Rekonstrueerimistoetus 2014-2018

Suletud

Eesmärk

Korterelamu terviklik rekonstrueerimine võimaldab suurendada selle energiatõhusust ja pikendab selle eluiga, kasvatab elamu väärtust kinnisvaraturul ning parandab selle sisekliimat. Toetus on mõeldud ühistutele ja kohalikele omavalitsustele, kes soovivad rekonstrueerida oma korterelamu võimalikult terviklikult.

Toetust võib kombineerida nii panga laenuga kui ka kogutud omavahenditega.

Toetust saab taotleda 15%, 25% ja 40% ulatuses (Ida-Virumaal 25%, 35% ja 50%) rekonstrueerimise kogumaksumusest. Määr sõltub korterelamu rekonstrueerimise terviklikkuse tasemest.

Kasutegurid

 • Energiasääst
 • Tervislik sisekliima
 • Uueväärne elamu

Kellele sobib

Korteriühistu

korteriühistule

Olulisemad tingimused

 • Toetust saab taotleda enne 1993. aastat ehitatud ja kasutusse võetud korterelamule, kus on moodustatud korteriühistu või mis on tervikuna linna või valla omandis.
 • Toetust saab taotleda 15%, 25% ja 40% (Ida-Virumaal 25%, 35% ja 50%) ulatuses rekonstrueerimistööde kogumaksumusest. Samuti saab 15%, 25% ja 40% ulatuses toetust taotleda energiaauditi maksumusest juhul, kui see on koostatud alates 01.01.2014.
 • Toetust saab taotleda 50% ulatuses tehnilise konsultandi ja omanikujärelevalve teenuse maksumusest. Samuti saab 50% toetust taotleda ehitusprojekti(de) maksumusest juhul, kui see (need) on koostatud alates 01.01.2014.
 • Tallinnas ja Tartus ei saa taotleda 15% ulatuses toetust, välja arvatud juhul, kui kohalik omavalitsus on seadnud hoonele miljööväärtuslikel kaalutlustel rekonstrueerimistööde piirangud või viiakse rekonstrueerimise käigus kütteõlil töötav katelseade üle taastuvale kütusele.
 • Toetust saab taotleda ainult nendele rekonstrueerimistöödele, mis on kajastatud nõuetekohases põhiprojektis.
 • Toetuse saaja peab 25% ja 40% toetuse puhul kaasama rekonstrueerimistööde planeerimisse ja elluviimisse tehnilise konsultandi, kellega on tal sõlmitud selleks leping hiljemalt taotluse esitamise ajaks.
 • 25% ja 40% toetuse taotlemise korral suunatakse ehitusprojekt ekspertiisi, mille korraldab ja mille eest tasub KredEx.

Hea teada

Taotlus ja väljamaksed

 • korterelamut haldav korteriühistu, mida esindab taotluse esitamisel mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud juhatuse liige või üldkoosoleku protokolli kantud volituse alusel tehniline konsultant;
 • vald või linn, kui korterelamu on tervikuna valla või linna omandis. Taotlejat võib esindada ka vastava kirjaliku volituse alusel käesoleva tehniline konsultant.

Ärieesmärkide saavutamisele suunatud taotleja taotlust ei rahuldata. Ühes korterelamus asuvatest korteriomanditest vähemalt 80% peavad kuuluma füüsilistest isikutest omanikele. Kui korterelamu on tervikuna valla või linna omandis peavad kõik korteriomandid olema kohaliku omavalitsuse sotsiaal- või munitsipaaleluruumid.

Toetust saavad taotleda: 

 • Korterelamut haldav korteriühistu, mida esindab taotluse esitamisel mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud juhatuse liige või üldkoosoleku protokolli kantud volituse alusel tehniline konsultant;
 • vald või linn, kui korterelamu on tervikuna valla või linna omandis. Taotlejat võib esindada ka vastava kirjaliku volituse alusel käesoleva tehniline konsultant.

