Väikeelamute rekonstrueerimistoetus 2022-2023 (taotlused kuni 30.06.2023)

Suletud

Eesmärk

Väikeelamute rekonstrueerimistoetuse abil aitame omanikel nende elamu rekonstrueerida. Toetuse eesmärk ja saavutatav tulemus on väikeelamute energiatõhususe ja parema sisekliima saavutamine, energiakulude vähendamine, taastuvenergia kasutuselevõtu soodustamine, paranenud energiatõhususega eluruumide arv ja primaarenergia aastase tarbimise sääst.


Väikeelamute rekonstrueerimistoetuse taotluste vastuvõtmine peatati alates 01.07.2023. Toetuse väljamakse viimane esitamise tähtaeg 30.11.2023. 
Toetuse aluseks olev määrus on muutmisel ning info täpsemate tingimuste, toetuse ja taotlemise kohta saab jooksvalt meie kodulehelt. Toetusteks on eraldatud 28 mln eurot. Taotluste vastuvõtmisest teavitame nii oma kodulehel kui ka meedias.


Taotlemiseks vajalikud dokumendid ja toetusega seotud küsimused saada aadressile [email protected]

Kellele sobib

Kodu

eraisikule ja perele

Teenus sobib, kui

 • taotleja omandis on üksikelamu, ridaelamu või kaksikelamu sektsioon, kahe korteriga elamu või ridaelamu ning
 • rekonstrueeritav elamu on kantud ehitisregistrisse, sõltumata väikeelamu kasutuselevõtu aastaarvust ning
 • väikeelamu on taotleja alaline elukoht ning
 • on olemas omafinantseering vähemalt osas, mida toetus ei kata.

Olulised tingimused

Põhitingimused
 • Enne taotluse esitamist ei tohi töödega alustada ega tasuda ka ettemakseid, v.a kui toetust taotletakse päikesepaneelide paigaldamiseks ning hinnapakkumused on võetud kogumis projekteerimisele, paneelide paigaldamisele, siis võivad kohutused olla võetud enne taotluse esitamist, kuid paigaldustööd tuleb teostada pärast taotluse esitamist.
 • Toetuse väljamakse tehakse, kui toetuse saaja on vastu võtnud vähemalt toetussummale vastava proportsionaalse osakaalu toetatavatest tegevustest (nt juhul, kui toetuse määr on 30%, saab väljamakset taotleda, kui on esitada tööde akt vähemalt 30% tegevustele).
 • Toetuse saamiseks peab taotleja väikeelamu olema ehitatud õiguslikul alusel ja kantud ehitisregistrisse ning seal peab olema märgitud elamu esmane kasutuselevõtmise aasta (aastaarv ei ole oluline).
 • Terviklik rekonstrueerimine – projekt, millega teostatakse kompleksselt toetuse tingimustes toodud nõuetele vastavalt vähemalt välisseinte ja katuse soojustamine, akende vahetamine, rekonstrueeritakse küttesüsteem ja paigaldatakse soojustagastusega sissepuhke-väljatõmbe ventilatsioonisüsteem. Tervikliku rekonstrueerimise tulemusena tuleb saavutada vähemalt energiatõhususarvu klass C.
 • Toetatavad tegevused peavad vastama ehitusseadustiku §-des 19–24 nimetatud nõuetele.
 • Kulud peavad olema põhjendatud, taotluses kirjeldatud ja dokumenteeritud. Sularahatehingud ei ole abikõlblikud.
 • Väikeelamu laiendamise ja väljaehitamise kulu ei toetata.
 • Toetuse taotleja poolt soetatud ehitustoodete ja ehitusmaterjalide kulu ei ole toetatav, see tähendab, et toetust ei ole võimalik taotleda selliselt, et taotleja ise teostab rekonstrueerimistöid.
Toetuse määr ja maksimaalne toetussumma
 • Üksikute tööde puhul on toetuse määr 20% abikõlblikest kuludest ja maksimaalne toetussumma 20 000 eurot väikeelamu kohta.
 • Terviklikul rekonstrueerimisel on toetuse määr abikõlblikest kuludest ja maksimaalne toetussumma väikeelamu kohta:
  • Tallinnas ja Tartu linnas asustusüksusena 30% ja 20 000 eurot
  • Harku vallas, Jõelähtme vallas, Kiili vallas, Maardu linnas, Rae vallas, Saku vallas, Saue vallas, välja arvatud endise Kernu valla ja Nissi valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga, Viimsi vallas, Luunja vallas, endise Ülenurme valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga, Tartu valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga ning endise Tähtvere valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga 40% ja 30 000 eurot
  • kahes eelnevas punktis nimetamata asustus- ja haldusüksuses 50% ja 40 000 eurot
 • Päikesepaneelide soetamise ning paigaldamisega seotud kulu 30% ja maksimaalne toetussumma väikeelamu kohta kuni 20 000 eurot.
 • Juhul kui taotletakse toetust projektile, mille käigus paigaldatakse päikesepaneelid ja tehakse vajadusel lisaks katuse/fassaadi erisusele muid abikõlblikke töid (nt akende vahetus), siis kehtib läbivalt toetuse määr 30% ja maksimaalne toetussumma 20 000 eurot.
 • Abikõlblike tööde siseviimistlust toetatakse sama toetusmääraga, mis on ülejäänud töödel. Arvestada tuleb, et siseviimistluse kulud saavad olla maksimaalselt 5% rekonstrueerimistööde kogumaksumusest, kuid tervikliku rekonstrueerimise puhul mitte enam kui 2000 eurot ja muul juhul mitte enam kui 1000 eurot.
Tööd mida toetatakse
 • Fassaadi, sokli või vundamendi soojustamine ja sellega kaasnevad tööd.
 • Katuse, katuslae või pööningulae soojustamine ja sellega kaasnevad tööd.
 • Akende ja välisuste vahetamine või renoveerimine ning sellega kaasnevad tööd.
 • Esimese korruse põranda või kütmata ruumi kohal asetseva põranda soojustamine ja sellega kaasnevad tööd.
 • Küttesüsteemi asendamine või rekonstrueerimine ja sellega kaasnevad tööd.
 • Ventilatsioonisüsteemi rajamine, asendamine või rekonstrueerimine ja sellega kaasnevad tööd.
 • Taastuvenergia tootmisseadme koos energia muundamiseks, tarbimiskoormuse juhtimiseks  ja energiatoodangu salvestamiseks vajalike seadmetega soetamine ning paigaldamine ja sellega kaasnevad tööd.
 • Päikesepaneelide soetamisel ja paigaldamisel tuleb teostada vähemalt kas  
  • fassaadi, sokli või vundamendi soojustamine ja sellega kaasnevad tööd või
  • katuse, katuslae või pööningulae soojustamine ja sellega kaasnevad tööd.

