fbpx KOOSTÖÖPARTNERITE KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED | KredEx

ÜLDIST

Kellele on mõeldud KredExi erakorralised teenused?

KredExi erakorralised teenused on mõeldud toetamaks ettevõtjaid täiendava likviidsusega COVID-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks. Erakorraliste teenuste eesmärk ei ole toetada krediidiasutusi ja vähendada krediidiasutuste poolt juba väljastatud laenude kahjumeid. KredExi erakorraliste teenuste eesmärk on motiveerida krediidiasutusi väljastama täiendavat finantseeringut ettevõtjatele. Krediidiasutuste toetamiseks ja päästmiseks on vajadusel teised meetmed.

19.03.2020 Komisjoni teatises „Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu kontekstis“ on ettenähtud abi andmine mittefinantsettevõtjatele. Reeglid toetusmeetme rakendamisel finantseerimisasutuste kaudu nendele kaudse abi välistamiseks on raamistiku jaotises 3.4 samuti ette nähtud. KredExi pakutavate erakorraliste käenduste tingimuste väljatöötamisel ja nende rakendamiseks vajalikus koostöölepingus tehtavates muudatustes on nendega arvestatud. Nende tingimuste täitmisel antakse meetmetest tulenev kasu suurimal võimalikul määral lõplikele abisaajatele ning Abi krediidiasutusele ei ole.

Kuidas kujuneb väljastatavate käendussummade maht?

Riik eraldab KredExile laenukäenduste andmiseks 300 mln eurot. Nende vahendite arvelt peab KredEx katma krediidiasutuste krediidikahjud, administreerimiskulud, tasuma intressitoetust ettevõtjatele ja täitma omavahendite normatiivi. Riigipoolsete vahendite saamisel puudub vajadus käendussummasid krediidiasutuse põhiselt piirata. Kuna erakorraliste teenuste alusel antavate käendustega tagatud lepingute käendussummade kogumaht on piiratud riigi poolt eraldatud vahenditega, jälgib KredEx erakorraliste meetmete rakendamist ning teavitab krediidiandjaid vähemalt 7 päeva ette vahendite lõppemisest konkreetse meetme suhtes.

Käendussummade (u.1,2 miljardit eurot) jagunemine meetmete vahel on planeeritud järgnevalt:

Erakorraline proportsionaalne väikelaenu käendus:                   100 miljonit

Erakorraline proportsionaalne käendus majutus- ja toitlustussektoris tegutsevatele ettevõtjatele, reisibüroodele ning reisikorraldajatele: 75 miljonit

Erakorraline proportsionaalne käendus uutele laenudele:           vähemalt 325 miljonit*

Erakorraline käendus olemasolevatele laenudele:                      kuni 700 miljonit

*Uute laenude käenduse maht võib suureneda olemasolevate laenude käenduse mahu arvelt

 

Krediidiasutused peavad omalt poolt jälgima, et nende poolt väljastatud käendustest maksimaalselt 70% võib tuleneda lepingutest, mis on sõlmitud olemasolevate kohustuste täiendavaks tagamiseks. Uute lepingute tagamiseks võib kasutada vahendeid kuni 100% ulatuses. Krediidiandja põhist käendussummade jagunemist olemasolevate ja uute laenukäenduste vahel kontrollitakse krediidikahjude väljamaksmisel.

Seni krediidiasutustele jagatud 100 miljonit käendusmahtu on pankadele antud ajutiselt KredExi omavahendite arvelt, mis on mõeldud KredExi tavateenuste pakkumiseks. Seega antud 100 miljonit erakorraliste meetmete käendusmahule ei lisandu. See on mõeldud KredExi tavateenuste pakkumiseks.