Toetust saab taotleda 15%, 25% ja 40% ulatuses projekti kogumaksumusest sõltuvalt korterelamu rekonstrueerimise komplekssuse tasemest ja 50% ulatuses tehnilise konsultandi, projekteerimise ja omanikujärelevalve teenuse maksumusest. Toetuse taotlemisel Ida-Viru maakonnas asuva korterelamu rekonstrueerimiseks suurendatakse toetuse osakaalu 10% võrra, välja arvatud juhul, kui toetuse osakaal on 50%.Toetust saab taotleda ainult nendele teostamata renoveerimistöödele, mis on ehitusprojektis välja toodud ning mille puhul on järgitud terviklahenduse põhimõtet.

Kõikide toetuse määrade puhul tuleb parandada sisekliimat, see tähendab rekonstrueerida ventilatsioonisüsteem. 15% toetuse puhul tuleb teostatavate töödega saavutada 20% energiasääst, 25% toetuse puhul tuleb rekonstrueerida küttesüsteem, soojustada fassaad, katus ja vahetada kõik vanad aknad, 40% toetuse puhul tuleb lisaks eelnimetatule tõsta külmasildade vältimiseks ka aknad soojustuse tasapinda või soojustada aknapaled ja paigaldada soojustagastusega ventilatsioonisüsteem.

Toetuse aluseks olev määrus "Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused" ja määruse seletuskiri.

Toetatakse järgmisi korterelamu rekonstrueerimisega seotud kulusid:

 • korterelamu fassaadi rekonstrueerimine ja soojustamine ning nendega kaasnevad tööd; 
 • korterelamu rõdude ja lodžade korrastamine ja projektijärgne kinni ehitamine;
 • korterelamu katuse ja katuslae rekonstrueerimine ja soojustamine;
 • korterelamu akende ja välisuste vahetamine või renoveerimine ning nendega kaasnevad tööd; 
 • korterelamu keldrilae soojustamine;
 • korterelamu küttesüsteemi asendamine, rekonstrueerimine või tasakaalustamine ja küttesüsteemi tasakaalustamise protokolli koostamine; 
 • korterelamu vee- ja kanalisatsioonisüsteemi (sealhulgas sadeveedrenaaž, heitvee jääksoojuse kasutamise seadme paigaldamine, vee soojendamise seadme või sooja vee jaotamise süsteemi paigaldamine) asendamine või rekonstrueerimine; 
 • korterelamule uue soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi ehitamine või ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine ja ventilatsioonisüsteemi mõõdistamise protokolli koostamine;
 • korterelamus taastuvenergia kasutamiseks vajalike seadmete ostmine ja paigaldamine; 
 • korterelamu liftide juhtimissüsteemi ja ajami osaline või täielik rekonstrueerimine ning sellega kaasnevad tööd;
 • korterelamu üldkasutatavatel pindadel asuva hoone elektrisüsteemi asendamine või rekonstrueerimine; 
 • rekonstrueerimistööde teostamisel üldkasutatavate pindade ja korterite akende soojustuse tasapinda paigaldamise ning kütte- ning ventilatsioonisüsteemi väljaehitamisest tuleneva siseviimistluse taastamine; 
 • korterelamu rekonstrueerimisel liikumispuuetega isikutele hoonesse sissepääsu tagamiseks trepimademetele panduste ja käsipuude paigaldamine;
 • korterelamu energiaauditi koostamine;
 • eeltoodud punktides 1-13 nimetatud tööde teostamiseks vajaliku ehitusprojekti koostamine; 
 • korterelamu rekonstrueerimistöödeks tehnilise konsultandi teenuse kasutamine;
 • omanikujärelevalve teostamine.

