fbpx Kodutoetuse KKK | KredEx

Toetuse taotlemine

Kuidas taotleda kodutoetust?

1. Toetust saab taotleda:
a) eluruumi püstitamiseks, ümberehitamiseks, laiendamiseks, renoveerimiseks või tehnosüsteemide muutmiseks, rajamiseks või asendamiseks;
b) eluruumi soetamiseks leibkonnale.


2. Tutvuge taotlemise tingimustega ja selgitage välja, kas Teie leibkond vastab taotlejale esitatavatele nõuetele. 
Tingimuste kohta saate täpsemalt lugeda 
siin.

3. Tingimustele vastamise korral hankige taotlemiseks nõutavad dokumendid, vastavalt valitud saatmisviisile elektroonilised või paberkandjal. 
Nõutavate dokumentide kohta saate täpsemalt lugeda 
siin.

4. Valige taotluse ja lisadokumentide esitamise viis: 
1. KredExi 
e-teenuste keskkond või 
2. e-post aadressil
toetused@kredex.ee või 
3. tähitud kirjaga „Kodutoetus“, SA KredEx, Hobujaama 4, Tallinn 10151

Esitage taotlus koos lisadokumentidega hiljemalt taotlusvooru viimasel kuupäeval.

Taotlemise tingimuste, lisadokumentide hankimise või taotluse täitmisega seonduvate küsimuste korral
tutvuge korduma kippuvate küsimuste rubriigiga; pöörduge abi saamiseks kohaliku omavalitsuse sotsiaalnõuniku või lastekaitse töötaja poole; võtke ühendust KredExi kodutoetuse halduritega. Kontaktid leiate siit.
Nõuandva ja abistava organisatsioonina tegutseb ka Eesti Lasterikaste Perede Liit.

Kui palju saab toetust taotleda?

1. Kolme- ja enamalapseline pere, kellele ei ole varem toetust eraldatud, võib taotleda maksimaalselt 10 000 eurot. 

2. Kolme- ja neljalapseline pere, kellele on eelnevalt ühe korra toetust eraldatud, saab teistkordselt taotleda 5000 eurot.

3. Viie- ja enamalapseline pere, kellele on eelnevalt ühe korra toetust eraldatud, saab teistkordselt taotleda 10 000 eurot.

Teistkordse taotlemise  eelduseks on, et eelmine toetus on kasutatud sihtotstarbeliselt, tegevused on ellu viidud tähtajaliselt ja KredExile on esitatud toetuse kasutamise lõpparuanne (v.a. need, kes on varasemalt saanud toetust eluasemelaenu tagasimakseks, neil aruande esitamise kohustust ei olnud). 

4. Toetust saab taotleda toetusealuste tegevuste maksumuse ulatuses, kuid mitte rohkem, kui on toetuse maksimaalne määr. 

Näide 1: Esmataotlejal on õigus taotleda toetust 10 000 eurot, kuid soovitav eluruum maksab 6000 eurot. Taotletava toetuse summa on sel juhul 6000 eurot. 
Näide 2: Võetud hinnapakkumiste kogusumma on 7500 eurot. Taotletava toetuse summa on sel juhul 7500 eurot.

5. Kui planeeritavate tegevuste maksumus ületab suurimat toetussummat, peab
taotleja tagama ülejäänud maksumuse omafinantseeringuna. Eraldatud toetuse summa on fikseeritud, toetust juurde taotleda ei saa.

Näide: Toetus on eraldatud summas 10 000 eurot. Katuse vahetamine maksab 12 000 eurot. Toetuse saaja tasub töö teostajale 2000 eurot omafinantseeringuna.

6. Kaasomandi korral oleneb taotletava toetuse summa kaasomandiosa suurusest ja 
sellest, millist ehitise osa soovitakse renoveerida:
a) Ehitise üldosa renoveerimisel saab toetust taotleda vastavalt kaasomandi suurusele. Näide: Elamu katuse vahetamine maksab 12 000 eurot, taotlejale kuulub elamust ½, toetust saab taotleda 6000 eurot, teise osa tasub kaasomanik.


b) kui eluruum on jagatud mõttelisteks osadeks ja toetusealused tööd tehakse taotlejale kuuluval ja tema leibkonna kasutuses oleval kaasomandiosal, võib toetust taotleda 100% projekti maksumusest. Taotleja peab tõendama KredExile milline osa kinnisasjast on tema ainuvalduses- ja kasutuses ja esitama kaasomanike vahel sõlmitud notariaalse kasutuskorra või selle puudumisel kaasomanike vahel sõlmitud kirjaliku kokkuleppe koos eluruumi plaaniga. Toetuse eraldamisel on nõutav notariaalse kasutuskorra seadmine.  

Näide: 4 korteriga kortermajas, kus on moodustamata korteriomandid, on taotleja kasutuses krt nr 1, taotleja soovib renoveerida oma korteri vannituba ja tööde maksumus on 8500 eurot. Toetust on võimalik taotleda 8500 eurot. Taotlemisel on nõutav notariaalne kasutuskord või kaasomanike kirjalik kokkulepe.


NB! Taotlejad, kes on kodutoetust saanud varasemalt enam kui ühe korra, rohkem toetust taotleda ei saa!