KredExi maksimaalse koguvastutuse ülempiiri tõstmine 15% kõrgemale Vabariigi Valitsuse poolt 24.04.2020 heakskiitu ei leidnud. Otsustati, et käenduste alusel pankadele välja makstavate kahjude ülempiir on 15% panga poolt kriisimeetmete raames kasutatud käenduste summast. Uurime omalt poolt siiski võimalusi mikro- ja väikeettevõtetele EIF vahendite arvelt kõrgema kahjude hüvitamise ülempiiri võimaldamist.

Miks räägitakse 90% või 100% käendusest, kui kogukahju on piiratud ja ei saa olla suurem kui 15% krediidiasutuse poolt väljastatud käenduste summast?

Krediidiasutuse kogukahjude piirangu eesmärk on, et krediidiasutused väljastaksid riigigarantiiga laene nendele ettevõtjatele, kelle puhul on lootust, et nad on jätkusuutlikud ning suudavad endale võetud kohustused vähemalt mingisuguse tõenäosusega katta. Seetõttu on krediidiasutustele seatud kahjude korvamise piirang kõikide väljastatud laenude osas summaarselt, mis on oluliselt kõrgem tavapärasest (ja ka eelmise kriisiaegsest) krediidiasutuste laenukahjumist. Sisuliselt tähendab see piirmäär seda, et krediidiasutusell tekib probleem, kui laenu saanud ettevõtjatest kõige hullemal juhul üle 15% pankrotistub, ühtegi laenu pole ühegi euro osas tagasi makstud ning puuduvad kõikvõimalikud muud ettevõtjate poolsed tagatised. Reaalsuses finantseerib krediidiasutus käendusega teiste hulgas madalama pankrotistumise tõenäosusega ettevõtjaid ning seab KredExi käendusele lisaks täiendavaid tagatisi. Sisuliselt näitab kahjusummade piirmäär, kui paljud ettevõtjad peavad pankrotistuma, et krediidiasutus omalt poolt teoreetiliselt täiendavalt kahju peab kandma. Selle piirmäärani on tegu 90% või 100% käendustega.

Kuidas toimub limiidi jagamine krediidiasutuste vahel ja kas on võimalik limiiti jagada konsolideerimisgrupi liisingettevõtjatega?

Riigipoolsete vahendite saamisel puudub vajadus käendussummasid krediidiasutuse põhiselt piirata. Kuna erakorraliste teenuste alusel antavate käendustega tagatud lepingute käendussummade kogumaht on piiratud riigi poolt eraldatud vahenditega, jälgib KredEx erakorraliste meetmete rakendamist ning teavitab krediidiandjaid vähemalt 7 päeva ette vahendite lõppemisest konkreetse meetme suhtes.

Soovi korral võime konsolideerimisgruppi kuuluvate koostööpartneritega sõlmida täiendava kokkuleppe, millega vaatame kahjude hüvitamise ülempiire konsolideerimisgrupi põhiselt.

 

TEENUSTEST

Kas teatud juhtudel võib omaniku käenduse asendada juhatuse liikme käendusega?

Omanike käenduse asendamine juhatuse liikme käendusega pole lubatud. Lubatud on seada aga täiendavaid tagatisi, nende hulgas võivad olla ka juhatuse liikmete käendused.

Miks on seatud ettevõtjatele nõuded olla pikaajaliselt jätkusuutlik ja maksejõuline või lubatud maksimaalne debt/EBITDA suhe?

Maksumaksja vahendite kasutamine peab olema põhjendatud. Käendust ja laene pakutakse neile ettevõtetele, kes suudavad täiendava likviidsuse abil keerulisest olukorrast välja tulla ning edasi tegutseda. Kuidas oleks põhjendatud jätkusuutmatute ettevõtjate toetamine?

