Lammutustoetus kohalikele omavalitsustele ja ettevõtetele

Eesmärk

Taotluste vastuvõtt on rahaliste vahendite ammendumise tõttu peatatud.

Lammutustoetuse eesmärk on toetada kohalikke omavalitsusi või nende valitseva mõju all olevaid allüksusi, valitsusasutuse hallatavaid riigiasutusi või eraõiguslikke juriidilisi isikuid nendele kuuluval kinnisasjal asuva kasutusest välja langenud ja varisemis- või tuleohtlikuks muutunud hoonete ja rajatiste lammutamisel, kui nimetatud hoonete ja rajatiste renoveerimine või võõrandamine ei ole otstarbekas.

Küsimused ja taotlemiseks vajalikud dokumendid saatke aadressile kov@kredex.ee.
NB! Ühe kirja suurus võib olla kuni 10MB. Suuremad kirjad ei pruugi kohale jõuda. Suuremahulised manused võib saata lingiga või eKredexi kaudu.

Kasutegurid

 • Paraneb elukeskkonna funktsionaalsus ja turvalisus.
 • Toetus soodustab elukeskkonna terviklikku väljaarendamist.

Kellele sobib

Omavalitsus

kohalikule omavalitsusele
ettevõttele

Teenus sobib, kui

 • kasutusest välja langenud hoone või rajatis asub kohalikule omavalitsusele või selle valitseva mõju all olevale allüksusele, valitsusasutuse hallatavale riigiasutusele või eraõiguslikule juriidilistele isikule kuuluval kinnisasjal või tema kasuks hoonest

Olulisemad tingimused

Toetatavad tegevused

Toetatavaks tegevuseks on hoone või rajatise lammutamise ning sellega seotud lammutusjäätmete käitlemise, krundi korrastamise ja lammutamise projekteerimise kulu.

Alates 25.05.2020. a jõustus määruse muudatus, millega muudeti lammutuse toetuse tingimusi taotlejale soodsamaks ja muudatused kehtivad taotlustele, mis rahuldatakse kuni 31.12.2020. a.

Nimetatud tähtajani on võimalik toetust taotleda:

 • kuni 90% abikõlblike kulude maksumusest (v a eraõiguslik juriidiline isik), senine toetuse piirmäär oli 70%
 • kuni 90% Tallinnas ja Tartus (v a eraõiguslik juriidiline isik) asuvate ehitiste lammutamiseks, senine toetuse piirmäär oli 70% ja kuni 100 000 eurot omavalitsusüksuse kohta
 • kuni 90% omanikujärelevalve (v a eraõiguslik juriidiline isik) kulude katmiseks
 • kuni 20% haljastamise ning haljasala kujundamiseks (v a eraõiguslik juriidiline isik) vajalike istepinkide, pargimööbli ja arhitektuursete väikevormide paigaldamisega seotud abikõlblike kulude kogumaksumusest, senine toetuse määr haljastusega seotud kuludele  oli 10%
 • eraõiguslikust juriidilisest isikust taotleja toetuse määr on kuni 50% projekti abikõlblikest kuludest
 • eraõiguslikust juriidilisest isikust taotlejale kolme järjestikuse majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi koos määruse alusel antava toetusega ei tohi ületada 200 000 eurot.

Juhime tähelepanu, et alates 01.01.2021. a rahuldatud taotlustele kehtivad määruse tingimused, mis olid jõus enne 25.05.2020. a määruse muudatust.

Abikõlblikud kulud
 • ehitise lammutamise projekteerimine juhul, kui lammutamine teostatakse projekti osana
 • taotleja omandisse kuuluva või hoonestusõigusega koormatud kinnistul asuva kasutusest välja langenud hoone või rajatise osaline või täielik lammutamine
 • lammutusjäätmete käitlemine
 • krundi korrastamine ja haljastamine
 • haljasala kujundamine*
 • omanikujärelevalve *.  

* Kehtib taotlustele, mis rahuldatakse kuni 31.12.2020. a.
 

Enne KredExile taotluse esitamist teostatud tegevuste kulud ei ole abikõlblikud, v.a ehitusprojekti koostamise kulu.

Toetuse saaja peab tellima projekti läbiviimiseks vajalikud tööd elektrooniliselt riigihangete registri vahendusel.

Toetatavate tegevuste abikõlblikkuse periood

Toetuse saaja peab teostama toetatavad tegevused 12 kuu jooksul alates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest v.a. lammutamise projekteerimine, mille kulu on abikõlblik
alates 03.02.2015. a.

