Kütteseadmete uuendamise toetuse KKK


Toetuse taotlemine

 Milllal avatakse taotlusvoor ja kas saan teha ettevalmistusi dokumentide kokku panemiseks?

Taotlusvoor avatakse detsembris.Taotlust saab esitada e-toetuste keskkonna kaudu. Taotlusvormi abistava ja tutvustava infomaterjaliga saad tutvuda siin. Taotluse üheks lisadokumendiks on kütteseadme või -süsteemi ehitamiseks väljastatud ehitusprojekt või tehiniline kirjeldus ning eelpool nimetatud dokument tuleb edastada koos toetuse taotlusega. Kui soovid teha ettevalmistusi, siis uuri ehitusseadustikust või kohalikust omavalitsusest, kas sinu poolt soovitud tööde jaoks on vaja ehitusprojekti. Kui on vaja, siis saad tellida ehitusprojekti. Kui ehitusprojekti ei ole vaja, siis saad tellida või koostada tehnilise kirjelduse.

Mis asi on tehniline kirjeldus?

Tehniline kirjeldus on dokument, kus on ära toodud kütteseadme andmed, kus kirjeldatakse lahti tööde täpsem tegevus ja võimaluse korral ka joonised. Tehnilise kirjelduse võib koostada väikeelamu omanik ise või siis tööde teostaja või muu pädev isik.

Kas mul peab olema sissekirjutus majja või kas pean elama majas, millel soovin toetust?

Taotlejaks saab olla kinnistusraamatus märgitud elamu omanik ja elukoha andmed ei ole toetuse taotlemisel olulised.

Töödega ei tohi alustada enne taotluse esitamist aga kas ahju lammutamisega võin alustada enne taotluse esitamist?

Kütteseadme lammutamise eest toetust ei ole võimalik saada, kuid ka lammutustegevusega ei tohi alustada enne taotluse esitamist. Samuti ei tohi enne taotluse esitamist tellida uut kütteseadet või tasuda arveid või tellimusi.

Kus ma leian andmed enda väikelamu kohta?

Elamu andmeid saad kontrollida www.ehr.ee.

Ehitisregistris olevad andmed soojusallika liigi ja elamu esmase kasutuselevõtu aastaarvu osas ei vastavuses tegelikkusega, mida peaksin tegema/kuhu peaksin pöörduma?

Andmete korrastamiseks pöördu kohaliku omavalitsuse poole.

Kas elamul peab olema kasutusluba?

Ehitisregistris peab olema märgitud elamu esmane kasutuselevõtu aastaarv ja see peab olema varasem kui 2010. Juhul kui elamu kasutuselevõtu aastaarv on 2010 või hilisem, siis ei ole võimalik toetust taotleda. Kasutusloa olemasolu ei oluline.

Kas toetust saavad taotleda elamud, kus on 3 ja enam korterit?

Kolme ja enama korteritega elamute puhul on tegemist korterelamuga ja antud toetust ei ole võimalik taotleda. Korterelamutel on võimalik toetust taotleda korteriühistute taotlusvoorudest.

Mis on tiheasustusala?

Tiheasustusala on ala, kus ehitised paiknevad üksteise lähedal. Tiheasustusalad on peamiselt linnad, alevid või alevikud. Toetuse aluseks olevate piirkonde valiku aluseks on OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse koostatud uuring, kus vaadeldi peenosakeste kontsentratsiooni õhus kütteperioodil ning asustustihedust. Uuringu põhjal valiti välja linnad ja piirkonnad, kus kütteseadme väljavahetamisel on eeldatav mõju õhukvaliteedile ning seeläbi inimese tervisele kõige suurem. Keskkonnauuringute Keskuse uuringu „Kohtkütte piirkondade ja kütteseadmete kaardistamine“ leiab siit.

Kui minu elamu asukoht ei ole määruses ära toodud piirkonnas, kas siis võin toetust taotleda?

Toetust on võimalik taotleda ainult määruses ära toodud linnades või linnaosades.

Kus kohast saan vaadata, kas minu väikeelamu kuulub toetatavasse tiheasustusala piirkonda?

Toetatavad piirkonnad on linna, mitte omavalitsuse piirides. Mõned linnad on osa linnavalituste haldusalast: Haapsalu, Keila, Paide, Pärnu, Rakvere, Sillamäe, Tartu, Viljandi, Võru. Nende puhul on lihtne leida Maa-ameti kaardilt, kas väikeelamu asub linna või omavalitsuse piirides. Selleks:

  • Ava Maa-ameti kaardirakenduse koduleht
  • Soovitatav on lähtuda katastriüksuse aadressist. Näiteks, kui vald on Tartu linn aga asutusüksus on Tüki küla, siis ei asu väikeelamu Tartu linna, kui toetatava piirkonna haldusalas ega ei kuulu toetatavasse piirkonda:
     
    tyki.png
  • Väikeelamu aadressil peab „vald“ ja ka „asustusüksus“ olema märgitud “linn”. Näiteks, Toetuse 1, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond asub toetatavas piirkonnas.
  • Tallinna puhul on oluline linnaosa jaotus. Näiteks, Toetuse 1, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond asub toetatavas piirkonnas.
  • Ülejäänud toetatavate piirkondade aadressid peavad olema kujul nt Toetuse 1, Elva linn, Elva vald, Tartu maakond.
Kas eraisik võib töid teha ja paigaldada uue kütteseadme või ehitada uue ahju?