Debt/EBITDA suhtarv on kasutusele võetud lihtsustamaks pankade poolse hinnangu andmist ettevõtja jätkusuutlikkusele ja maksejõulisusele. Lähtume lihtsast eeldusest – kui ettevõtja suudab möödunud heade aastate tulemuse põhjal endale võetud kohustusi täita, on lootust, et ta suudab seda teha ka tulevikus. Kui kohustuste täitmine ei olnud ettevõtjale võimetekohane ei 2018. a ega 2019. a tulemusi arvestades (seejuures lähtutakse aastast, mil ettevõtja näitas paremaid tulemusi), pole põhjendatud eeldada, et kohustuste täitmine on ettevõtjale võimetekohane tulevikus.

Debt/EBITDA suhtarvu leidmine ettevõtja finantsandmetele tuginedes ei ole liialt keeruline ülesanne ja on teostatav kasvõi massarvutusena äriregistri andmete baasil.

Miks langetatakse käendatavate laenudele intressipiirangut?

Esialgsed erakorraliste käenduste teenustingimused olid mõeldud võimaldama käenduste andmist igas suuruses ettevõtjate igas suuruses laenudele, nende hulgas mikro- ja väikeettevõtjatele väikelaenudele ja ettevõtjatele, kes kannatavad kriisis enim. Viimasele kahele sihtgrupile on välja arendatud eraldi senisest soodsamad teenused. Seetõttu pole põhjendatud riigi garantiiga ettevõtjale laenamisel enam nii kõrged intressimäärad tagamaks, et meetmetest tulenev kasu antakse suurimal võimalikul määral lõplikele abisaajatele ning riigiabi krediidiasutusele ei ole.

Saadud põhjendatud tagasisidele tuginedes lubame siiski osade erakorraliste käenduste korral esialgu plaanitust kõrgemat intressimäära (käendatava laenu intressimäär ei või olla kõrgem kui 6 kuu EURIBOR + 6% aastas). Olukorras, kus ettevõtja intressimäär oli varasemalt piirmäärast kõrgem on põhjendatud intressimäära vähendamine ja ettevõtjale riigi garantiist saadava toe edasi kandmine, kui krediidiandja soovib antud ettevõtja puhul rakendada KredExi käendust.

Teenuste „Erakorraline proportsionaalne käendus majutus- ja toitlustussektoris tegutsevatele ettevõtjatele, reisibüroodele ning reisikorraldajatele“ ja „Erakorraline proportsionaalne väikelaenu käendus“ korral ei või käendatava laenu intressimäär olla kõrgem kui 6 kuu EURIBOR + 4% aastas.

Kui rakendatakse lubatud maksimaalsest käendusmäärast madalamat käendusmäära, kas ka sel juhul on laenu maksimaalne intressimäär piiratud ikka vastavalt teenusele 4%; 5%; 6%?

Jah.

Kuidas suhestub KredExi erakorralise laenu intress käendatavate laenude intressi?

KredExi erakorralise laenu intressimäär peab Vabariigi Valitsuse otsuse alusel olema mitte madalam kui 1% ja mitte kõrgem kui 6%. KredExi eesmärk ei ole krediidiandjatega konkureerida. Seetõttu väljastatakse KredExi erakorralist laenu nendele jätkusuutlikele ja maksejõulistele ettevõtjatele, keda krediidiasutused mingil põhjusel ka KredExi käendusega ei finantseeri. KredExi erakorraline laen on mõeldud ettevõtjale viimaseks võimaluseks likviiduse tagamisel, mitte senisest soodsamatel tingimustel finantseeringu saamiseks. Seejuures peab arvestama, et KredExi laenudel puudub täiendav käendus KredExi näol, mida krediidiasutustele võimaldatakse. Samuti lisandub mitme teenuse korral pangalaenu intressidele ettevõtjale KredExi käendustasu, mida KredExi laenu korral täiendavat ei lisandu.

Miks ei saa erakorralisi käendusi kasutada garantiide korral?

Lühidalt – garantiide käendamist riigiabi ajutine raamistik ei luba. Pangagarantiide tarvis on võimalik taotleda KredExi tavapäraseid käendusi.

