaimo Kalda

toetuste haldur (korterelamute rekonstrueerimistoetus, väikeelamute rekonstrueerimistoetus)

kaimo.kalda [at] kredex.ee
Heikki

Heikki Parve

energiasäästu projektijuht (korterelamute rekonstrueerimistoetus)

heikki.parve [at] kredex.ee
Elari Paimets

Elari Paimets

toetuste haldur (korterelamute rekonstrueerimistoetus)

elari.paimets [at] kredex.ee