Eluasemelaenu käendus

Avatud

Eesmärk

Eluasemelaenu käendus on mõeldud inimestele, kes soovivad võtta laenu uue eluaseme ostmiseks või olemasoleva renoveerimiseks ning vähendada oma esmase sissemakse kohustust. Eluasemelaenu käendusega on võimalik osta korter, elumaja, krunt või suvila. Krundi ostu eesmärgiks peab sellisel juhul olema elamu ehitamine ning suvila puhul suvila ümberehitus aastaringseks elamiseks.

Kasutegurid

 • KredExi käendust kasutades on võimalik laenu saada 10% omafinantseeringuga.
 • Omades vähemalt 10% ulatuses omafinantseeringut, puudub vajadus kasutada lisatagatist.

Kellele sobib

Pere logo

eraisikule ja perele

Teenus sobib, kui

 • soovid kodu osta
 • soovid kodu ehitada
 • soovid olemasoleva kodu rekonstrueerida
 • sul puuduvad lisatagatised ja soovid vähendada kodulaenu esmast sissemakset

Olulisemad tingimused

Olulisemad tingimused:
 • KredExi eluaseme laenukäenduse taotlemiseks palume pöörduda panga poole, kogu laenu ja ka käenduse taotlemine käib läbi panga. Täiendavalt KredExi poole pöörduda pole vaja.
 • Vähemalt üks laenutaotleja, kes soovib kasutada KredExi eluasemelaenu käendust, peab kuuluma ühte sihtgruppi
 • Omafinantseering minimaalselt 10% laenu tagatisvara väärtusest
 • Laenukäenduse suurus on kuni 24% laenu tagatisvara väärtusest, kuid mitte rohkem kui 20 000 eurot. Energiatõhusa eluaseme omandaja või eluaseme energiatõhusaks rekonstrueerija sihtgrupis kuni 50 000 eurot.
 • Laenusummal piirmäära ei ole
 • Pikema kui 30-aastase laenu tagasimaksmise graafiku tingimused: laenusaajate vanus laenu lõpptähtajal ei ole üle 70 aasta ning tagatisvara on valminud või täielikult renoveeritud viimase 10 aasta jooksul
 • Käendustasu 3% käenduse summalt tasutakse lepingu sõlmimisel ühekordse maksena
 • lapse sünni puhul laenupuhkus kuni lapse 2 aastaseks saamiseni või olemasoleva lapse puhul mitte kauem kui lapse 2 aastaseks saamiseni
 • KredExi laenukäenduse abil soetatav eluase ei pea olema esimene ostetav eluase, aga korraga võib olla kasutusel vaid üks KredExi eluasemelaenu käendus.
 • Soetatava või renoveeritava eluaseme omanikuks ja kasutajaks peab olema laenusaaja. Lubatud on eluase soetada ka kaasomandisse abikaasa või kaaslaenusaajaga.

 

Hea teada

 • Käendusega ostetud vara ei või välja üürida
 • Käenduse taotlemine käib läbi panga
 • Tagatiseks olev vara tuleb kindlustada

Taotlusprotsess

Noore pere sihtgrupp

Noor pere on kuni 15-aastast (kaasa arvatud) last kasvatav vanem või vanemad, kusjuures vanemaks loetakse ka eestkostja.

Sihtgruppi kuulumist tõendav dokument: koopia lapse sünnitunnistusest või sünniaktist või www.eesti.ee väljavõte laste kohta. Väljavõte tuleb edastada panga antud e-posti aadressile. Eestkostja puhul ka vastav otsus.
 

Noore spetsialisti sihtgrupp

Noor spetsialist on kõrghariduse, keskerihariduse või kutsekeskhariduse (põhihariduse või keskhariduse baasil) omandanud või kutseõppe põhihariduse baasil või kutseõppe keskhariduse baasil lõpetanud kuni 35-aastane (kaasa arvatud) isik, kes vastab vähemalt ühele alljärgnevatest tingimustest:

 • temaga on sõlmitud tööleping, teenistusleping või juhatuse liikme leping, kusjuures katseaja rakendamise korral peab katseaeg olema lõppenud;
 • ta on nimetatud ametisse seaduse alusel, kusjuures katseaja rakendamise korral peab see olema lõppenud;
 • ta on äriregistris või maksuametis registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana, sealjuures peab olema tegutsenud ettevõtjana vähemalt aasta.