Teoreetiliselt on võimalik saavutada loa saamine riigiabi ajutise raamistiku jaotise 3.1 raames lubatud kuni 800 000 eurot toetuste arvelt, kuid praktikas ei toeta Euroopa Komisjon pangagarantiide käendamist.

Milliste liisingvarade korral käendused kohalduvad?

Käendust võib kasutada varadele ja tegevusvaldkondadele, mis pole teenusetingimustes välistatud. Välistatud on igasugune kasutusrent.

Kuidas toimub riiklikult oluliste projektide otsustamine?

Riiklikult oluliste projektide korral tuleb ettevõtjal laenu või käenduse taotlemisel esitada täiendavalt:

  1. projekti sotsiaalmajandusliku mõju analüüs, mis tõendab projekti olulist mõju majandusele, majandussektorile või regioonile ja võimalikke negatiivseid tagajärgi kui projekt jääb teostamata;
  2. ettevõtja peab dokumentaalselt tõestama finantsvahendite kaasamise võimatust ilma KredExi laenu või käenduseta.

 

Lõpliku otsuse riiklikult oluliste projektide finantseerimise osas langetab Vabariigi Valitsus, millele eelneb projekti KredExi poolne menetlus ning otsustamine lähtuvalt KredExi sisekorrast.

Ettevõtja poolt esitatud taotluse korrektsust kontrollib KredEx. Korrektsele taotlusele küsib KredEx Vabariigi Valitsuselt eelhinnangut selle riiklikule olulisusele ja edasise menetlemise otstarbekusele.

 

Kuidas on tagatud konkurents, kui laenude puhul kommertspangad ise soovivad laenu anda?

Erakorralise laenu korral on eeltingimuseks ettevõtjale pangalt või liisinguandjalt laenutaotlusele eitava vastuse või positiivse otsuse ebamõistlikel tingimustel saamine.

Riiklikult oluliste projektide korral peab ettevõtja dokumentaalselt tõestama finantsvahendite kaasamise võimatust ilma KredExi laenu või käenduseta.

Kas olemasolevale laenule on võimalik lisada käendus, kui laenu tähtaega pikendatakse 6 kuu võrra?

Käendatakse vaid neid olemasolevaid laene, millele võimaldatakse kokku vähemalt 6-kuulist maksepuhkust maksepuhkuse andmisest alates, mis on antud panga või liisinguandja poolt pärast 01.03.2020 seoses COVID-19 puhanguga. Tagasimaksegraafikuta laenude tähtaja pikendamist loetakse maksepuhkuse andmiseks. Seega arvelduskrediidi või laenu, mille lõpus on ühekordne suurem makse, pikendamisel vähemalt kuu 6 võrra on tingimus täidetud.

Siin on oluline tähele panna, et erakorralisi teenuseid saab pakkuda käesoleva aasta lõpuni. Järgmisel aastal selliste lepingute pikendamisel asendub fikseeritud käendus proportsionaalsega ning kõrgemate kui 80% proportsionaalsete käenduste korral väheneb käenduse ulatus 80%ni. Samuti lähtutakse käendustasude leidmisel sel hetkel kehtivatest riigiabi reeglitest, mis on ajutise riigiabi reeglitest ilmselt jäigemad. Muudatusi menetletakse muudatuse/pikendamise soovi hetkel esitatud taotluse alusel.

Kui krediidiasutus väljastab käenduse volituse alusel, siis kuidas saab krediidiasutus jälgida tingimuse: „Käendus on üks Euroopa Komisjoni 19.03.2020 teatise „Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu kontekstis“ jaotises 3.1 ettenähtud toetustest, mille kogusumma ühe ettevõtja kohta on piiratud 800 000 euroga. Nimetatud piirangu täitmiseks registreerib KredEx käendusega antava abi riigiabi registris enne laenu esimese väljamakse tegemist ettevõtjale.“ täitmist?