Taotlemise tingimused

Kes on taotleja leibkond?

1. Taotleja on seaduslik vanem, abielus või vabas kooselus elavad vanemad, lapsendaja(d), eestkostja(d) ja kasuvanem (vanema elukaaslane, kes ei ole ühegi leibkonnas kasvava lapse seaduslik vanem). Kui leibkonnas on kaks vanemat (k.a vanema elukaaslane), siis on nad kohustustatud esitama taotluse ühiselt ja neid käsitletakse koos taotlejana. Taotlusele märgitakse mõlema vanema andmed ja allkirjastatakse mõlema vanema poolt. Taotlusega koos esitatakse mõlema vanema maksuandmete tõendid, välismaal töötamisel välisriigi tuludeklaratsioonid.

Leibkonna moodustavad:
- Taotleja;
- taotleja praegusest või varasemast kooselust sündinud või eestkoste või hoolduslepingu alusel peres kasvavad vähemalt kolm kuni 19-aastast (k.a) last.
Täiendavad leibkonna liikmed:
- taotleja 20. kuni 21. aastane laps, kes on õpilane või üliõpilane;
- taotleja üle 19. aastane puuduva töövõimega või püsivalt töövõimetuks tunnistatud laps;
- taotleja vanaduspensionieas, puuduva töövõimega või püsivalt töövõimetuks tunnistatud vanem.

Juhime tähelepanu, et 19. aastane laps peab olema 19. aastane taotluse esitamise hetkel.

Näide: Taotlus esitatakse 30.03.2020, laps saab 20. aastaseks 30.06.2020. a. KredEx arvestab ta lapseks, sest taotlemise hetkel on laps 19. aastane ja vastab nõuetele.

Täiendavate leibkonnaliikmete kohta esitatakse KredExile õppeasutuse tõend õpilase õppeasutuses õppimise ja/või tõend töövõimetuse määramise kohta, samuti nende leibkonnaliikmete 2019. aasta maksuandmete tõendid (ka siis, kui 2019. aastal tulu ei saadud!) ja töötamisel välismaal välisriigi maksuametist saadud füüsilise isiku tuludeklaratsioon(id). 

Täiendavate leibkonnaliikmete märkimine taotlusele ei ole kohustuslik, eraldi lisapunkte nad ei anna, kuid suurendavad taotleja leibkonnaliikmete arvu ning mõjutavad sellega taotluse koondhinnet sissetuleku ja elamispinna ruutmeetrite arvestuses (vt „Taotluse hindamise juhend“ p. 2 -3).

Keskmise, raske või sügava puudega lapse olemasolu annab taotlusele hindamiskriteeriumi nr 4 alusel lisapunkte, mille osakaal on 10% koondhindest („Taotluse hindamise juhend“ p. 4). Puude tõendamiseks esitatakse KredExile lapse puude raskusastme tuvastamise otsuse koopia. Puudega laste arv taotluse koondhinnet ei mõjuta. Kui puudega lapsi on peres rohkem kui üks, piisab ühe lapse puude tõendamisest.
  • taotleja üle 19. aastane puuduva töövõimega või püsivalt töövõimetuks tunnistatud laps;
  • taotleja vanaduspensionieas puuduva töövõimega või püsivalt töövõimetuks tunnistatud vanem.
  • Taotleja; taotleja praegusest või varasemast kooselust sündinud või eestkoste või hoolduslepingu alusel peres kasvavad vähemalt kolm kuni 19-aastast (k.a) last.
    Täiendavad leibkonna liikmed:
    taotleja 20. kuni 21. aastane laps, kes on õpilane või üliõpilane;
Millised on nõuded elukoha registreeringule

1. Taotleja kõik leibkonnaliikmed peavad olema registreeritud rahvastikuregistris toetuse aluseks olevasse eluruumi, see eluruum peab olema leibkonna alaline elukoht. Uue eluruumi soetamise või ehitamise või ümberehitamise korral peavad leibkonnaliikmed olema registreeritud ühele ja samale aadressile (tegelik elukoht).
E
lukoht peab olema registreeritud aadressi täpsusega (ei sobi valla või linna täpsusega).

2. Elukoha registreeringu nõuet ei kohaldata juhul, kui eluruumi soetamiseks toetust taotlev pere elab üüripinnal ning eluruumi omanik ei anna nõusolekut vastava kande tegemiseks rahvastikuregistrisse. Sellisel juhul esitab taotleja KredExile eluruumi omaniku kirjaliku kinnituse, et pere elab tema omandis oleval elamispinnal.

3. Elukoha registreeringu pikkuse nõuet ei ole (näiteks 0,5 aastat enne taotluse esitamist). Oluline on, et kõik leibkonna liikmed omaksid nõuetele vastavat elukoharegistreeringut taotluse esitamise ajaks.

Mis on eluruumina kvalifitseeruv kinnisvara ja lisakinnisvara?

1. Eluruumina kvalifitseeruvaks elamispinnaks loetakse aastaringseks elamiseks sobivat ja toimivate tehnosüsteemidega varustatud eluaset – maja, majaosa, talu, korter, ridaelamuboks jms. 

2. Lisakinnisvaraks loetakse taotleja või taotleja kuni 15-aastase lapse omandis olevat eluruumi, mis on leibkonna omandis lisaks toetusealusele eluruumile ning kvalifitseerub punktis 1 nimetatud eluruumiks. 