Nõuded taotlejale
 • toetuse taotleja vastutab otseselt projekti ettevalmistamise ja juhtimise eest, mitte ei tegutse vahendajana
 • toetuse taotleja kinnitab toetuse taotlemisel omafinantseeringu tagamiseks vajalike rahaliste vahendite olemasolu
 • toetuse taotleja tagab, et hoone või rajatise lammutamisel tekkivad jäätmed käideldakse jäätmeseaduse ning kohaliku omavalitsuse territooriumil kehtiva ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemise korra alusel
 • toetuse taotleja tagab, et lammutusjäätmed käideldakse keskkonnasäästlikult ja võimaluse korral võetakse need jäätmed taaskasutusse
 • toetuse taotleja tagab, et vabastatud maa-ala korrastatakse.

 

Taotlus ja väljamaksed

Taotlusvorm koos lisade ja lisadokumentidega esita KredExile digitaalselt allkirjastatuna e-kirjaga aadressil kov@kredex.ee või tähitud paberkirjana.

Pabertaotlus tuleb esitada tähitud kirjana aadressile SA KredEx, Hobujaama 4, 10151 Tallinn. Ümbrikule tuleb märkida taotleja täisnimi, aadress ja märge „Lammutustoetus”. Taotluse postitamise või e-kirja saatmise kuupäev ei tohi olla varasem kui taotlusvooru avapäev.

Taotlusele peavad olema lisatud kõik lisadokumendid.

Taotluse juures ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks annab KredEx taotlejale aega kuni kümme tööpäeva. Kui selle aja jooksul puuduseid ei kõrvaldata, sh ei esitata nõutavaid lisadokumente, teeb KredEx taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

KredEx menetleb esitatud taotluse ja teeb selle rahuldamise või mitterahuldamise otsuse.

Toetuse saaja teostab taotluses sisaldunud tööd.

Toetuse saaja esitab KredExile toetuse väljamaksmiseks vajalikud dokumendid ja toetusealuste projekti elluviimist tõendava aruande ja fotod.

 • Taotlus
 • Taotleja kinnitus rahaliste vahendite olemasolu kohta või taotleja kinnitatud eelarve, millest selgub omafinantseeringu tagamiseks vajalikus mahus rahaliste vahendite olemasolu kohta
 • Vähemalt eelprojekti staadiumis projekteerija kinnitusega ehitusprojekt ehitise lammutamiseks ehitusseadustikust tuleneva ehitusprojekti koostamise kohustuse korral
 • Taotleja otsus hoone või rajatise lammutamiseks
 • Kinnistusraamatu väljavõte kinnistu või selle korteriomandite kuuluvuse kohta
 • Kui kinnistu on koormatud hoonestusõigusega, siis vastavat dokument, mis kinnitab, et kinnistu on KOV kasuks koormatud hoonestusõigusega vähemalt 15 aastat ning mille hoonestusõiguse üheks tingimuseks on hoonestusõiguse omaja õigus lammutada olemasolev hoone või rajatis
 • Vajadusel Muinsuskaitseameti kooskõlastus
 • Foto lammutatava objekti kohta
 • Väljamakse taotlus.pdf - kehtib taotlustele, mis rahuldati kuni 25.05.2020
 • Väljamakse taotlus.pdf - kehtib taotlustele, mis rahuldatakse kuni 31.12.2020
 • Aruande vorm.rtfkehtib taotlustele, mis rahuldati kuni 25.05.2020
 • Aruande vorm.docx - kehtib taotlustele, mis rahuldatakse kuni 31.12.2020
 • Ehitus- või töövõtulepingud
 • Tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid
 • Põhiprojekti staadiumis ehitusprojekt juhul kui taotlemisel esitati eelprojekt
 • Ehitusseadustikust tuleneva teavitamiskohustuse olemasolul ehitise täieliku lammutamise teatis või kasutusteatis
 • Arved
 • Maksekorraldused, konto- või krediitkaardi väljavõte vähemalt selles ulatuses, mida toetus ei kata
 • omanikujärelevalvega seotud kuludele toetuse saamiseks kolme omavahel sõltumatu pakkuja hinnapakkumused*
  * kehtib taotlustele, mis rahuldatakse kuni 31.12.2020
 • Jäätmeseaduse kohase jäätmeõiendi ning muud jäätmete seaduspärast käitlemist tõendavad dokumendid (nt üleandmis-vastuvõtmisaktid, jäätmeluba, kompleksluba, registreerimistõend jne)
 • Fotod teostatud töödest

Võta ühendust

Aire Oolup

Aire Oolup

toetuste haldur (kodutoetus lasterikastele peredele, lammutustoetus, eluasemelaenu käendus)

aire.oolup [at] kredex.ee
Kersti Saar

Kersti Saar

toetuste haldur (kodutoetus lasterikastele peredele ja lammutustoetus)

kersti.saar [at] kredex.ee