Laenukäendus

Eesmärk

Laenukäendus on abiks siis, kui ettevõte soovib kasutada pangalaenu, liisingut või pangagarantiid, kuid selle saamiseks puuduvad tal piisavad tagatised või tegutsemisajalugu.

Laenukäendust on võimalik kasutada Ukrainas toimuva sõjategevuse ja energiakriisi mõjude leevendamiseks tehtavate kulutuste rahastamisel, sh ka jae- ja hulgikaubanduse ettevõtetel. Võimalikud erandid laenukäenduse tingimustes on välja toodud Lisas 2. Tutvustasime neid tingimusi ka 20.09 toimunud veebisemianaril. Vaata salvestust siit.

NB! KredExi laenukäendus saab olla ainult uue kohustuse (pangalaenu, liisingutehingu või pangagarantii) lisatagatis.

Kasutegurid

 • Laenukäendus aitab, kui ettevõttel puuduvad piisavad tagatised või tegutsemisajalugu.

Kellele sobib

Laenukäendus

alustav ettevõte
tegutsev ettevõte
eksportiv ettevõte

Teenus sobib, kui

 • ettevõtja on krediidivõimeline ning
 • ettevõtja omakapital vastab äriseadustiku nõuetele (KredEx võib teha erandi juhul, kui ettevõtja registreerimisest on möödunud alla kolme aasta) ning
 • ettevõtjal puuduvad riiklike maksude puhul ning krediidiasutuste ees tähtaega ületanud ja ajatamata võlad.

Olulised tingimused

Käendust ei anta järgmistele tegevustele ja ettevõtjatele:
 • põllumajandustoodete esmatootmine, kalandus ja vesiviljelus ning metsamajandus
 • tubaka (ja sellega seotud toodete) valmistamine, töötlemine ja turustamine
 • maanteekaubavedudel kasutatavate transpordivahendite ja seadmete soetamine
 • sõidukite ja liikurmasinate soetamine volikirja alusel KredExi nimel käenduse väljastamisel
 • jae- ja hulgikaubandusettevõtjate käibevahendite rahastamine.
 • kinnisvara arendamise projektid müügi ja väljarentimise eesmärgil. Kui kinnisvara arendatakse oma, sh tütar- ja sidusettevõtete kinnisvaraarendusega mitteseotud tegevuse tarbeks, on lubatud rentida osa pinnast välja tingimusel, et rendilaekumised (välja arvatud tütar- ja sidusettevõttelt) ei ületa 30% laenutaotleja aastakäibest
 • ekspordiga seotud tegevus, mis on otseselt seotud eksporditava koguse, jaotusvõrgu loomise ja toimimise või muude eksportimisest tulenevate jooksvate kuludega, kui käenduse väljastamisega antakse vähese tähtsusega abi
 • seadusest tulenevate maksude tasumisega seotud garantiid
 • taotleja otseste või kaudsete omanike hulgas on madala maksumääraga piirkondades registreeritud ettevõtjaid
 • tuumajõujaamade tegevuse lõpetamine või nende rajamine
 • investeering eesmärgiga vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid, mis tekivad direktiivi 2003/87/EÜ lisas I loetletud tegevusaladel
 • investeeringud lennujaamataristusse, välja arvatud juhul, kui need on seotud keskkonnakaitsega või kui nendega kaasnevad investeeringud, mis on vajalikud lennujaamataristu ebasoodsa keskkonnamõju leevendamiseks või vähendamiseks
 • hasartmänguvaldkonnas tegutsev ettevõtja
 • rahastamise eesmärk on kasutada importtoodete asemel kodumaiseid
 • valdkonnad, mis on seotud pornograafia, hasartmängude, andmete ebaseadusliku allalaadimise või ebaseadusliku ligipääsu võimaldamisega andmevõrkudele
 • teadus- ja arendustegevus tervishoiu valdkonnas, mille eesmärk on kloonida teaduslikul või ravieesmärgil inimesi või arendada geneetiliselt muundatud organisme
Käenduse ulatus
 • Kuni 80% võetavast kohustusest, erandina ehitussektori puhul kuni 60%.
 • Käendussumma väheneb koos laenu- või liisingusumma vähenemisega.
Käenduse suurus
 • Väike või keskmise suurusega ettevõtja: kuni 5 mln eurot.
  Käendussummale üle 2 mln euro kehtivad lisatingimused.
 • Suurettevõtja: kuni 1,5 mln eurot.
Käendustasu
 • Investeerimislaenu, käibelaenu, arvelduskrediidi, korduvkasutusega laenulimiidi (RCL), liisingu ja pangagarantii korral 0,8–3,8% käenduse jäägilt aastas.
 • Pangagarantii limiidi korral 0,5–3,8% käenduse jäägilt aastas.
Lepingutasu 

Käenduse andmise otsustab ja käenduslepingu koostab pank:

 • 0,5% käendussummalt, min 30 eurot.