Krediidiasutus ei väljasta laenu ettevõtjale enne kui on saanud KredExilt kinnituse, et abi on registrisse kantud ning lubatud abi piirmäär pole ületatud. KredEx kontrollib kasutatud riigiabi määra laenulepingu jõudmisel KredExisse ning teavitab krediidiasutust abi registrisse kandmisest. Krediidiasutus on kohustatud laenulepingu KredExisse edastama 7 päeva jooksul lepingu sõlmimisest.

KredExi poolt tagatavale laenule ei tohi kehtestada ennetähtaegse lõpetamise tasu ja muid täiendavaid tasusid, välja arvatud kohustistasu kasutamata limiidilt. Kas viivised ja väljanõudmise kulud on lubatud?

See piirang ei välista viiviseid ja muude tavapäraste mõistlike kulutuste katmist, mis tekivad ettevõtjale seoses lepingutingimuste rikkumisega.

Miks ja mis puhkudel võib Kredex alandada uue laenu käendusmäära 90%-lt madalamaks, kui ettevõte vastab kõikidele abimeetme raamistiku tingimustele?

Uue laenu käendusmäära vähendatakse maksimaalsest võimalikust madalamaks, kui tehingu sisu kattub mõne muu KredExi teenuse sisuga või soovitakse ettevõtjale rakendada mõnd erandit. Näiteks olemasolevatele laenudele võimaldatakse proportsionaalset käendust kuni 50% ulatuses. Kui uue laenu sisuks on olemasoleva laenu refinantseerimine ja tehing vormistatakse uue laenu käendusena tehnilistel põhjustel, vähendatakse käenduse määra tehingu sisust tuleva ulatuseni.

Miks on majutus- ja toitlustussektoris tegutsevatele ettevõtjatele, reisibüroodele ning reisikorraldajatele käenduse maksimaalseks suuruseks 700 000 eurot, kui samas dokumendis viidatakse lubatud riigiabile summas kuni 800 000 eurot?

Sama piirmäära sees võib ettevõtja saada ka muid teotusi. Oma toetused samale sihtgrupile on EASil ning siia alla lähevad ka KredExi poolt makstav finantseerimiskulude toetus. Täiendavalt ei ole sihtgrupi ettevõtjatel keelatud kasutada ka erakorralist proportsionaalset väikelaenu käendust, mille alusel on ettevõtjal võimalik saada täiendavalt 100 000 eurot laenu.

Kas käendatavate laenude graafikud võivad olla pikemad kui 72 kuud?

Jah, käendatava laenu graafik võib olla pikem kui 72 kuud, kuid käendatav laenuleping ise ei või olla pikem kui 72 kuud.

Kas varasemad käendused jäävad kehtima senistel tingimustel?

Juba sõlmitud käenduslepingud jäävad kehtima senistel tingimustel.

Kuidas käituda kui uued käendustingimused on ettevõtjale senisest soodsamad?

Kui mõnd tingimust soovitakse muuta (näiteks langetada käendustasu), peab kehtivate teenusetingimustega vastavusse viima kõik käenduse tingimused. Kui muudatuse vormistab pank (vajalik vastavasisuline volikiri), ei kaasne sellega täiendavat kulu ettevõtjale.

Milline on ühe kliendigrupi kohta käenduste maksimaalne kogusumma?

Ajutise raamistiku jaotises 3.1 ettenähtud toetuste raames pakutavate teenuste „Erakorraline proportsionaalne väikelaenu käenduse“ ja „Erakorraline proportsionaalne käendus majutus- ja toitlustussektoris tegutsevatele ettevõtjatele reisibüroodele ning reisikorraldajatele“ kogusumma on ühe ettevõtja kohta piiratud 800 000 euroga (põllumajandustoodete esmatootmisel 100 000 euroga ning kalanduse ja vesiviljeluse sektoris 120 000 euroga). Nimetatud piirangu täitmiseks registreerib KredEx käendusega antava abi riigiabi registris enne laenu esimese väljamakse tegemist ettevõtjale.