Näide: Toetust taotletakse ühe vanema omandis ja pere alaliseks elukohaks oleva eluruumi renoveerimiseks. Teise vanema omandis on lisaks talu, kus elavad alaliselt tema vanavanemad. Talumaja kvalifitseerub lisakinnisvaraks.

3. Lisakinnisvaraks ei loeta pooleliolevat uusehitist, amortiseerunud, hooajaliseks elamiseks kasutatavat elamuid (suvila) jms elamiseks mittekõlblikke eluruume. KredExile esitatakse nende kohta fotod ja vabas vormis kirjeldus või kohaliku omavalitsuse tõend eluruumi seisukorra kohta.  

4. Lisakinnisvaraks ei loeta kinnisasja, mis on omandatud pärandvara ühisuse teel.
Juhul kui taotleja või tema leibkonna liikme omandis on lisakinnisvara, ei vasta taotleja kodutoetuse määruses taotlejale esitatud nõuetele. Kui taotlus siiski esitatakse ja ilmneb nõuetele mittevastavus, käsitleb KredEx seda taotluse juures ilmnenud puudusena ja annab taotlejale võimaluse viia taotlus nõuetega vastavusse 10 tööpäeva jooksul alates vastava teate väljastamisest. Juhul, kui taotlust ei ole tähtaegselt nõuetega vastavusse viidud,  lükkab selle tagasi vastavalt määruse §-le 15, 1). Juhime tähelepanu asjaolule, et antud puuduse kõrvaldamine ei taga automaatselt toetuse eraldamist.

Kui teie pere omandis on rohkem kui üks eluruumina kvalifitseeruv kinnisvara?

Eluruumina kvalifitseeruva lisakinnisvara olemasolul peaks taotleja enne taotluse esitamist kaaluma võimalust viia omandite arv vastavusse taotlemise nõuetega või lükata taotluse esitamine edasi järgmistesse taotlusvoorudesse. Juhul, kui taotlus siiski esitatakse ja ilmneb nõuetele mittevastavus, käsitletakse seda taotluse juures ilmnenud puudusena, mille likvideerimiseks antakse taotlejale aega 10 tööpäeva. Juhul, kui puudust ei ole võimalik nimetatud tähtaja jooksul likvideerida, tunnistatakse taotlus nõuetele mittevastavaks ning lükatakse tagasi.

Mis on eluruumi pind ja kuidas seda arvestada?

1. Eluruumi pind on: elamiseks kasutatava ruumi või ruumikogumi suletud netopind ehk korteri/eramu kõikide ruumide ja abiruumide (tubade, köökide, vannitubade, tualettide, esikute, garderoobide, hallide, eluruumis asuva sauna, sahvri, vaheruumi, panipaiga, veranda, sisseehitatud seinakappide) põrandapindade summa.

2. Eluruumi pinna suurus ehk ruutmeetrite arv on vajalik taotluse hindamiseks 

hindamiskriteeriumi nr 3 alusel, mille osakaal on 15 % koondhindest („Taotluse hindamise juhend“). Kui taotlejal puudub isiklikus omandis olev eluruum, arvestatakse taotlusele 0 ruutmeetrit.

3. Taotlemisel märgitakse taotlusele toetusealuse eluruumi pind ehitisregistri (www.ehr.ee, ehitise osad) andmetel ja tegelikult kasutusel oleva eluruumi pind juhul, kui see erineb ehitisregistri andmetest või kui leibkond elab tervikuna välja ehitamata elamispinnal.

4. Kui valmis eluruumi ehitisregistri ja reaalselt kasutusel oleva eluruumi korruste, ruutmeetrite ja tubade arv on erinevad, peab taotleja pöörduma kohaliku omavalitsuse poole ja uuendama ehitisregistri andmeid.

Näide: Ehitisregistri andmetel on elamu 1. korruseline, eluruumi pind on 70 m2 ja elamus on 3 tuba kuid 2. korruse väljaehitamise järgselt on elamu 2. korruseline, eluruumi pind on 110 m2 ja elamus on 5 tuba). 

5. Eluruumi pinna hulka ei arvestata: keldreid, garaaže (sh eramutes), katlaruume, pööninguid (kui neis ei saa püsivalt elada) ega üldkasutatavaid ruume (nt trepikojad, koridorid, saunad jms) mitme eluruumiga hoonetes. Samuti ei arvestata eluruumi pinna hulka lahtisi pindu (lodžasid, rõdusid ja terrasse). Kui need on aga kinni ehitatud ja soojustatud, siis liidetakse eluruumi pinnale ka nende pind.

Mida tähendavad võlgnevused ja täitemenetlused

1. Eluruumi omanikust taotlejal ei või olla täitemenetlusregistri andmetel kehtivaid täitemenetlusi võlgade sissenõudmiseks ja Krediidiinfo andmetel võlgnevusi suuremas summas kui 1500 eurot. Tal ei tohi olla jõustunud kohtuotsust füüsilise isiku pankrotimenetluse algatamiseks või pankroti väljakuulutamiseks (v.a juhul, kui taotleja on vabastatud pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest) ning tema omandis ja projekti objektiks oleval eluruumil puuduvad kinnistusraamatus piirangud, sh arestid ja võõrandamise keelumärked.

