Tööstuslaen

Eesmärk

KredExi tööstuslaenu saab kasutada materiaalsesse ja immateriaalsesse põhivarasse tehtavate investeeringute kaasrahastamiseks koos panga või liisinguettevõttega.

Sihtrühm on töötleva tööstuse, mäetööstuse, elektrienergia tootmise, ülekande ja jaotuse ning jäätmetöötluse ja -kõrvalduse väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKE).

NB! Tööstuslaenuga saab rahastada ainult selliseid projekte, mis ei ole rahastamisotsuse tegemise ajaks täies ulatuses ellu viidud.

Kasutegurid

 • Tegemist on allutatud laenuga, mis aitab suurendada projekti omaosalust krediidiasutuse jaoks.
 • Ettevõtte jaoks on omafinantseering tavalisest väiksem ja mõningatel juhtudel ei olegi seda vaja.

Kellele sobib

Ettevõtte rahastamiseks

alustav ettevõte
tegutsev ettevõte
eksportiv ettevõte

Teenus sobib, kui

 • ettevõte on jätkusuutlik ja maksejõuline ning

 • omakapital vastab äriseadustiku nõuetele ning

 • ettevõtte omakapital ja omafinantseering kokku on vähemalt 50% taotletavast tööstuslaenu summast ning

 • ettevõte on kantud Eesti äriregistrisse ja tal puuduvad tähtaega ületanud ajatamata võlad ning

 • ettevõtte juhatuse liikmed ja omanikud on usaldusväärsed ja pädevad.

Olulised tingimused

Laenu ei anta järgmistele tegevustele ja ettevõtjatele:
 • põllumajandustoodete esmatootmine, kalandus, vesiviljelus ja metsamajandus
 • tubaka (ning sellega seotud toodete) valmistamine, töötlemine ja turustamine
 • relvade ja laskemoona tootmine, töötlemine ja turustamine
 • maanteekaubavedudel kasutatavate transpordivahendite ja seadmete soetamine
 • kinnisvara arendamise projektid müügi ja väljarentimise eesmärgil. Kui kinnisvara arendatakse oma, sh tütar- ja sidusettevõtete kinnisvaraarendusega mitteseotud tegevuse tarbeks, on lubatud osa pindadest välja rentida tingimusel, et rendilaekumised (välja arvatud tütar- ja sidusettevõtetelt) ei ületa 30% laenutaotleja aastakäibest
 • ekspordiga seotud tegevus, mis on otseselt seotud ekspordikoguste, jaotusvõrgu loomise ja toimimise või muude eksportimisest tulenevate jooksvate kuludega, kui käenduse väljastamisega antakse vähese tähtsusega abi
 • taotleja otseste või kaudsete omanike hulgas on madala maksumääraga piirkonnas registreeritud ettevõtjad
 • tuumajõujaamade tegevuse lõpetamine või nende rajamine
 • investeeringud eesmärgiga vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid, mis tekivad direktiivi 2003/87/EÜ lisas I loetletud tegevusaladel
 • rahastamise eesmärk on kasutada importtoodete asemel kodumaiseid
 • valdkonnad, mis on seotud pornograafia, hasartmängude, andmete ebaseadusliku allalaadimise või ebaseadusliku ligipääsu võimaldamisega andmevõrkudele
Laenusumma

Kuni 2 miljonit eurot, kuid mitte üle 40% projekti maksumusest.

Laenuintress

Üldjuhul, kui KredEx rahastab projektist

 • kuni  20,00%, on intress krediidiasutuse intressimääraga võrdne
 • 20,01–30,00%, on intress krediidiasutuse intressimäär + 1 protsendipunkt
 • 30,01–40,00%, on intress krediidiasutuse intressimäär + 2 protsendipunkti.
Lepingutasud
 • Lepingu sõlmimise ja ennetähtaegse lõpetamise tasu puudub.
 • Lepingu muutmise tasu on 0,2% laenujäägilt.
Laenutagatis

Eraldi tagatis ei ole tööstuslaenu jaoks tavaliselt vajalik või seatakse viimase järjekorra hüpoteek või kommertspant.

Laenu tagastamine
 • Kuni krediidiasutusega sõlmitud laenulepingu lõpuni on tööstuslaenu põhiosamaksetel maksepuhkus ja tasutakse ainult intressi.
 • Pärast krediidiasutusega sõlmitud laenulepingu lõppu tasutakse tööstuslaenu samade osamaksetega graafiku alusel.
Laenusaaja soovituslikud finantsnäitajad
 • Omakapitali osakaal bilansis on vähemalt 10%.
 • Likviidsuskordaja on vähemalt 0,8.
 • Laenu teenindamise kattekordaja on konservatiivsel hinnangul vähemalt 1,1.

Hea teada

 • Infot COVID-19 puhangust tingitud likviidsusraskuste leevendamiseks mõeldud kriisimeetmete kohta leiad SIIT LEHELT.
 • KredExilt saab laenu taotleda ainult juhul, kui taotlus on saanud pangalt või liisinguettevõttelt positiivse finantseerimisotsuse.
 • KredExi poolt pakutavad teenused võivad sisaldada riigiabi, sh vähese tähtsusega abi. Vaata lisa SIIT LEHELT "Riigiabi ja vähese tähtsusega abi" alaosast.
 • Tutvu ettevõtetele suunatud EASi teenustega siin.

Taotlusprotsess

​​​​​​Tööstuslaenu taotlemiseks pöördu esmalt panka või liisinguettevõttesse, et saada otsus pangalaenu või liisingu väljastamise kohta.

Panga või liisinguettevõtte positiivse otsuse korral täida tööstuslaenu taotlemise taotlus (e-teenuste keskkonda saad siseneda ID-kaardi või mobiil-ID-ga), millele lisa järgmised dokumendid:

 • finantsprognoosid KredExi vormil
 • äriplaan, sh investeeringu projektiplaan
 • krediidi- või finantseerimisasutuse pädeva organi otsus laenu või liisingu väljastamise kohta
 • viimase lõppenud majandusaasta (auditeeritud) aruanne
 • jooksva majandusaasta vahearuanne, mis ei ole taotluse esitamise ajal vanem kui kaks kuud
 • ettevõtte võtmeisikute elulookirjeldused

Kogemuslood

Waldchnep OÜ – ettevõte, mis loob Ida-Virumaal töökohti
Waldchnep on hea näide sellest, et ettevõtte rajamise idee võib olla juhuslik, ent pühendumise ja vaevaga on võimalik suuri tegusid korda saata. Nende otsus piirilinna kolida lahendas kahtlemata mitu muret korraga – kohalikud said juurde stabiilse tööandja ning ettevõtte laienemine ei ole jäänud tööjõu puudumise taha.

Võta ühendust

Natalja Pauku

Natalja Pauku

kliendihaldur

natalja.pauku [at] kredex.ee
Jaak Tikko

Jaak Tikko

kliendihaldur

jaak.tikko [at] kredex.ee
Tiina Kalme

Tiina Kalme

kliendihaldur

tiina.kalme [at] kredex.ee
Argo Suurkask

Argo Suurkask

kliendihaldur

argo.suurkask [at] kredex.ee
Karmen Piip

Karmen Stepin

nooremkliendihaldur

karmen.stepin [at] kredex.ee