Tööstuslaen

Eesmärk

Tööstuslaen aitab siis, kui ettevõtja soovib kasutada investeeringu tegemiseks pangalaenu või liisingut, kuid tal endal puudub omafinantseering. Tööstuslaen kui allutatud laen suurendab kaasfinantseerijate silmis ettevõtte omafinantseeringut.

Laenu saanud ettevõtte juhtimisse KredEx ei sekku.

Kasutegurid

 • Tööstuslaen võimaldab sõlmida lisaks liisingu- või pangalaenu lepingu ja aitab sel viisil ettevõttel kiiremini kasvada.
 • Ettevõtte jaoks on omafinantseering tavalisest väiksem ja mõningatel juhtudel ei olegi seda vaja.

Kellele sobib

Ettevõtte rahastamiseks

alustav ettevõte
tegutsev ettevõte
eksportiv ettevõte

Teenus sobib, kui

 • ettevõte on kantud Eesti äriregistrisse.
 • ettevõte tegutseb töötleva tööstuse, mäetööstuse, elektrienergia tootmise, ülekande ja jaotuse ning jäätmetöötluse ja -kõrvalduse valdkonnas.
 • ettevõttel puuduvad tähtaega ületanud ajatamata võlad.
 • ettevõte on jätkusuutlik ja maksejõuline.
 • ettevõtte omakapital vastab äriseadustiku nõuetele.
 • ettevõtte juhatuse liikmed ja omanikud on usaldusväärsed ja pädevad.
 • ettevõtte omakapital ja omafinantseering kokku on vähemalt 50% taotletavast laenusummast. KredEx võib omakapitali hulka arvata KredExi laenule allutatud laenud, mis on ettevõtjale antud.
 • Ettevõtte soovituslikud finantsnäitajad laenu taotlemise ajal:
  • omakapitali osakaal bilansis vähemalt 10%,
  • likviidsuskordaja vähemalt 0,8,
  • laenu teenindamise kattekordaja konservatiivsel hinnangul vähemalt 1,1.

Olulisemad tingimused

Laenu ei väljastata järgmisteks tegevusteks ja järgmistele ettevõtjatele:
 • Põllumajandustoodete esmatootmine, kalandus, vesiviljelus ja metsamajandus
 • Tubaka (ning sellega seotud toodete) valmistamine, töötlemine ja turustamine
 • Relvade ja laskemoona tootmine, töötlemine ja turustamine
 • Maanteekaubavedudel kasutatavate transpordivahendite ja seadmete soetamine
 • Kinnisvara arendamise projektid müügi ja väljarentimise eesmärgil. Kui kinnisvara arendatakse oma, sh tütar- ja sidusettevõtete kinnisvaraarendusega mitteseotud tegevuse tarbeks, on lubatud osa pindadest välja rentida tingimusel, et rendilaekumised (välja arvatud tütar- ja sidusettevõtetelt) ei ületa 30% laenutaotleja aastakäibest
 • Ekspordiga seotud tegevus, mis on otseselt seotud ekspordikoguste, jaotusvõrgu loomise ja toimimise või muude eksportimisest tulenevate jooksvate kuludega, kui käenduse väljastamisega antakse vähese tähtsusega abi
 • Taotleja otseste või kaudsete omanike hulgas on madala maksumääraga piirkonnas registreeritud ettevõtjad
 • Tuumajõujaamade tegevuse lõpetamine või nende rajamine
 • Investeeringud eesmärgiga vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid, mis tekivad direktiivi 2003/87/EÜ lisas I loetletud tegevusaladel
 • Rahastamise eesmärk on kasutada importtoodete asemel kodumaiseid
 • Valdkonnad, mis on seotud pornograafia, hasartmängude, andmete ebaseadusliku allalaadimise või ebaseadusliku ligipääsu võimaldamisega andmevõrkudele
Põhitingimused:

Laenu sihtotstarve - Investeeringud materiaalsesse ja immateriaalsesse põhivarasse ning sellega kaasnevad otsesed kulud seoses ettevõtja tegevuse laiendamise, toodangu mitmekesistamise või tootmisprotsessi ümberkorraldamisega.

Laenusumma - kuni 2 mln eurot, kuid mitte üle 40% projekti maksumusest.

Lepingu sõlmimise tasu - puudub.