2. Võlgnevuseks loetakse Kediidiinfos kajastatud taotlejast eluruumi omaniku või omandaja nimel olevat lõpetamata maksehäiret või maksehäireid, mille reaalne jääk on üle 1500 euro. Krediidiinfo kajastab võlasumma suurusjärku, mitte reaalset jääki. 
Kui taotlejale teadaolevalt on võlgnevus(t)e reaalne jääk väiksem kui 1500 eurot ning selle sissenõudmiseks ei ole algatatud täitemenetlust, peab taotleja esitama KredExile võlanõudja kinnituse võlasumma reaalse jäägi kohta.
Kui võla sissenõudmiseks on alustatud täitemenetlust ja/või toetusealusele eluruumile on seatud kohtutäituri poolt võõrandamise keelumärge (arest), siis tuleb võlgnevus(ed) tasuda, täitemenetlus lõpetada ja kustutada täitemenetlusregistrist, kinnistusregistrist tuleb eemaldada võõrandamise keelumärge. Võlanõudja ja võlgniku vahel võla tagasimaksmiseks sõlmitud maksegraafikuid ja ümberkujundamise kokkulepet KredEx ei aktsepteeri. 

3. Eelnimetatud piiranguid ei kohaldata juhul, kui:
- tegemist on abikaasade lahusvaraga, abikaasade vahel on sõlmitud abieluvaraleping ning toetusealune eluruum kuulub abikaasale, kes on eelnimetatud piirangutest vaba;
- vaba kooselu korral, kui eluruumi omanikust taotleja on eelnimetatud piirangutest vaba;
- toetusealune eluruum on taotleja kuni 15-aastase lapse omandis;
- eluruum soetatakse taotleja kuni 15-aastase lapse omandisse; 

4. KredEx kontrollib taotleja andmeid krediidiinfost, täitemenetlusregistrist ja ametlikest teadaannetest. 

5. Taotleja saab kontrollida enda andmeid kodanikuportaalist www.eesti.ee ja https://www.minucreditinfo.ee/et/tooted/minu-maksehaired

Maksustatav tulu

Mis on maksustatav tulu?

1. Maksustatav tulu on tulu, mida maksustatakse tulumaksuga ning millelt on tulumaks maha arvestamata (brutosumma). Maksustatava tulu tõendamine kodutoetuse taotlemisel on vajalik taotluse hindamiseks hindamiskriteeriumi nr 2 alusel, mille osakaal on 20% koondhindest („Taotluse hindamise juhend“).

2. Maksustatava tulu hulka arvestab KredEx taotleja kõikide täisealiste leibkonnaliikmete 2019. aastal Eestis ja välisriigis saadud töötasu, vanemahüvitise, töövõimetus-, töötuskindlustus- ja koondamishüvitised, pensionid, tööandjate sissemakseid III pensionisambasse, kogumispensioni väljamaksed, ettevõtlustegevuse tulemusel saadud dividendid ja omakapitalist tehtud väljamaksed (andmed kajastuvad maksuandmete tõendil).

3. Maksustatava tulu hulka ei arvestata tulumaksuga mittemaksustatavaid tulusid (nt elatisraha, lastetoetused jms), eelmist välja makstud kodutoetust, samuti noorema, kui 18-aastase lapse töötasu.

4. Maksustavat tulu või selle puudumist peab taotleja tõendama dokumentaalselt, esitades KredExile kõikide täisealiste leibkonnaliikmete  maksuandmete tõendid, välisriigis töötamisel ka välisriigi maksuameti poolt väljastatud tuludeklaratsiooni.  

5. Maksustatava ehk brutotulu piirmäär on kodutoetuse taotlemisel 355 eurot leibkonna liikme kohta kuus. Kui tulu on suurem, siis toetust käesoleval aastal taotleda ei saa. Taotluse esitamisel lükkab KredEx taotluse tagasi vastavalt määruse §-le 15, 1).

Maksuandmete tõend

1. Maksuandmete tõendil kajastatakse tulu füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel, tööandja(te) deklareeritud väljamaksed, töövõimetus-, töötuskindlustus- ja koondamishüvitised, pensionid, tööandjate sissemaksed III pensionisambasse, kogumispensioni väljamaksed ja maksud, ettevõtlustegevuse tulemusel saadud dividendid ja omakapitalist tehtud väljamaksed, võlad. 

2. Maksuandmete tõend peab kajastama taotleja tulusid perioodil jaanuar 2019 kuni detsember 2019. 

Kuidas arvestatakse maksustatavat tulu leibkonna liikme kohta kuus?

1. Maksustatava tulu arvestamiseks hankige taotleja kõikide täisealiste leibkonnaliikmete  2019. aasta maksuandmete tõendid ja välisriigis töötamisel välisriigi füüsilise isiku tuludeklaratsioonid.

2. Leidke maksuandmete tõendilt (ja välisriigi tuludeklaratsioonilt) aastatulu brutosumma ja arvutage keskmine sissetulek. Selleks liitke kokku kõikide täisealiste leibkonnaliikmete aastatulud, jagage saadud summa 12-ga ehk kuude arvuga ja saadud summa omakorda leibkonnas taotlemise hetkel elavate ja taotlusele märgitud liikmete arvuga.

