Elektripaigaldiste renoveerimise toetus

Suletud

Eesmärk

Taotluste vastuvõtt on rahaliste vahendite ammendumise tõttu suletud.

Toetuse eesmärk on osaliselt toetada Tallinnas vanal pingesüsteemil (3 × 220 V) olevate hoonete elektripaigaldiste renoveerimist selliselt, et hooned viiakse üle uuele, 3 × 230/400 V pingesüsteemile.

Kasutegurid

 • Väheneb elektri- ja tuleõnnetuste oht.
 • Uue pingesüsteemi rikkevoolukaitse aitab tõhusalt vältida elektrilöögi ohtu.
 • Sama peakaitsmega on võimalik tarbida mitu korda suuremat võimsust, st enam ei löö korgid välja, kui kasutada mitut elektriseadet korraga
 • Vähem pingekõikumisi pikendab seadmete eluiga
 • Saad uue elektrisüsteemi kuni 50% soodsamalt.

Kellele sobib

Kodu

eraisikule ja perele
korteriühistule

Teenus sobib, kui

 • hoone asub Tallinnas
 • hoone on Elektrilevi võrgupiirkonnas ja vanal pingesüsteemil
 • oled korterelamu omanik
 • oled väikeelamu omanik
 • oled mittetulundusühingu esindaja (muud hooned)

Olulised tingimused

Toetatavad tegevused:
 • Ehitustööd korterelamu elektripaigaldiste üldosa asendamiseks nõuetekohase uue pingesüsteemi vastu, sealhulgas maanduse, peajaotuskilbi ja magistraalkaablite ehitamine kuni korteriteni; üldvalgustuse toitekaablite ehitamine koridori ja keldri üldvalgustuse toite väljaehitamiseks; korterite elektripaigaldiste ühendamine elektripaigaldise üldosaga senistes ühenduskohtades; arvestite teisaldamine korteritest üldkasutatavasse ruumi (erijuhtudel teisaldamist ei toimu, kui puudub nende paigaldamiseks vaba pind).
 • Ehitustööd vanal pingesüsteemil oleva väikeelamu peajaotuskilbi ja maanduse asendamiseks nõuetekohase pingesüsteemi vastu.
 • Ehitustöödeks vajaliku elektriprojekti koostamisega seotud kulu juhul, kui ehitustööd tehakse sama toetuse taotluse raames.
 • Toetust saab kuni 50% ulatuses toetatavate tegevustega seotud abikõlblikest kuludest. 
Suurim võimalik toetussumma taotleja kohta:
 • kuni kümne korteriga korterelamu puhul kuni 300 eurot korteri kohta,
 • üle kümne korteriga korterelamu puhul kuni 250 eurot korteri kohta,
 • mittetulundusühingu puhul kuni 7000 eurot kogu hoone kohta.
 • Toetatakse tegevusi, mis on viidud ellu pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist, välja arvatud ehitusseadustiku kohase elektriprojekti koostamine.
 • Meetme raames on taotlejal kohustus viia toetatavad tegevused ellu kaheksa kuu jooksul alates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.
Nõuded taotlejale:
 • Väikeelamu puhul peab taotleja olema kinnistusraamatusse kantud kinnisasja füüsilisest isikust omanik, ühis- või kaasomandis oleva kinnisasja puhul füüsilistest isikutest omanike volitatud esindaja.
 • Korteri- ja elamuühistul ning korteriühisusel tuleb esitada üldkoosoleku kehtiv otsus rekonstrueerimistööde tegemise kohta.
 • Mittetulundusühingul tuleb esitada üldkoosoleku kehtiv otsus rekonstrueerimistööde tegemise kohta.
 • Taotleja peab otseselt vastutama projekti ettevalmistamise ja juhtimise eest, mitte tegutsema vahendajana.
 • Taotleja peab toetuse saamisel tagama omafinantseeringu vähemalt 50% ulatuses toetatavate tegevustega seotud abikõlblikest kuludest.

Hea teada

Taotlus ja väljamaksed

Täida taotlus ja lisa vajalikud dokumendid ning saada need aadressile [email protected] või tähitud paberkirjana.

 • ehitusseadustiku kohane elektriprojekt või tabel tehtavate tööde mahu ja ühikuhindade kohta
 • projekti/tööde eelarve
 • projekti/tööde ajakava
 • vähemalt kolm hinnapakkumust koos töömahu kirjeldusega ja viide ehitustööde teostajale
 • kinnistusraamatu väljavõte korteriomandite kuuluvuse kohta
 • taotleja kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta
 • vajaduse korral Muinsuskaitseameti kooskõlastus
 • Elektrilevi OÜ poolt taotlejale kirjalikult pärast 01.03.2015 väljastatud tehnilised tingimused, kus on sätestatud ka ELV uue pingesüsteemiga võrgu valmisolek ja uue sisestuskaabli olemasolu või selle paigaldamise aeg
 • omafinantseeringut tõendav dokument (krediidiasutuse laenuotsuse koopia või taotleja panga kontojäägi väljavõte, mis näitab, et selles ulatuses, mida toetus ei kata, on nõutud summa olemas)
 • valitseja esitatud taotluse puhul korteriomanike volitus
 • korteri- ja elamuühistu ning korteriühisuse puhul üldkoosoleku kehtiv otsus rekonstrueerimistööde tegemise kohta
 • mittetulundusühingu puhul üldkoosoleku kehtiv otsus ehitustööde tegemise ja omafinantseeringu rahastamise kohta
 • Küsi Elektrilevilt kinnituskiri uuele pingele ülemineku kohta.
  Toetuse väljamakse tegemiseks peavad taotluse aluseks olevad tegevused olema lõpetatud ja teenuse eest peab olema tasutud vähemalt ulatuses, mida toetus ei kata.
 • Täida väljamaksetaotlus ja lisa vajalikud dokumendid ning saada need aadressile [email protected] või tähitud paberkirjana.
  • tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid
  • arved
  • maksekorraldused, konto- või krediitkaardi väljavõte vähemalt selles ulatuses, mida toetus ei kata
  • Elektrilevi OÜ kirjalik kinnitus elamu elektripaigaldise lahtiühendamise kohta vanal pingesüsteemil olevast võrgust ja ühendamise kohta uuel pingesüsteemil oleva võrguga
 • Toetus makstakse saajale välja taotluse rahuldamise otsuses ja toetuse eraldamise lepingus esitatud tingimuste alusel.

Toetuse saaja esitab KredExile lõpparuande toetuse kasutamise kohta KredExi aruandevormil koos fotodega tehtud töödest 30 kalendripäeva jooksul alates toetuse väljamakse tegemisest

Võta ühendust

Anu Holmberg

Anu Holmberg

toetuste haldur (kodutoetus lasterikastele peredele, elektripaigaldiste renoveerimise toetus, lammutustoetus)

anu.holmberg [at] kredex.ee