Sihtgruppi kuulumist tõendav dokument: koopia kooli lõputunnistusest, diplomist või Kutsekoja väljastatud kutsetunnistusest või www.eesti.ee väljavõte omandatud haridustaseme kohta. Väljavõte haridustaseme kohta tuleb edastada panga antud e-posti aadressile. 
 

Energiatõhusa eluaseme omandaja või eluaseme energiatõhusaks rekonstrueerija sihtgrupp

Energiatõhusa eluaseme omandaja, püstitaja või eluaseme energiatõhusaks rekonstrueerija. Energiatõhusale eluasemele esitatavad nõuded:

 • Energiatõhusa eluaseme soetamisel peab ühe korteriga elamu või kahe või mitme korteriga elamu, millesse soetatakse korter, energiatõhususarvu klass olema vähemalt C.
  Vastav energiamärgis peab olema koostatud alates 03.05.2013.
 • Energiatõhusa elamu püstitamisel või elamu või selle osa rekonstrueerimisel peab saavutatav energiatõhususarvu klass olema vähemalt C.

Sihtgruppi kuulumist tõendava dokumendina käsitletakse:

 • Elamu püstitamisel või rekonstrueerimisel saavutatavat energiatõhususarvu klassi tõendav ehitusprojektis (põhiprojekti staadiumis) toodud energiatõhususe arvutus, sealjuures peab ehitusprojekt ja energiatõhususe arvutus olema tehtud kohalduvates õigusnormides kehtestatud tingimustele vastava isiku poolt. Energiaarvutusel põhinevat energiamärgist saab kasutada kuni 2 aastat pärast elamu kasutusele võtmist, kuna nimetatud aja jooksul ei ole võimalik mõõdetud energiakasutuse andmetel põhinevat märgist koostada.
 • Olemasoleva elamu või olemasolevas korterelamus asuva korteriomandi soetamisel energiamärgise klassi tõendav kehtiv mõõdetud energiakasutuse andmetel põhinev energiamärgis.

Kaitseväe või Kaitseliidu veterani sihtgrupp

Veteranid on Kaitseväe ja Kaitseliidu teenistuses olnud isikud, kes on käinud välismissioonil või saanud vigastada Eestis teenistuses olles.
Sihtgruppi kuulumist tõendav dokument: Kaitseväe Toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskuse teenuskeskuse väljastatud teatis.
 

Tagastatud eluruumis elava üürniku sihtgrupp

Tagastatud eluruumis elav üürnik on omandireformi objektiks oleva õigusvastaselt võõrandatud varana tagastatud eluruumides tagastamise hetkel üürilepingut omav järgmine isik:

 • üürnik
 • üürniku abikaasa või isik, kellega krediidisaaja elab faktiliselt koos abielu sõlmimata
 • üürnikuga koos elanud täisealine perekonnaliige, kellega sõlmiti laenuleping seoses üürniku surmaga
 • üürniku täisealine perekonnaliige
 • üürnikuks olemist võib tõendada üürilepingu või rahvastikuregistri tõendiga
 • üürileping peab kehtima krediidi taotlemise hetkel
 • perekonnaliikme kooselamist üürnikuga võib tõendada üürilepingu või rahvastikuregistri tõendiga
 • kui üürilepingu alusel kasutatavat eluruumi ei osteta, siis peavad laenuvõtja ja temaga koos elavad isikud eluruumi vabastama 3 kuu jooksul laenulepingu sõlmimisest

Eluruumi omaniku, üürniku ning kõigi üürnikuga koos elavate täisealiste perekonnaliikmete vahel tuleb sõlmida kirjalik kokkulepe üürilepingu lõpetamiseks ja eluruumi vabastamiseks.

Sihtgruppi kuulumist tõendav dokument: üürileping või rahvastikuregistri tõend.

Eluasemelaenu käenduse taotlemiseks tuleb pöörduda panka, kes korraldab käenduse saamise ning hilisema aruandluse.

Võta ühendust

Kristo Hütt

Kristo Hütt

kliendihaldur (eluasemelaenu käendus, korterelamulaenu käendus, elamufondi arendamise investeeringutoetus)

kristo.hutt [at] kredex.ee
Aire Oolup

Aire Oolup

toetuste haldur (kodutoetus lasterikastele peredele, lammutustoetus, eluasemelaenu käendus)

aire.oolup [at] kredex.ee