KredExi erakorraliste käenduste ja KredEx erakorraliste laenude summa ettevõtja ja temaga seotud ettevõtjate kohta koos teiste COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi ja sellest tuleneva eriolukorra mõju leevendamisega ning riigi 2020. aasta lisaeelarve seaduse alusel eraldatavate vahendite arvel võimaldavate finantsinstrumentidega (käendused, laenud, võla- ja vahetusvõlakirjade, aktsiate või osade märkimine ja omandamine) kokku ei saa ilma Vabariigi Valitsuse vastavasisulise otsuseta olla suurem kui 10 000 000 eurot.

Kuidas täita kohustust: „Ettevõtja kohustub teavitama KredExit, kui ta on COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust põhjustatud kriisi tõttu saanud lisaeelarve vahendite arvelt toetust teisest meetmest, muudest riigieelarvelistest vahenditest või kohaliku omavalitsuse üksuselt“?

Ettevõtjalt ootame laenu taotlemisel väljavõtet riigiabi registrist, mida ettevõtja on kohustatud täiendama talle teadaolevalt täiendavalt antud toetustest, mida registris ei kajastu. Oleme valmistamas nõude täitmiseks lühijuhendit.

 

KOOSTÖÖST

Kuidas toimub kahjude väljamaksmine krediidiasutusele?

Tagatiste realiseerimise täpsemad tingimused on sätestatud koostöölepingu lisas. Vastavalt käenduse liigile on selleks kas „Proportsionaalse käenduse eritingimused“ või „Erakorralise fikseeritud käenduse eritingimused“. Üldpõhimõte on, et krediidiasutus peab realiseerima tagatise ning tegema seejuures kõik endast oleneva, et see annaks maksimaalse resultaadi. Krediidiasutusel on õigus taotleda avansilist makset (KredExi poolt ettemaksuna väljamakse tegemist juba enne, kui krediidiasutus on jõudnud tagatised realiseerida). Proportsionaalse käenduse puhul tekib see õigus laenu ülesütlemise hetkel ning selle suurus on 100% eeldatavast KredExi tulevasest väljamaksest. Fikseeritud käenduse puhul peab laenulepingu ülesütlemisest mööduma vähemalt kaks kuud ning avansilise makse suurus on 75% eeldatavast KredExi tulevasest väljamaksest. Mõlemal juhul on krediidiasutusel kohustus pärast avansilise makse saamist jätkata tagatise realiseerimist maksimaalset tulemit andval viisil.

Milline on taotluste menetlemise aeg KredExis?

Sellele küsimusele on raske anda konkreetset vastust. Töötame selle nimel, et projektide menetlemise aeg viia miinimumini. Selleks plaanime anda koostööpartneritele täiendavad volitused sõlmida käenduslepinguid KredExi nimel (väljastame eraldi volikirjad), oleme suurendanud taotlusi menetlevate inimeste arvu ning töötame menetluse senisest efektiivsemaks muutmise nimel. KredExisse otsustamisele peaksid tulema vaid erandlikud või tavapärasest suuremad käendustaotlused.

Kas tagatised lahtris olevad füüsilisest isikutest omanike käendused (see nõue esineb mitmel teenusel) antakse KredExi või krediidiasutuse kasuks? Kas need käenduslepingud sõlmib Kredex või krediidiasutus?

Käendused antakse krediidiasutuse kasuks ning need käendused sõlmib sarnaselt stardilaenule krediidiasutus. Krediidiasutuse käendusleping peab sisaldama krediidiasutuse ja KredExi vahel kokkulepitud tingimusi.

Kuidas monitooritakse ettevõtja rikkumisi, mille puhul käendaja vastutuse määr on 100% ning kas KredExi käendus sellistel juhtudel jääb kehtima?

