fbpx Müügikäibe kindlustus | KredEx

Eesmärk

Müügikäibe kindlustuse eesmärk on pakkuda Su ettevõttele kaitset ostjate makseraskuste tõttu tekkinud kahjude vastu. 
Kindlustuskaitsega saad katta kas kogu müügi või tehingud teatud riikidesse. See aitab Su ettevõttel julgemalt minna uutele turgudele, õppida tundma äripartnerite tausta ja tagab ettevõtte finantsstabiilsuse.


Kasutegurid

 • Säästad ostjate taustinfo hankimiselt ja hindamiselt aega ja raha.
 • Saad võimaluse müüa julgelt uuel ja tundmatul turul.
 • Saad konkurentsieelise, sest pakud ostjale ettemaksu asemel maksetähtaega.
 • Saad abi võlgade sissenõudmisel.
 • Saad hüvitist, kui ostja osutub maksejõuetuks.

Kellele sobib

 • alustav ettevõte
 • tegutsev ettevõte
 • eksportiv ettevõte

Teenus sobib, kui

 • soovid kindlustada müüki laiemalt
 • sul on ostjaid nii Eestis kui ka välismaal
 • plaanid suurendada ekspordimahu uuele tasemele
 • su ostja maksetähtaeg on üldjuhul kuni 90 päeva (ei ületa 360 päeva)

Olulisemad tingimused

 • Kindlustus katab Su ettevõttele ostja tasumata arvete tõttu tekkinud kahju.
 • Kindlustushüvitist saad lepingus kokkulepitud kindlustusjuhtumi korral.
 • Ostjatele tuleb taotleda krediidilimiidid.
 • Ostjad võivad asuda nii välismaal kui ka Eestis.
 • Maksetähtaeg ostjatele on üldjuhul kuni 90 päeva (maksimaalselt 360 päeva).
 • Kindlustuskate on kuni 90% kahjust.
 • Kindlustuslepingu kulud on Sinu jaoks kindlustusmakse ja ostjate hindamise tasu.
 • Lisavõimalused: kindlustuskate välisriikides tegutsevale sidusettevõttele, kindlustuskate tootmisperioodile; võimalik kombineerida pankade pakutava faktooringuteenusega.
 • Ostja makseviivitustest tuleb Sul KredEx Krediidikindlustust teavitada õigel ajal.

Müügikäibe kindlustuse protsess

Täida taotlusvorm ja saada see aadressile krediidikindlustus@kredex.ee. Küsimuste korral võta  ühendust meie halduritega.

Enne pakkumise tegemist veendume, kas oleme Su ettevõtte vajadustest õigesti aru saanud, ja selgitame kindlustuse toimimist.

Teeme sulle pakkumise, kus on kirjas kindlustustingimused ja kindlustusega seotud kulud. Analüüsime ka Su ettevõtte olulisimate ostjate tausta ja selgitame Sulle kindlustuse toimimist.

Kui pakkumine sobib, allkirjastame kindlustuslepingu ja Sa saad arve esimese kindlustusmakse tasumiseks. Kindlustusleping kehtib 12 kuud, maksed tuleb tasuda üldjuhul kord kvartalis.

Krediidilimiidi otsusega määrab KredEx Krediidikindlustus igale ostjale kindlustusega kaetud krediidi maksimumsumma. Kindlustusaasta jooksul saad paindlikult taotleda krediidilimiiti uutele ostjatele ja muuta olemasolevaid limiite.

Iga kvartali lõpus ootame Sinult kindlustatud käibe deklaratsiooni. Kindlustusperioodi lõpus teeme tasaarvelduse selle alusel, milliseks kujunes Su ettevõtte tegelik kindlustatud käive.