Intress :

 • kui KredEx rahastab kuni 20% projekti maksumusest, siis üldjuhul võrdne pangalaenu intressimääraga.*
 • kui KredEx rahastab 21–30% projekti maksumusest, siis üldjuhul pangalaenu intressimäär +1 protsendipunkti.*
 • kui KredEx rahastab 31–40% projekti maksumusest, siis üldjuhul pangalaenu intressimäär +2 protsendipunkti.*
 • Intressi tasutakse jooksvalt.

* Et vältida laenusaajale antava lubatud vähese tähtsusega abi piirmäära ületamist, võib intressimäär olla kõrgem.

Laenu väljastamine - laen või selle osa väljastatakse laenusaajale, projekti rahastavale krediidi- või finantseerimisasutusele või kolmandale isikule. Laenu väljastamise tingimused on sätestatud KredExi ja krediidiasutuse või KredExi ja finantseerimisasutuse koostöölepingus.

Lepingu muutmise tasu - 0,2% laenujäägilt.

Laenu tagasimakse:

 • Kuni krediidi- või finantseerimisasutusega sõlmitud laenu- või liisingulepingu lõppemiseni kehtib laenu põhiosa maksetele maksepuhkus.

Hea teada

 • Infot COVID-19 puhangust tingitud likviidsusraskuste leevendamiseks mõeldud kriisimeetmete kohta leiad SIIT LEHELT
 • KredEx rahastab ainult selliseid projekte, mis ei ole rahastamisotsuse tegemise ajaks täies ulatuses ellu viidud.
 • KredExilt saab laenu taotleda ainult juhul, kui taotlus on saanud pangalt või liisinguettevõttelt positiivse finantseerimisotsuse.
 • Kui oled saanud pangalt või liisinguettevõttelt positiivse finantseerimisotsuse, täida tööstuslaenu taotlemise taotlus (e-teenuste keskkonda saad siseneda ID-kaardi või mobiil-ID-ga). Lisa taotlusele:
  • finantsprognoosid KredExi vormil
  • äriplaan, sh investeeringu projektiplaan
  • krediidi- või finantseerimisasutuse pädeva organi otsus laenu või liisingu väljastamise kohta
  • viimase lõppenud majandusaasta (auditeeritud) aruanne
  • jooksva majandusaasta vahearuanne, mis ei ole taotluse esitamise ajal vanem kui kaks kuud
  • ettevõtte võtmeisikute elulookirjeldused
 • KredExi poolt pakutavad teenused võivad sisaldada riigiabi, sh vähese tähtsusega abi. Vaata lisa SIIT LEHELT "Riigiabi ja vähese tähtsusega abi" alaosast.

Taotlusprotsess

​​​​​​Tööstuslaenu taotlemiseks pöördu esmalt panka või liisinguettevõttesse, et saada otsus pangalaenu või liisingu väljastamise kohta.

Panga või liisinguettevõtte positiivse otsuse korral täida tööstuslaenu taotlemise taotlus (e-teenuste keskkonda saad siseneda ID-kaardi või mobiil-ID-ga), millele lisa vajalikud dokumendid.

Kogemuslood

Waldchnep OÜ – ettevõte, mis loob Ida-Virumaal töökohti
Waldchnep on hea näide sellest, et ettevõtte rajamise idee võib olla juhuslik, ent pühendumise ja vaevaga on võimalik suuri tegusid korda saata. Nende otsus piirilinna kolida lahendas kahtlemata mitu muret korraga – kohalikud said juurde stabiilse tööandja ning ettevõtte laienemine ei ole jäänud tööjõu puudumise taha.

Võta ühendust

Mihhail Knut

Mihhail Knut

kliendihaldur

mihhail.knut [at] kredex.ee
Natalja Pauku

Natalja Pauku

kliendihaldur

natalja.pauku [at] kredex.ee
Jaak Tikko

Jaak Tikko

kliendihaldur

jaak.tikko [at] kredex.ee
Tiina Kalme

Tiina Kalme

kliendihaldur

tiina.kalme [at] kredex.ee
Argo Suurkask

Argo Suurkask

kliendihaldur

argo.suurkask [at] kredex.ee
Karmen Piip

Karmen Piip

nooremkliendihaldur

karmen.piip [at] kredex.ee