Näide: Peres on 2 vanemat ja 3 last, kellest üks on taotlemise hetkel 19. aastane ja noorim laps sündis 2020. aastal enne taotluse esitamist. Isa 2019. a. maksustatav tulu maksuandmete tõendil on 5000 eurot, ema 2019. a maksustatav tulu maksuandmete tõendil on 10 000 eurot ja 19-aastase lapse 2019.a maksustatav tulu maksuandmete tõendil on 500 eurot. Igakuine tulu ühe pereliikme kohta on 258,33 eurot, mis arvutatakse järgmiselt: ( (5000+10 000+500)/12)/5.

3. Maksuandmete tõend esitatakse KredExile Maksu-ja Tolliameti digitempliga või paberkandjal allkirjastatuna.

Kuidas leida maksuandmete tõendit?

Maksuandmete tõendi saavad täisealised pereliikmed võtta Maksu-ja Tolliameti kodulehelt. 
Elektroonilise maksuandmete tõendi koostamiseks sisenege e-maksumetisse
valige vasakust tulbast „Registrid ja päringud“   taas vasakust tulbast „Tõendite koostamine"  valige  paremalt „Uus tõend“ valige rippmenüüst „Maksuandmete tõend“  valige perioodi alguseks jaanuar 2019 ja lõpuperioodiks detsember 2019 ning jätke kõikide allolevate tulu liikide ette vaikimisi kuvatud linnukesed! Seejärel vajutage nuppu „Koostan tõendi“. Salvestage tõendi oma arvutisse/nutiseadmesse vajutades nuppu „Laadin alla“ ja valides Digidoc formaadi.
Tõendi juures on ka tõendi e-posti teel saatmise funktsioon, mida kasutage ainult juhul, kui soovite dokumenti saata isiklikule e-posti aadressile. NB! KredExi e-posti aadressile palume tõendeid mitte saata, need tuleb saata koos taotlusega.


Juhul, kui Teil ei ole võimalik hankida elektroonilist maksuandmete tõendit, siis pöörduge elukohajärgse Maksu-ja Tolliameti esinduse poole, kes väljastab Teile maksuandmete tõendi paberkandjal koos asutuse pitsati ja klienditeenindaja allkirjaga. NB! Kindlasti jälgige, et tõendil oleksid kajastatud kõik nõutavad tulu liigid - tulu füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel, tööandja(te) deklareeritud väljamaksed, töövõimetus-, töötuskindlustus- ja koondamishüvitised, pensionid, tööandjate sissemaksed III pensionisambasse, kogumispensioni väljamaksed ja maksud, ettevõtlustegevuse tulemusel saadud dividendid ja omakapitalist tehtud väljamaksed, võlad.

Mis tähendab, et taotletavale summale lisatakse tulumaks?

1. Vastavalt tulumaksuseaduse §-le 19 on kodutoetus tulumaksuga maksustatav tulu.
Tulumaksu määr on 20% ning KredEx lisab selle taotletava toetuse summale toetuse eraldamisel.
Taotleja ise taotletava toetuse summale midagi juurde või maha arvestama ei pea.

Näide: Toetuse taotlejale eraldatakse 10 000 eurot. Igale toetuse väljamakse summale lisab ja tasub KredEx toetuse saaja eest tulumaksu. Tulumaksu summa on eraldiseisev summa ja selle võrra eraldatud toetussumma ei vähene.

2. Välja makstud toetus kajastub toetuse saaja maksustatava tulu hulgas ning võib mõjutada toetuse saaja maksuvaba tulu suurust aastatulu arvestuses.
Lisainfot maksusüsteemi ja oma tulude arvestamise kohta leiate Maksu- ja Tolliameti kodulehelt https://www.emta.ee/et/maksuvaba-tulu. Toetuse väljamaksmisel märgib  toetuse saaja väljamakse taotlusele kumma vanemaga KredEx kodutoetuse kui maksustatava tulu Maksu-ja Tolliametis seob, tulu võib jagada ka mõlema vanema vahel.  

 

Sihtotstarve: Ehitamisega seotud tegevused

Mida mõeldakse ehitamise all?

Ehitamise all mõeldakse kõiki ehitamisega seotud tegevusi – eluaseme püstitamine, laiendamine, ümberehitamine, renoveerimine, tehnosüsteemide muutmine, rajamine, asendamine jms.

Ehitamisega seonduvaid tegevusi planeerides palume jälgida, et toetusega planeeritavad tööd ja nende mahud oleksid reaalselt teostatavad ja jääksid juhul, kui taotlejal puudub vajalik omafinantseering, toetussumma piiridesse. Juhul, kui toetusealuse projekti  maksumus on suurem, kui taotletava toetuse summa, peab taotleja toetuse eraldamisel tasuma ülejäänud summa omafinantseeringuna.

Millised kulud on abikõlblikud?

Abikõlblikud kulud on:
1Ehitusprojekti koostamine ja omanikujärelevalvega seotud kulude katmine, mis on vajalikud toetusealuse projekti elluviimiseks. Ehitusjärelevalve ei ole kohustuslik.  Ehitusprojekti koostamise kulu on abikõlblik kuni 20% ulatuses taotluse rahuldamise otsuses märgitud toetussummast ja juhul, kui projekt on koostatud pärast 01.03.2016. a. Ülejäänud summa tuleb toetuse saajal ise tasuda.