Toetatava rekonstrueerimistöö alguskuupäev ei tohi olla varasem kui KredExile taotluse esitamise kuupäev. Rekonstrueerimistöö alguskuupäevaks loetakse selle teostamiseks sõlmitava ehituslepingu jõustumise kuupäev või juhul, kui kohases ehituslepingus on sätestatud rekonstrueerimistööde alguskuupäev, siis nimetatud kuupäev. Alates 1. jaanuarist 2014. a on abikõlblik tehnilise konsultandiga sõlmitud lepingust tulenev kulu, rekonstrueerimistööde ehitusprojektide (eel-, põhi- ja tööprojektid) koostamise kulu ja energiaauditi koostamise kulu. Kui tehnilise konsultandiga sõlmitud lepingu kohaselt teostab tehniline konsultant ka omanikujärelevalvet, ei ole omanikujärelevalve teostamise kulud abikõlblikud enne rakendusüksusele taotluse esitamise kuupäeva.

Omanikujärelevalve kulud on abikõlblikud, kui korterelamu rekonstrueerimistööde tegemiseks on taotleja sõlminud vastava lepingu omanikujärelevalve tegevusalal tegutseva ettevõtjaga, kellel on vastavasisuline õigussuhe ehitusseaduse § 47 lõikes 1 sätestatud vastutava spetsialistiga või kui omanikujärelevalve teenust pakkuv füüsilisest isikust ettevõtja on ise vastutav spetsialist.

Tehnilise konsultandi kulud on abikõlblikud vaid juhul, kui vastav isik on valitud SA KredEx kodulehel esitatud nimekirjast ning temaga on sõlmitud leping hiljemalt taotluse esitamisel.

Rekonstrueerimistööd peavad olema toetuse saaja poolt teostatud 24 kalendrikuu jooksul.

Toetust ei eraldata järgmistele tegevustele:

 • üldkasutatavate pindade või rekonstrueerimistöödega mitte seotud elektri- ja nõrkvoolusüsteemi tööd (näiteks korterisisesed elektritööd);
 • taastuvenergia tootmisseadme jaotusvõrguga (elekter, kaugküte, gaas) liitumine, sealhulgas liitumiseks vajalikud seadmed (näiteks uus arvesti, liitumiskilp) ning seadmete paigaldamine;
 • kinnistu piirete ja parklate ehitamine;
 • muud ehitustööd, mida ei ole nimetatud abikõlblike tegevusena ja mis ei ole seotud korterelamu sisekliima parandamisega, väliste piirdetarindite või küttesüsteemide rekonstrueerimisega ning taastuvenergia kasutamiseks seadmete paigaldamisega ning mis ei taga toetuse saamiseks vajaliku energiatõhususarvu saavutamist.

Elamu lisakorrus(t)e ehitamine, pööningukorruse väljaehitamine, soklikorruse väljaehitamine või muu korterelamu laiendamine ja eelpool nimetatud tegevustega seotud ettevalmistavad tööd ei ole abikõlblikud ja peavad olema teostatud enne toetuse taotluse esitamist. Taotleja peab tõendama eelnimetatud tööde teostamise lõpetamist.

Taotlusvorm koos lisade ja lisadokumentidega esitatakse KredExile digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile korterelamu@kredex.ee. Taotluse esitamise kuupäev ei tohi olla varasem kui vooru avamise tähtpäev.

Taotlusele peavad olema lisatud kõik lisadokumendid, puuduste korral antakse nende kõrvaldamiseks tähtaeg pikkusega kuni 10 tööpäeva. Puuduste mitte kõrvaldamisel, sh lisadokumentide esitamata jätmisel tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

NB! Üle 10 MB e-kirju palun saata mitme eraldi kirjana arvestusega, et üks kiri oleks alla 10 MB.