Käenduse andmise otsustab ja käenduslepingu koostab KredEx:

 • Kuni 520 000 eurose käenduse puhul 0,5%, min 30 eurot.
 • Suurema kui 520 000 eurose käenduse puhul 1%.
Laenutaotleja soovituslikud finantsnäitajad
 • Laenuteeninduse kattekordaja (DSCR) on pärast laenu väljastamist konservatiivsel hinnangul vähemalt 1,2.
 • Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (ingl current ratio) on vähemalt 1,1.
 • Omakapitali osakaal bilansimahust pärast võetavaid kohustusi on vähemalt 20%.
Lisatingimused käendussummale üle 2 mln euro

1. Rahastada tohib väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate uusi projekte, mis on seotud:

1.1.   ettevõtte asutamisega;

1.2.  ettevõtte laienemisega;

1.3.   ettevõtte tavapärase tegevuse tugevdamisega;

1.4.   uue projekti elluviimisega;

1.5.   uutele turgudele sisenemisega;

1.6.   olemasoleva ettevõtte uute arendustega.

2. Käendusega laenu väljastamisest kuni laenu tagastamiseni peab ettevõte olema registreeritud Eestis ja tema majandustegevus, milleks laen väljastati, toimuma Eestis.

3. Rahastada tohib projekte, mis ei ole käendusotsuse tegemise ajal lõppenud või täielikult ellu viidud.

4. Tegevused (kulud), mida projektide korral rahastada tohib:

4.1   põhivarainvesteeringud;

4.2   käibevahendid, kui see moodustab osa punktis 1 nimetatud projektist;

4.3   varaliste õiguste omandamise kulud (ettevõtte üleminekul), kui tehing toimub sõltumatute investorite vahel ja moodustab osa punktis 1 nimetatud projektist;

4.4   hoonestamata ja hoonestatud kinnistu soetamise kulud tingimusel, et käendatav laenusumma ei ole suurem kui 10% kinnistu soetusmaksumusest;

4.5   infrastruktuuri investeeringute kulud, mis aitavad kaasa linnalisele arengule või linnade taastamisele tingimusel, et käendatav laenusumma ei ole suurem kui 20% investeeringust.

 5. Käendust ei tohi kasutada Euroopa Liidu vahenditest rahastatavate toetuste sildfinantseerimiseks ja relvade ning laskemoona tootmise, töötlemise ja turustamise finantseerimiseks.

Laenukäenduse tingimuste erandid: Lisa 2

Kui ettevõtja tegevust on negatiivselt mõjutanud Venemaa kallaletung Ukrainale, Euroopa Liidu või selle rahvusvaheliste partnerite kehtestatud sanktsioonid ja majanduslikud vastumeetmed sanktsioneeritute poolt, samuti energiahinna tõus, on sihtasutusel õigus rakendada käenduste väljastamisel kooskõlas riigiabi ajutise kriisiraamistikuga erandeid, mis on välja toodud Lisas 2.

Lisa 2 täpsed tingimused on leitavad siit.

Lisa 2 alusel taotletavaid käendustaotlusi võetakse vastu kuni 30.11.2023.

Hea teada

 • Infot COVID-19 puhangust tingitud likviidsusraskuste leevendamiseks mõeldud kriisimeetmete kohta leiad SIIT LEHELT.
 • KredExi poolt pakutavad teenused võivad sisaldada riigiabi, sh vähese tähtsusega abi. Vaata lisa SIIT LEHELT "Riigiabi ja vähese tähtsusega abi" alaosast.
 • Tutvu ettevõtetele suunatud EASi teenustega siin.

Taotlusprotsess

Laenukäenduse kasutamiseks pöördu palun panka või liisinguettevõttesse, kes esitab käenduse saamiseks taotluse KredExile. Sõltuvalt käendussumma suurusest ja projekti keerukusest võtab käendusotsuse tegemine aega kuni neli nädalat.

Vajaduse korral võtab KredEx Sinuga ise ühendust.

Kogemuslood

Coffee People röstib parimat kohvi maailmas
Coffee People on hea näide täielikust pühendumisest – oma huvile, oma ettevõttele, oma varustajatele ning lõpptarbija võimalikult täiuslikule kohvikogemusele. Ettevõtete tootmise ja tarneahelate jätkusuutlikkuse tagamine ei ole enam erand, vaid saamas normiks ning Coffee People on kahtlemata konkurentidest suure sammu võrra ees.
Softrend - õige diivan
Softrend on mööblitootja, kes on selgelt läbi mõelnud oma kliendikogemuse ja positsioneerinud end turul vastavalt. Nad ei müü kliendile lihtsalt diivanit, vaid Softrendi eesmärk on pakkuda head kogemust pikkadeks aastateks ja seda alates hetkest, kui klient esimest korda salongi astub.
SRC Group AS on juhtiv merendussektori teenusepakkuja
SRC Group on laia haardega ettevõte, mis tegutseb laevandus-, off-shore´i ja tööstussektoris üle maailma. Viimastel aastatel on nad järjepidevalt investeerinud ettevõtte konkurentsivõime ja müügivõimekuse kasvu. Nende soov pakkuda parimaid teadmispõhiseid lahendusi ja väga head kvaliteeti on kindlasti kasuks tulnud ja annab vajaliku konkurentsieelise.

Võta ühendust

Jaak Tikko

Jaak Tikko

kliendihaldur

jaak.tikko [at] kredex.ee
Tiina Kalme

Tiina Kalme

kliendihaldur

tiina.kalme [at] kredex.ee
Argo Suurkask

Argo Suurkask

kliendihaldur

argo.suurkask [at] kredex.ee
Karmen Piip

Karmen Stepin

nooremkliendihaldur

karmen.stepin [at] kredex.ee