2. Eluaseme püstitamine. Toetust võib taotleda juhul, kui taotleja kinnitab taotlemisel, et püstitatav eluruum võetakse leibkonna alalise elukohana kasutusse 2 aasta jooksul toetuse eraldamisest ning taotleja tagab ülejäänud projekti maksumuse omafinantseeringuna. 
NB! Abikõlblikud ei ole elamu püstitamisega/ümberehitamisega seonduvad eeltegevused – maa ostmine, mõõdistamine, geodeetiliste alusplaanide koostamine, detailplaneeringuga seotud kulud, tehno – ja/või kommunikatsioonisüsteemidega liitumise kulud.

3. Eluruumi laiendamine ehk ehitisele juurde- ehk külge-, peale- või alla ehitamine.

4. Eluruumi ümberehitamine ehk rekonstrueerimine, mille käigus muutuvad olemasoleva ehitise omadused oluliselt.

5. Eluruumi renoveerimine ehk olemasoleva ehitise üksikute osade vahetamine samaväärsete vastu. 
NB! Elamiskõlbmatu eluruumi ümberehitamisel või renoveerimisel võib toetust taotleda vaid juhul, kui ehitatav eluruum võetakse leibkonna alalise elukohana kasutusse 2 aasta jooksul toetuse eraldamisest ning toetuse saaja tagab ülejäänud projekti maksumuse omafinantseeringuna. 

6. Tehnosüsteemide rajamine, muutmine, asendamine: küttesüsteemid (ahi, pliit, kaminad, keskküttekatel, õhksoojuspump, maasoojuspump), veevarustus- ja - kanalisatsioonisüsteemid (kaevu rajamine, veeühenduse rajamine, kanalisatsiooni rajamine -septik, imbväljak jms), elektri- ja gaasisüsteemid.

Millised ehitusmaterjalide, toodete või teenuste kulud on abikõlblikud?

Ehitamisega seonduvad abikõlblikud kulud on: ühekordselt kasutatavad tööriistad (pintsel, maalriteip, liivapaber, töökindad jms), sanitaartehnika (vann, dušinurk, wc-pott, segisti, soojaveeboiler jms), valgustite soetamine elektrisüsteemi renoveerimise osana, ehitusprügi äravedu, tööriistarent, ehitusmaterjalide transport juhul, kui transporditeenust pakub materjalide müüja ja transporditeenuse tasu on märgitud materjalidega samale müügiarvele).

Mitteabikõlblikud kulud on: korduvkasutatavad tööriistad (nt akutrell, saag, segumasin, haamer, kruvikeeraja jms), ülemäärased ja toreduslikud kulud (nt mullivann, tünnisaun), kodumasinate ja - tehnika soetamisega seotud kulud (nt pliit, õhupuhasti, elektriradiaator, ventilaator, elektriline käterätikuivati jms), mööbel ja mööblidetailid (nt vannitoa peegli- ja kraanikausikapp, liuguks, garderoobikaubad, puitdetailid mööbli ehitamiseks, uksehinged, kapinupud, jms), sisustuselemendid (köögimööbel, kardinapuu, ruloo, vaip, peegel jms).

Kes võib ehitustöid teostada?

Töid võib teostada:

  • ehitusettevõte;
  • füüsilisest isikust ettevõtja (FIE);
  • toetuse saaja.

Ehitusprojekti võib koostada isik, kes vastab ehitusseadustiku §-des 21–24 sätestatud nõuetele.

Kas taotlemisel nõutakse ehitusluba või ehitusteatist?

Ehitusluba või ehitusteatis ei ole toetuse taotlemisel nõutavad dokumendid, kuid toetusealuseid töid planeerides soovitame välja selgitada, kas kohalik omavalitsus nõuab tööde teostamiseks ehitusprojekti. Juhul, kui ehitusprojekt on  nõutav, võib taotleja lisada projekti koostamise planeeritava kulu ehitustööde eelarvesse, võttes projekti koostamiseks kaks võrdlevat hinnapakkumist. Ehitusloa riigilõiv ei ole abikõlblik, ehitusteatis on tasuta.

Millised on taotlemiseks nõutavad lisadokumendid?

Taotlemiseks nõutavad lisadokumendid on ehitustööde eelarve (KredExi vorm), hinnapakkumised ja fotod.

1. Hinnapakkumised

Taotleja hangib hinnapakkumised vastavalt sellele, kas toetust taotletakse:

a) ehitusmaterjalide- ja toodete või seadmete soetamiseks ja tööd tehakse ise. Nõutav on üks hinnapakkumine ehitusmaterjalide- ja toodete või seadmete müüjalt. Hinnapakkumisi võib võtta erinevatelt ettevõtetelt, näiteks aknad aknafirmast, ehituspuit saekaatrist ja üldehitusmaterjalid ehitusmaterjalide kauplusest.
NB! Isikliku töö eest toetuse vahenditest tasu ei maksta.  


b) ehitustööde tellimiseks koos ehitusmaterjalide- ja toodete või seadmetega või ilma
Nõutav on kaks võrdlevat hinnapakkumist töö(de) teostajalt.