 • Taotlus digitaalselt allkirjastatuna (täidetav pdf, NB! Vormi täitmiseks palume kasutada Acrobat Readerit. Windows 10 Edge brauseriga ei ole vorm täidetav),
 • korterelamu energiaaudit
 • korterelamu mõõdetud energiatarbimisel põhinev energiamärgis (vastavalt siin esitatud nõuetele), mis on koostatud alates 03.05.2013
 • korterelamu rekonstrueerimiseks vajalik(ud) ehitusprojekti(d), mis peavad olema koostatud vähemalt põhiprojekti staadiumis ja sisaldama energiatõhususarvutust. Ehitusprojektid peavad olema allkirjastatud vastutava isiku poolt
 • korteriühistust taotleja puhul üldkoosoleku otsuse protokoll, milles on fikseeritud rekonstrueerimistööde teostamise otsus ja laenu võtmise puhul selle maksimaalne summa
 • kohalikust omavalitsusest taotleja puhul vastav haldusakt, milles on fikseeritud rekonstrueerimistööde teostamise otsuskehtiv ehitusluba või kohaliku omavalitsuse kirjalik nõusolek, kui nimetatud dokumendid on vastavalt ehitusseadusele teostatavatele töödele nõutud
 • 25% ja 40% (Ida-Viru maakonnas vastavalt 35% ja 50%) osakaaluga toetuse taotlemisel tehnilise konsultandiga sõlmitud leping
 • korteriühistust taotleja puhul juhatuse liikme poolt digitaalselt allkirjastatud korteriühistu liikmete nimekiri kinnistusraamatu koondväljavõttena taotluse esitamise kuupäeva seisuga;
 • 15% toetuse taotlemisel hinnapakkumised SA KredEx poolt etteantud vormil
 • 15% toetuse taotlemisel renoveerimislaenu väljastava krediidi- või finantseerimisasutuse positiivne otsus asjaomase laenulepingu sõlmimiseks

KredEx ei ole kohustatud taotlust registreerima ega läbi vaatama, kui taotluse esitamise hetkel ei ole taotleja lisanud taotlusele energiaauditit, energiamärgist, mis kajastab hoone tegelikku energiatarbimist ega korteriühistust taotleja puhul üldkoosoleku kehtivat otsust ja kohalikust omavalitsusest taotleja puhul vastavat haldusakti, milles on fikseeritud rekonstrueerimistööde teostamise otsus.

Toetuse taotlemisel osakaaluga 25% ja 40% (Ida-Viru maakonnas vastavalt 35% ja 50%) korraldab SA KredEx põhiprojekti ja energiaarvutuste esmase ekspertiisi. Toetus eraldatakse vaid juhul, kui läbiviidav ekspertiis kinnitab projekti vastavust kohalduvate õigusaktide nõuetele ning otsus jõustub pärast ekspertiisi. Taotleja esitab 90 kalendripäeva jooksul taotluse rahuldamise otsuse kehtima hakkamisest projekti kogueelarve, iga abikõlbliku tegevuse või rekonstrueerimistööde kogumi kohta hinnapakkumised koos ventilatsiooniseadmete tootespetsifikatsioonidega ning teostatavate tegevuste lühikirjelduse.

25% ja 40% toetuse taotlemisel tuleb pärast otsuse jõustumist esitada 90 päeva jooksul muuhulgas ka projekti kogueelarve (vt § 25 lg 4). Nimetatud eelarve palume esitada vormil. Juhul, kui eelarve erineb taotluses esitatust, palume vormil märkida ka uus taotletav toetuse summa, vastav rida on vormil toodud.

Korteriühistust toetuse saajad peavad vastavalt perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse § 26 lõikele 6 järgima riigihangete seaduse § 3 sätestatud põhimõtteid, kui teenuse, asja või ehitustöö eeldatav maksumus on ilma käibemaksuta võrdne 5000 euroga või sellest suurem. Eeltoodust tulenevalt on SA KredEx kui korterelamute rekonstrueerimistoetuse taotlusi menetlev ja toetust eraldav rakendusüksus seadnud korteriühistust toetuse saajatele alltoodud abistava sisuga nõuded, mida toetatava korterelamu rekonstrueerimise projekti elluviimisel tuleb toetuse saajast korteriühistul järgida:

 • Kõik teenuse, asja või ehitustöö tellimiseks võetud hinnapakkumised tuleb SA-le KredEx esitada selliselt, et need on allkirjastatud pakkumise tegija poolt. Juhul, kui ehitustööde hinnapakkumise tegija ei ole oma pakkumist esitanud SA KredEx poolt kehtestatud vormil, tuleb SA-le KredEx esitada ka ehitajapoolne allkirjastatud pakkumine.
 • Kõik teenuse, asja või ehitustöö tellimiseks pakkujatele edastatud pakkumiskutsed tuleb esitada SA-le KredEx. Toetuse saaja või talle teenust osutava tehnilise konsultandi poolt pakkujale edastatud pakkumiskutsest peab olema üheselt tuletatav pakkumiskutse edastamise aeg, asi, teenus või ehitustöö, millele pakkumist soovitakse, kellele pakkumiskutse edastatakse ning kes on pakkumiskutse saatja. Juhul, kui pakkumiskutse edastatakse teenuseosutajatele e-kirja teel, tuleb esitada SA-le KredEx pakkumiskutse saatmise e-kiri selliselt, et e-kirja manuses oleksid kõik pakkujale koos pakkumiskutsega edastatud dokumendid.
 • Juhul, kui toetuse saajal on olemas võrdlevad hinnapakkumised, mis ei ole pakkumise tegija poolt allkirjastatud, tuleb SA-le KredEx esitada e-kiri, millega iga selline hinnapakkumine edastatud. 
 • Juhul, kui projekti elluviimisel muutub tööde maht, tuleb vastav muudatus fikseerida kirjalikult ning kirjeldada muudatuse põhjuseid ning muid tähtsust omavaid asjaolusid.

Juhime tähelepanu, et hinnapakkumiste võtmisel tuleb järgida, et ettevõtja tegutseks vastavas valdkonnas, milles teenuse osutamiseks temalt hinnapakkumist võetakse.

Ülaltoodud abistava sisuga nõuded ei muuda ega välista toetuse andmise aluseks olevas korterelamute rekonstrueerimise toetuse määruses toodud nõudeid hinnapakkumistele.

Tehniliste konsultantide nimekiri (täiendame jooksvalt)

Tehniline konsultant nõustab toetuse saajat projekteerimis- ja ehitustööde eelarvete koostamisel, projekteerimise ja ehitamise hangete läbiviimisel, ajagraafikute koostamisel jm vajalike protsesside läbiviimisel. Tehnilise konsultandi põhiülesanne on nõustada ühistut tehnilistes küsimustes ennekõike enne rekonstrueerimise algust, kuid seda ka hilisemas protsessis ning seega peab leping ühistu ja konsutlandi vahel olema kehtiv kuni rekonstrueerimistööde lõpuni. Milise sisuga teenust ja millises mahus konsultandilt tellida, on ühistu otsustada.

1) Tehnilise konsultandina võib tegutseda füüsiline isik, kes on läbinud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt heaks kiidetud koolitusmooduli alusel läbiviidud korterelamute rekonstrueerimise pädevuskoolituse ja sooritanud koolituse läbimist tõendava eksami.
2) Tehniline konsultant osutab teenust kirjaliku lepingu alusel, mis on sõlmitud taotleja ja tehnilise konsultandi vahel või taotleja ja ettevõtja vahel, kelle kaudu tehniline konsultant teenust osutab. Tehniline konsultant võib tegutseda ka füüsilisest isikust ettevõtjana.
3) Tehniline konsultant peab pakkuma sõltumatut teenust. Tal ei tohi olla majanduslikke huvisid ettevõtjate suhtes, kes on teiste osapooltena kaasatud rekonstrueerimisprotsessi.
4) Taotleja on kohustatud valima tehnilise konsultandi ainult SA KredEx kodulehel avaldatud nimekirjast.
5) Tehnilisel konsultandil on vastavalt Toetuse saaja ja konsultandi vahel sõlmitavale lepingule osalisel või täies mahus alljärgnevad ülesanded:

 • ehitusprojekti (vähemalt põhiprojekti staadiumis) projekteerimistööde tellimise ettevalmistus ja projekteerimiseks hangete läbiviimine. Projekti tellimise lähteülesande koostamisel saate soovi korral lähtuda antud näidisest: projekti lähteülesanne ja töövõtumaht;
 • nõustamine ehitusprojekti koostajatega lepingu sõlmimisel;
 • projekteerimistööde ja ekspertiisi koordineerimine;
 • ehitushangete ettevalmistus ja hangete läbiviimine ning seonduv nõustamine;
 • nõustamine ehitustööde töövõtjaga lepingu sõlmimisel;
 • toetuse dokumentatsiooni ettevalmistamise ja komplekteerimise nõustamine ning ettevalmistus;
 • rekonstrueerimistööde koordineerimine;
 • rekonstrueerimistööde teostajate poolt esitatavate aktide ja arvete vastavuse kontroll sõlmitud lepingutele, tööde teostusele ja mahtudele;
 • kui on vastav pädevus, siis võib teostada ka omanikujärelevalvet;
 • garantiiperioodi ülevaatuste organiseerimine ja nõustamine garantiitööde vastuvõtmisel.

Tehnilise konsultandiga sõlmitava näidislepinguga saab tutvuda siin. Tegemist ei ole kohustusliku vormiga ja pooled võivad lepingut muuta ning kasutada seda vaid ositi.

Tehniliste konsultantide täiendkoolituse materjalid:

KredEx maksab toetust või teeb viimase makse rekonstrueerimistööde lõppemist kinnitava akti alusel ja tingimusel, et projekti tegevuste elluviimine on tõendatud.

Toetust makstakse vastavalt tegelikele kuludele maksetaotluse alusel. Kulusid tuleb tõendada arvete, tööde vastuvõtmise aktide ja lepingutega.

Lisaks arvetele ja aktidele tuleb lisada maksetaotlusele ka standardi EVS-EN 12599:2012 metoodikale vastav ventilatsioonisüsteemide õhuvooluhulkade mõõdistamise protokoll ning küttesüsteemi tasakaalustamise protokoll.
25% või 40% (Ida-Viru maakonnas vastavalt 35% või 50%) osakaaluga toetuse saaja võib toetuse väljamakseid taotleda maksimaalselt kahes osas. Osalist väljamakset võib taotleda, kui vastu on võetud vähemalt 80% rekonstrueerimistööde kogumahust, sealjuures ei tohi teise väljamakse osakaal jääda väiksem kui 15% tööde kogumahust. Osaline väljamakse tehakse vastavalt teostatud tööde vastuvõtmisaktidele ja arvetele ning teine väljamakse pärast kõigi projekti tegevuste elluviimist, vastuvõtmist ja maksetaotluse esitamist.

Toetus makstakse välja vastavalt taotluse rahuldamise otsuses nimetatud osakaalule abikõlblikust kulust ning kuni antud otsuses märgitud summani. Kui rekonstrueerimistööde maksumus kujuneb odavamaks, kui taotluses märgitud toetuse summa, makstakse toetust lähtuvalt projekti tegelikust maksumusest vastavalt taotluse rahuldamise otsuses märgitud toetuse osakaalule.

Toetuse saajal tuleb väljamakse saamiseks e-maili teel esitada:

 • maksetaotlus vastaval vormil (täidetav pdf, NB! Vormi täitmiseks palume kasutada Acrobat Readerit. Windows 10 Edge brauseriga ei ole vorm täidetav. Palun salvestage pdf esmalt arvuti kettale ning seejärel täitke kasutades Acrobat Readerit)
 • ehitus- või töövõtulepingud
 • tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid
 • arved
 • maksekorraldused või konto väljavõte
 • pearaamatu väljavõte projektiga seotud abikõlblike kulude eristamise kohta teistest kuludest
 • ventilatsioonisüsteemi õhuvooluhulkade mõõdistamise protokoll ja keskküttesüsteemide tasakaalustamise protokoll

Toetuse saaja peab ühe kalendriaasta möödudes pärast projekti lõppemist tellima kalendriaasta mõõdetud tarbimisandmete baasil koostatud energiamärgise ja esitama selle KredExile hiljemalt ühe kuu möödudes antud kalendriaasta lõppemisest. Kui ehitustööd lõpetatakse näiteks 2015. aasta detsembris, siis tuleb energiamärgis koostada 2016. aasta baasil ja esitada KredExile hiljemalt jaanuari lõpuks 2017. aastal.