Kui ostja viivitab arvete tasumisega, siis tuleta seda talle algul ise meelde. Kui see ei aita olukorda lahendada, anna meile võlast teada hiljemalt 30 päeva jooksul peale esmase sissenõudeperioodi lõppu (selle leiad kindlustuspoliisilt, tavaliselt 30 päeva). Ootame infot e-posti aadressile krediidikindlustus@kredex.ee või kodulehe vormi kaudu.

Hüvitist saad taotleda, kui on tekkinud kindlustusjuhtum. See võib olla näiteks ostja pankrot või olukord, kui ta ei ole suutnud tasuda arvet 180 päeva jooksul peale maksetähtaega. Täida hüvitise taotluse vorm ja lisa kahju tõendavad dokumendid.

Kindlustushüvitise otsuse teeme ühe kuu jooksul pärast taotluse ja lisadokumentide saamist. Otsusest anname Sulle teada kirjalikult.

KredEx Krediidikindlustus julgustab vastutustundlikku käitumist nii riigisiseste kui rahvusvaheliste äritehingute tegemisel. See tähendab muuhulgas mõistliku hoole rakendamist selleks, et ära tunda ja ära hoida korruptsiooniohtlikke olukordi ning vältida seotust altkäemaksu andmise, saamise ning vahendamisega seoses äritehingutega, millest tulenevaid ostja makseriske soovitakse krediidikindlustuse abil maandada.

Kõik äritehingus osalevad isikud peaksid tegutsema kooskõlas altkäemaksu keelavate õigusaktidega. Rahvusvahelise äritehingu korral on oluline jälgida, et tegevus oleks kooskõlas kõigi asjassepuutuvate riikide õigusaktidega. Äritehingus osalevad isikud peaksid rakendama mõistlikke juhtimis- ja sisekontrollimeetmeid, et tagada oma organisatsioonis ühtne arusaam heakskiidetud väärtustel baseeruvast käitumisest ning kontrollikeskkonna toimimine.

KredEx Krediidikindlustus juhib tähelepanu, et Eestis kehtiva Karistusseadustiku kohaselt on karistatavad nii avaliku kui erasektori altkäemaksusüüteod, muuhulgas ka välisriigis toime pandud altkäemaksusüüteod. Selliste süütegude korral on karistuseks ettenähtud rahatrahv või vanglakaristus ning süüteoga omandatud vara konfiskeerimine.     

KredEx Krediidikindlustus järgib OECD nõukogu soovitusi altkäemaksu vältimiseks rahvusvahelistes äritehingutes: https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0447 

Nendest soovitustest lähtuvalt taotleb KredEx Krediidikindlustus ostja makseriskide kindlustamisel asjassepuutuvatelt tehinguosalistelt kinnituse esitamist selle kohta, et tehinguosaline ega ükski tema nimel tegutsev isik ei ole seotud altkäemaksu andmise, saamise ega vahendamisega, ei ole sellega seoses süüdistatav ega uurimise all, samuti et kindlustatavate äritehingutega seoses maksmisele kuuluvad tasud on eranditult õiguspärased. Kinnitus võib sisalduda krediidikindlustuse lepingu tingimustes või tuleb see esitada eraldiseisvalt. Tehinguosalise seotus altkäemaksuga tähendab, et KredEx Krediidikindlustus ei sõlmi kindlustuslepingut, peatab kindlustushüvitise väljamaksed, ütleb üles varem sõlmitud kindlustuslepingu või nõuab tagasi juba välja makstud kindlustushüvitise.  

Võta ühendust

Anneli Liinat
kliendihaldur
anneli.liinat [at] kredex.ee
Külli Saarepera
kliendihaldur
kylli.saarepera [at] kredex.ee
Kersti Maisvee
ärisuhete juht
kersti.maisvee [at] kredex.ee
Ivika Kolk
müügiosakonna juhataja kt
ivika.kolk [at] kredex.ee

Enne lepingu sõlmimist tutvu AS KredEx Krediidikindlustuse tingimustega ja lisaküsimuste korral pöördu meie spetsialistide poole.