Töid ei või tellida eraisikult. Tööde tohib tellida FIE-lt või ettevõttelt.

Kus kohast ma saan kontrollida pottsepa kutsetunnistuse olemasolu või kus ma leian infot pottseppade kohta?

Kutsetunnistuse olemasolu saad kontrollida SA Kutsekoda kodulehelt. Eesti Pottseppade Liidu ja MTÜ Eesti Korstnapühkijate Koda kodulehel on ära toodud pottseppade andmed.

Kas taotlemisel on vajalik esitada hinnapakkumusi ja kas võin enne taotlust teha ettemaksu?

Hinnapakkumisi ei ole vajalik esitada, toetuse summa on fikseeritud ühikuhinna maksumuse alusel. Kaugküttega liitumise korral peab olema taotlusele lisatud kaugkütteettevõtja liitumispakkumine. Enne taotluse esitamist ei tohi teha ettemakse.

Kuidas ma tõestan, et olemasolev ahi on lammutatud? Lammutustööd teostan ise.

Lammutatud ahju kohta esita fotod (enne ja pärast), mis kinnitavad, et ahi on lammutatud. Kui lammutustöid teeb ettevõte ja selle kohta on olemas töödeakt või muu dokument, siis saad selle esitada.

Milline peab olema volitus, kui minu väikeelamu on kaasomandis?

KredExi kodulehel on olemas volikirja näidis, mille saab täita ja allkirjastada ning lisada. Samuti võib ise koostada vabas vormis volituse.

Kas kaugküttega liitumise leping võib olla sõlmitud enne taotluse esitamist?

Toetuse taotleja peab enne taotluse esitamist sõlmitud lepingu puhul tagama, et selles oleks ette nähtud maksekohustuste teke ja kaupade/seadmete tarne ning tööde teostamine ajaperioodil, mis on hilisem kui toetuse taotluse esitamine. See nõue tagab, et toetatakse projekte, mida ilma toetuseta poleks tehtud, ning et toetuse saajal polnud võimalust tegevusi toetuseta ellu viia.

Kui elamus on ahi aga soovin liituda kaugküttega, kas siis pean ahju lammutama või uuendama?

Kaugküttega liitumise korral ei pea ahju lammutama või uuendama.


Toetatavad tööd

Kui mul on õli- või gaasikatel, kas ma siin saan toetust taoleda?

Õli- ja gaasikatel ei ole tahkel kütusel põhine kütteseade ja õli- või gaasikatla vahetamiseks või asendamiseks ei ole võimalik toetust taotleda.

Kas õhk-õhk soojuspumpa ka toetatakse?

Õhk-õhk soojuspumba paigaldamiseks ei ole võimalik toetust taotleda.

Kas toetust on võimalik taotleda ka vana pliidi ja soojamüüri lammutamiseks ning uue pliidi ja soojumüüri ehitamiseks?

Uue pliidi ja soojamüüri ehitamiseks ei ole võimalik toetust taotleda. Üldjuhul ei kasutata pliiti elamute esmase kütteseadmena ning seetõttu ei ole uue pliidi ja soojamüüri ehitamine toetatav.

Kui minu väikeelamus on mitu vana ahju, kas võin toetust taotleda mitme uue ahju ehitamiseks?

Toetust saab taotleda mitme ahju ehitamiseks või korda tegemiseks, kuid peab arvestama, et maksimaalne toetuse summa ühe väikeelamu kohta on 10 000 eur.

Kas suvila küttesüsteemi uuendamiseks saab toetust taotleda?

Ei saa. Elamu peamiseks kasutusotstarbeks ehitisregistris peab olema märgitud üksikelamu, ridaelamu, kaksikelamu või kahe korteriga elamu, ridaelamu sektsioon, kahe korteriga elamu sektsioon või kaksikelamu sektsioon, kui nendel on autonoomne küttesüsteem.

Kas ainult korstna korda tegemiseks saab toetust taotleda?

Pelleti- või halupuidukatla, kaminahju või moodulahju paigaldamisel ja ahju ehitamisel toetatakse vajaduse korral uue korstnasüsteemi ehitust või olemasoleva renoveerimist koos korstnahülsi paigaldusega. Ainult korstna ehitamiseks või renoveerimiseks toetust ei ole võimalik taotleda.

Kas ma saan toetust taotleda nii olemasoleva ahju korda tegemiseks ja maasoojuspumba paigaldamiseks koos põrandaküttega?

Jah, on võimalik toetust taotleda, kuid maksimaalne toetussuma väikeelamu kohta on 10 000 eurot.

Kas võimalik on toetuse abiga paigaldada ka ainult radiaatorid või vesipõrandküte?

Vesipõrandkütte või radiaatorid on võimalik toetuse abil paigaldada vaid koos uue õhk-vesi soojuspumba või maasoojuspumba, pellet- või halupuidukatla paigaldamisel.

Kui mul on kamin, millel puudub soojustsalvestuse võimalus, siis kas mul on võimalik taotleda toetust soojustsalvestava ahju või kaminahju paigaldamiseks?

Toetatakse kütteseadmeid, kus soojussalvestuse võimalus on olemas. Asendatav küttekeha peab olema samuti soojustsalvestav ja kasutusel elamu kütmiseks esmase küttekehana. Seega, kamina, millel puudub soojustsalvestuse võimalus, uuendamiseks või asendamiseks ei ole võimalik toetust taotleda.