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahendite kasutamine toob endaga kaasa mõningaid kohustusi, nende hulgas ka nõude avalikkust raha kasutusest teavitada. Oluline on meeles pidada, et projekti teavitusreeglite mittetäitmine võib viia toetuse osalise või isegi täieliku tagasinõudmiseni.

Kõik toetust saanud korteriühistud (kellel eraldatud toetussumma jääb alla 500 000 euro) peavad paigutama enda trepikotta plakati (täidetav värviline näidis ja täidetav mustvalge näidis). Plakat peab olema üleval projekti abikõlblikkuse perioodi vältel. Plakat peab olema suurusega vähemalt A3 ning sellel peab asetsema logo, millele eraldatakse vähemalt 25% plakati pindalast, ja projekti nimetus, mis moodustab plakati kõrgusest vähemalt 30%.

Kui toetus on üle 500 000 euro tuleb püstitada maja lähedale stend (näidis) ja majale paigutada tahvel (näidis).

Stendi hoitakse üleval projekti abikõlblikkuse perioodi algusest kuni selle lõpuni. Stendi kasutamisel peab järgima järgmisi nõudeid:

 • stend paigaldatakse avalikkusele nähtavasse kohta, mis asub objekti vahetus läheduses
 • stendile paigutatakse logo, millele eraldatakse vähemalt 25% stendi pindalast
 • stendile kirjutatakse projekti nimetus ja peamine eesmärk, millele eraldatakse vähemalt 30% stendi kõrgusest
 • stendi minimaalne suurus on 1500×1000 mm.

Tahvel tuleb paigaldada majale kolme kuu jooksul pärast objektil tööde lõpetamist. Tahvlit ei paigaldata, kui maja juures kasutatakse stendi. Kuni tahvli paigaldamiseni hoitakse üleval stendi. Tahvli kasutamisel peab järgmina järgmisi nõudeid:

 • tahvel paigaldatakse objektile või selle vahetusse lähedusse avalikkusele hõlpsasti nähtavasse kohta;
 • tahvlile paigutatakse logo, millele eraldatakse vähemalt 25% tahvli pindalast;
 • tahvlile märgitakse projekti nimetus ja peamine eesmärk, millele eraldatakse vähemalt 30% tahvli kõrgusest;
 • tahvli minimaalne suurus on 500×300 mm

Stendi ja tahvli kujundamisel tuleb kasutada Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi ja KredExi logosid.

Täpsemad juhised teavitamiseks on leitavad Vabariigi Valitsuse määrusest „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord.“

Stendi ja tahvli valmistamise kulud katavad korteriühistud ning nende kujundamisel tuleb lähtuda KredExi kodulehel toodud näidistest. Küsimuste korral, palun kirjutage e-posti aadressil marge.kato@kredex.ee või helistage telefonil 667 4117.

NB! Palume automaatselt avanevad PDF vormid enne täitmist esmalt arvutisse salvestada ning alles seejärel asuda neid täitma! Vormi täitmiseks palume kasutada Acrobat Readerit. Windows 10 Edge brauseriga ei ole vorm täidetav.

Taotluse vorm
Hinnapakkumiste vorm Alates 1. aprillist tuleb hinnapakkumiste võtmisel kasutada antud hinnapakkumiste vormi.
Eelarve vorm
Väljamakse taotluse vorm
Taotluse vormi näidis täidetuna

Võta ühendust

 

NB! Haldurid võtavad kõnesid vastu tööpäeviti vahemikus 13.00-16.00.

Kaimo Kalda

Kaimo Kalda

toetuste haldur (korterelamute rekonstrueerimistoetus, väikeelamute rekonstrueerimistoetus)

kaimo.kalda [at] kredex.ee
Kalle Kuusk

Kalle Kuusk

hoonete energiatõhususe projektijuht

kalle.kuusk [at] kredex.ee