Toetusealuseid töid planeerides võib kombineerida ise teostatavad tööd ja tellitavad teenustööd. 

Näide 1: Aknad tellitakse koos paigaldusega aknafirmast (vajalik 2 võrdlevat hinnapakkumist) ja siseviimistlus tehakse ise (vajalik 1 hinnapakkumine ehitusmaterjalidele).
Näide 2: Elektritööd tellitakse firmalt (vajalik 2 võrdlevat hinnapakkumist), põrandad soojustatakse ise (vajalik 1 hinnapakkumine ehitusmaterjalidele).


Taotlemisel esitatavad hinnapakkumised on esialgsed. Teenuste, ehitusmaterjalide- ja toodete või seadmete spetsifikatsioon, kogused, hinnad ning pakkumiste tähtaeg ei ole toetuse taotlejale siduvad. Toetuse eraldamisel võib toetuse saaja tellida teenuseid, osta ehitusmaterjale- ja tooteid või seadmeid talle sobivatelt ettevõtetelt üle Eesti eeldusel, et toetusealused tööd saaksid tehtud.
Toetuse eraldamisel on eelarvelisi töid võimalik muuta. Selle kohta saate täpsemalt lugeda siit
.
NB! Hinnapakkumised on ehitustööde eelarve kohustuslikud lisad ning esitatakse koos ehitustööde eelarvega!

2. Ehitustööde eelarve ja selle täitmine

1. Ehitustööde eelarve vormi täitmiseks on vajalikud hinnapakkumised. Eelarve täidab taotleja (mitte ehitusettevõte) eelnevalt hangitud hinnapakkumiste alusel. Hinnapakkumiste sisu ei ole vaja hinnapakkumiselt eelarvesse ümber kirjutada. Eelarve täitmisel arvutis kirjutatakse numbrid komadega, Excel arvutab ja märgib summad tabeli lõpus vajalikesse lahtritesse automaatselt.

Teenustööde korral valitakse kahest võrdlevast hinnapakkumisest üks, taotlejale sobivam, kohustust odavamat valida ei ole. Ehitustööde eelarve A. osa punkti nr 1. märgitakse hinnapakkumise teinud ettevõtte / FIE nimi, punkti nr 2.  märgitakse planeeritavate tööde üldised nimetused, näiteks vannitoa renoveerimine, eramu katuse vahetamine jms ja punkti nr 3. märgitakse hinnapakkumis(t)e summa. Mõlemad hinnapakkumised lisatakse eelarvega kaasa.

Ehitusmaterjalide hinnapakkumiste korral märgitakse eelarve B. osasse kõikide võetud hinnapakkumiste andmed. Punkti nr 1. märgitakse hinnapakkumise teinud ettevõtte nimi, punkti nr 2.  märgitakse töö üldine nimetus, näiteks katuse vahetamine ja punkti nr 3.  märgitakse hinnapakkumis(t)e summa.

Eelarve C. osas kirjeldatakse milles seisneb eluasemel olev puudus ja millised töid planeeritakse toetuse abil teha, näiteks katuse eterniit on katki, sarikad on vajunud, katus laseb vett läbi, elutoa laes on veekahjustused. Soovime vahetada katuse sarikad ja paigaldada katusele profiilplekk.

4. Ehitustööde eelarve summa peab võrduma valitud hinnapakkumis(t)e summaga. 

Näide: Valitud hinnapakkumiste kogusumma on 7500 eurot, ehitustööde eelarve summa on 7500 eurot, toetust on võimalik taotleda 7500 eurot, mitte rohkem.


5. Kui eelarve summa on suurem, kui taotletava toetuse maksimaalne määr, peab ülejäänud eelarve maksumuse tagama taotleja omafinantseeringuna (toetuse eraldamisel).

6. Ehitustööde eelarve kogusumma on ühtlasi toetusealuse projekti maksumus ja ka taotletava toetuse summa.

3. Fotod

1. Taotleja esitab 1 - 2 fotot iga ehitustööde eelarvesse märgitud töö ehk toetusealusel eluruumil oleva puuduse/olukorra kohta. Eluruumil esinev puudus/olukord peab fotol kajastuma võimalikult ülevaatlikult ja selgelt. 
2. Taotluse elektroonilisel esitamisel esitatakse fotod digitaalsel kujul – laetakse üles e-teenuste keskkonnas või lisatakse manusena e-kirjale, arvestades, et e-kirja maht võib olla kuni 10 MB. Fotode saatmisprobleemide vältimiseks e-kirja suure mahu tõttu soovitame fotod kopeerida ühte wordi dokumenti, salvestada see pdf formaati  ning lisada e-kirjale.
3. Taotluse esitamisel paberkandjal lisab taotleja taotluse juurde fotode väljatrükid või originaalfotod paberkandjal.

Sihtotstarve: Ostmisega seotud tegevused

Millist eluruumi, kellelt ja mille jaoks võib osta?

1. Soovitava eluruumi maksumus ei tohi ületada viiekordset toetussummat.

2.Toetust võib taotleda maja, majaosa, ridaelamuboksi, korteri või talu soetamiseks, maad osta ei saa.