Käendaja vastutuse ulatus selgitatakse välja kahjujuhtumi korral, kui krediidiasutus esitab KredExile kahjude väljamakse taotluse. KredExi käendus krediidiasutuse ees kehtib täisulatuses. Ettevõtja kohustus on kahtluse korral tõendada, et vahendeid kasutati sihtotstarbeliselt ning ei sooritatud teenustingimustes toodud rikkumisi – sellest sõltub käenduse ulatus.

Omanikust käendajatele on teatud rikkumiste (nt ettevõte on tagastanud omanikulaenu) puhul karmid tagajärjed. Kas neil rikkumistel võib ka heastamiseks tähtaeg olla, kui rikkumine on heastatav?

Selline rikkumine on heastatav käenduse 100% täitmisega. Seda on antud näite korral mugav teha omanikule tagastatud laenu arvelt. Ettevõtjatelt ootame seaduskuulekust ja lepingutingimuste täitmist. Lepingutingimuste täitmise pidev monitoorimine ei ole mõeldav, seetõttu kontrollitakse neid kahjujuhtumi korral.

Kuidas toimib finantseerimiskulude toetamine?

Finantseerimiskulude toetuse taotlemiseks esitab ettevõtja taotluse KredExile. Finantseerimiskulude toetus on 2% laenusummast laenulepingute puhul, mille kestvus on vähemalt 12 kuud. Juhul, kui laenulepingu kestvus on lühem kui 12 kuud, siis väheneb toetus vastavalt proportsioonile, mille võrra laenuleping on lühem kui 12 kuud. Finantseerimiskulude toetuse taotlusi saab esitada kuni 20.12.2020. Finantseerimiskulude toetuse maksab KredEx välja otse ettevõtjale.

Kinnisvara arendamise projekti saab riiklikult olulise projektina vaadelda eeldusel, et projekt hõlmab vähemalt 10 000 ruutmeetrit mitteeluruumide arendamist ja on Ehitusregistris tähistatud pooleliolevana seisuga 12.03.2020. Ebaselgeks jääb, mida antud tingimustel saavutada soovitakse?

Tegu on poliitikakujundaja sooviga. Poliitikakujundaja poolset mõjuanalüüsi antud tingimuse vajalikkusele pole KredExile esitatud.

KONTROLL

Kust kontrollib pank palgakulu? Kas piisab ettevõtja esitatud numbritest või peab olema maksuameti väljavõte?

Võib lähtuda ettevõtja esitatud finantsandmetest, mida esitatud andmete õigsuses kahtlemise korral on võimalik kontrollida Maksuameti andmete vastu.

Ettevõtte oli 31.12.2019 seisuga raskustes, kuid 2020. aasta esimese kvartali majandustulemused on väga head. Kas võib lähtuda 31.03.2020 tulemustest?

Lähtuda tuleb 31.12.2019 seisust.

VOLIKIRI

Kas ajutise volikirja alusel on lubatud maksepuhkus ja/või maksetähtaja pikendamine fikseeritud käendusega kohustusele kuni 6 kuu ulatuses ilma käenduse liiki muutmata?

 Jah, kui olemasoleval kohustusel muid tingimusi ei muudeta, on see lubatud.

Kas volikirja alusel võib pank ise isiklike käendusi vähendada algsesse proportsiooni?

Tagatisi ei tohi vähendada.

Kas ajutise volikirja alusel maksepuhkuse võimaldamiseks ja/või lõpptähtaja pikendamiseks on tarvis ettevõttelt 2019. aasta finantsandmeid?

Lähtume siinkohal panga sisekorrast.

Pank soovib olemasolevat arvelduskrediiti, millel ei ole KredExi käendust, suurendada ja lõpptähtaega pikendada vähemalt 6 kuud ning soovib kogu limiidile 50% ulatuses erakorralist käendust olemasolevale laenule, kas pank võib ise teha?

Jah, võib, kui ülejäänud volikirja tingimused on täidetud.