Eesmärk

Lammutustoetuse eesmärk on aidata kohalikul omavalitsusel lammutada kasutusest väljalangenud elamuid ning mitte-elamuid, mida ei kasutata ja mis on muutunud varisemis- või tuleohtlikuks ning mille renoveerimine või võõrandamine pole otstarbekas.


Kasutegurid

 • Paraneb elukeskkonna funktsionaalsus ja turvalisus.
 • Toetus soodustab elukeskkonna terviklikku väljaarendamist.

Kellele sobib

 • kohalikule omavalitsusele

Teenus sobib, kui

 • munitsipaalomandis on kasutusest väljalangenud elamu või mitte-elamu.
 • kohaliku omavalitsuse haldusaktiga on eraldatud projekti teostamiseks vajalik omafinantseering.

Olulisemad tingimused

 • Toetatavad tegevused:
  Kasutusest väljalangenud, munitsipaalomandisse kuuluva või hoonestusõigusega koormatud kinnistul asuva elamu ja mitteelamu osaline või täielik lammutamine, samuti lammutusjäätmete käitlemise ning krundi korrastamisega, sealhulgas haljastamisega seotud kulud.
 • Toetuse määr:
  • Toetuse määr on kuni 70% toetatavate tegevustega seotud abikõlblikest kuludest.
  • Toetust saab taotleda vastavalt omavalitsuse soovide ja vajaduste järgi. Suurim võimalik toetuse summa kehtib vaid Tallinna ja Tartu puhul ning selleks on 100 000 eurot.
  • Toetatavad tegevused tuleb viia ellu 12 kuu jooksul alates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.
 • Nõuded taotlejale:
  • Toetuse taotleja vastutab otseselt projekti ettevalmistamise ja juhtimise eest, mitte ei tegutse vahendajana.
  • Toetuse taotleja rahastab toetuse saamisel vähemalt 30% toetatavate tegevustega seotud abikõlblikest kuludest.
  • Toetuse taotleja tagab, et hoone lammutamisel tekkivad jäätmed käideldakse jäätmeseaduse ning kohaliku omavalitsuse territooriumil kehtiva ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemise korra alusel.
  • Toetuse taotleja tagab, et lammutusjäätmed käideldakse keskkonnasäästlikult ja võimaluse korral võetakse need jäätmed taaskasutusse.
  • Toetuse taotleja tagab, et vabastatud maa-ala korrastatakse.

Hea teada

  Lammutustoetuse määrus

  Ehitise kasutamise otstarvete loetelu

  Abikõlblikud kulud:

  • kasutusest väljalangenud hoone osalise või täieliku lammutamise kulu;
  • lammutusjäätmete käitlemise ja krundi korrastamisega, sealhulgas haljastamisega seotud kulu kuni 10% ulatuses projekti kogumaksumusest;
  • kasutusest väljalangenud hoone lammutamise projekteerimisega seotud kulu juhul, kui lammutamine teostatakse projekti osana käesoleva meetme raames;
  • projekti elluviimiseks vajalike tööde maksumus on abikõlblik vaid juhul, kui toetuse saaja on tööde tellimiseks korraldanud hanke riigihangete registri kaudu.

Taotlusprotsess

Taotlusvorm koos lisade ja lisadokumentidega esita KredExile digitaalselt allkirjastatuna e-kirjaga aadressil kov@kredex.ee või tähitud paberkirjana.

Pabertaotlus peab saabuma suletud ümbrikus ja tähitud kirjana aadressile SA KredEx, Hobujaama 4, 10151 Tallinn. Ümbrikul peab olema taotleja täisnimi, aadress ja märge „Lammutustoetus”. Taotluse postitamise või e-kirja saatmise kuupäev ei tohi olla varasem kui taotlusvooru avapäev.

Taotlusele peavad olema lisatud kõik lisadokumendid. Kui need puuduvad, saab taotleja nende esitamiseks aega kuni kümme tööpäeva. Kui selle aja jooksul ei ole taotluse puudused kõrvaldatud, sh lisadokumendid esitatud, teeb KredEx taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

KredEx menetleb esitatud taotlust ja teeb selle rahuldamise või mitterahuldamise otsuse.

Kohalik omavalitsus teostab taotlusel märgitud tööd.

Kohalik omavalitsus esitab toetuse väljamakseks vajalikud dokumendid.

 • Taotlus
 • KOV-i haldusakt rahaliste vahendite eraldamise kohta;
 • Ehitusseaduse kohane ehitusprojekt ja ehitusluba või ehitusteatis;
 • KOV-i otsus hoone lammutamiseks;
 • Kinnistusraamatu väljavõte kinnistu või selle korteriomandite kuuluvuse kohta;
 • Kui kinnistu on koormatud hoonestusõigusega, siis vastavat dokument, mis kinnitab, et kinnistu on KOV kasuks koormatud hoonestusõigusega vähemalt 15 aastat ning mille hoonestusõiguse üheks tingimuseks on hoonestusõiguse omaja õigus lammutada olemasolev hoone;
 • Vajadusel Muinsuskaitseameti kooskõlastus;
 • Foto lammutatava objekti kohta.
 • Väljamakse taotlus vastaval vormil
 • Lõpparuande vorm 
 • Ehitus- või töövõtulepingud
 • Tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid
 • Arved
 • Maksekorraldused, konto- või krediitkaardi väljavõte vähemalt selles ulatuses, mida toetus ei kata
 • Jäätmeseaduse kohase jäätmeõiendi ning muud jäätmete seaduspärast käitlemist tõendavad dokumendid (nt üleandmis-vastuvõtmisaktid, jäätmeluba, kompleksluba, registreerimistõend jne)
 • Ehitusseadustiku kohane ehitise täieliku lammutamise teatis või kasutusteatis
 • Fotod teostatud töödest

Võta ühendust

Aire Oolup
toetuste haldur (kodutoetus lasterikastele peredele, lammutustoetus, eluasemelaenu käendus)
aire.oolup [at] kredex.ee
Kersti Saar
toetuste haldur (kodutoetus lasterikastele peredele, päikesepaneelide investeeringutoetus ja lammutustoetus)
kersti.saar [at] kredex.ee