3. Soovitav eluruum peab parandama ja kaasajastama toetuse saaja elamistingimusi, olema vähemalt rahuldavas seisukorras, sissekolimisvalmis, pesemisvõimalusega, varustatud toimivate vee-, kanalisatsiooni- ja küttesüsteemidega. Elamiskõlbmatut või tänapäevastele elamistingimustele mittevastavat eluruumi toetuse abil soetada ei saa.   

4. Soovitav eluruum peab saama toetuse eraldamisel ja väljamaksmisel kogu taotleja leibkonna alaliseks elukohaks, üksikutele pereliikmetele, näiteks täisealistele lastele või vanavanematele eluruumi soetada ei saa. 

5. Eluruumi ei või osta leibkonnaliikme või temaga otse- või külgjoones suguluses olevalt isikult (vanemad, vanavanemad, lapsed, lapselapsed, vend, õde, onu, tädi, onu- ja tädilapsed). 

6. Omandada võib ühe eluruumi. Samuti võib omandada kõrvuti või teineteise peal paiknevad eluruumid või taotleja omandis oleva eluruumiga kõrvuti või selle peal või all paikneva eluruumi eesmärgiga eluruumid kokku ehitada üheks eluruumiks.

7. Juhul, kui soovitava eluruumi maksumus ületab taotletava toetuse maksimaalset määra, peab taotleja toetuse eraldamisel tagama puuduva summa omafinantseeringuna. Kodutoetust võib kasutada eluasemelaenu omafinantseeringu osa tasumiseks ning vajadusel kaasata ka KredExi eluasemelaenu käenduse. Käenduse kohta saate täpsemalt lugeda siin.

8. Taotleja, kellel on võlgnevus(ed) suuremas summas kui 1500 eurot ja/või kelle vastu on algatatud täitemenetlus võlgnevuste sissenõudmiseks ja/või kelle suhtes on algatatud või välja kuulutatud pankrot (v.a juhul, kui taotleja on vabastatud pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest), peab taotlemisel kinnitama, et ostab eluaseme toetuse eraldamisel pere kuni 15-aastase lapse omandisse. Alaealise nimel tehingu tegemiseks on vajalik kohtu luba, mis esitatakse notarile enne notariaalse ostu-müügitehingu sõlmimist. Taotlemisel ei ole kohtu luba vajalik.

9. Juhul, kui soovitava eluruumi maksumus on väiksem, kui toetuse maksimaalne määr ning eluruum vajab renoveerimist, võib toetust taotleda samaaegselt ka eluruumi renoveerimiseks.
Näide: Taotleja soovib osta renoveerimist vajavat eluruumi hinnaga 6000 eurot. Taotluse võib esitada eluaseme ostmiseks summas 6000 eurot ja renoveerimiseks 4000 eurot, kokku 10 000 eurot. Selleks peab taotleja tegema eluruumi renoveerimistööde esialgse kalkulatsiooni, võtma selle alusel hinnapakkumised ning esitama KredExile omandatava eluruumi kirjelduse, ehitustööde eelarve ning hinnapakkumised. Täpsema info leiate 
siit.

10. KredEx ei hinda taotlemisel soovitava objekti vastavust toetuse andmise eesmärkidele, seega ei anna toetuse eraldamine toetuse saajale automaatset õigust osta toetuse taotlemisel taotlusesse märgitud eluruumi.
Ostusoov tuleb KredExiga kooskõlastada 10 tööpäeva enne notariaalset ostu-müügilepingu sõlmimist
esitades uue omandatava eluruumi kirjelduse koos fotodega. KredEx vaatab ostusoovi üle, hindab eluruumi vastavust toetuse andmise eesmärkidele ning annab nõusoleku eluruumi soetamiseks või keeldub sellest.

11. Toetuse saaja ei ole seotud taotlemisel taotlusesse märgitud eluruumi ostusooviga ning võib toetuse eraldamisel leida leibkonnale sobivama eluruumi, milleks on aega 2 aastat alates toetuse eraldamise otsuse jõustumisest.


12. Juhul, kui toetuse andmise tingimustele vastav eluruum soetatakse taotluse menetlemise ajal, on KredExil õigus lähtuda taotluse esitamisel kehtinud olukorrast ning taotlejale hüvitatakse projekti elluviimiseks tehtud kulutused. Seda juhul, kui soetatud eluruum vastab toetuse andmise tingimustele.

Millised on taotlemiseks nõutavad lisadokumendid?

Eluruumi soetamise soovi korral on nõutav lisadokument omandatava eluruumi kirjeldus (veebivorm e-teenuste keskkonnas, KredExi vorm).
Taotleja valib interneti kinnisvaraportaalidest (vms) leibkonna vajadustele vastava eluruumi näidise, millist ta sooviks toetuse eraldamisel osta ja täidab selle alusel omandatava eluruumi kirjelduse. Toetust võib taotleda ka eluruumi ostmiseks, kus taotleja elab üüri- või võlaõiguslepingu alusel.

Toetuse eraldamine ei anna toetuse saajale  automaatset õigust notariaalse asjaõigusliku ostu-müügilepingu sõlmimiseks. Omandatav eluruumi ost tuleb eelnevalt KredExiga kooskõlastada.