   Kui väikeelamu kasutusluba on antud 2000. aastal või hiljem või kui väikeelamu välisseinad või katus on soojustatud 2000. aastal või hiljem vähemalt 10cm paksuse kihiga, ei ole eelnimetatud tööde tegemine päikesepaneelide soetamisel ja paigaldamisel kohustuslik.
 • Heitvee jääksoojuse kasutamise seadme soetamine ja paigaldamine ja sellega kaasnevad tööd.
 • Ehitusprojektis soovituslikena nimetatud soojustamise või tehnosüsteemide asendamisega seotud muud otsest energiasäästu tagavad tööd.
 • Määruse § 5 punktides 3–6 nimetatud tegevusest tulenev siseviimistluse taastamine.
 • Rekonstrueerimistööde teostamiseks vajaliku ehitusprojekti koostamine.
 • Omanikujärelevalve teostamine.
 • Ehitusprojekti koostamine ja omanikujärelevalve on abikõlblik kui rekonstrueerimistööd teostatakse projekti osana.
Mittetoetatavad kulud on
 • Elektri- ja nõrkvoolusüsteemi töödega, välja arvatud toetatavate tegevustega otseselt seotud elektri- ja nõrkvoolusüsteemiga seotud kulu.
 • Kaugküttevõrguga liitumisega seotud kulu.
 • Taastuvenergia tootmisseadme võrguga liitumisega seotud kulu.
 • Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi tööde kulu.
 • Kinnistu piirete, parkimiskohtade, välisvalgustuse ja haljastusega, välja arvatud soojuspumba maakollektori paigaldamisega kaasneva pinnase taastamisega, seotud kulu.
 • Ülemäärased, toreduslikud või vääralt arvestatud kulud.
 • Lisakorruse ehitamise, pööningu- või soklikorruse väljaehitamise ja nimetatud tegevustega seotud ettevalmistavate tööde kulu.
 • Toetuse taotleja poolt soetatud ehitustoodete ja ehitusmaterjalide kulu.
Nõuded rekonstrueerimistöödele
 • Soojustatakse välisseinad soojusläbivusega U ≤ 0,20 (W/m2K) (koos välisseinaga soojustatavale soklile ja vundamendile soojusläbivuse nõue ei rakendu).
 • Soojustatakse katus, katus- või pööningulagi soojusläbivusega U ≤ 0,20 (W/m2K).
 • Välisaknad vahetatakse akende vastu soojusläbivusega U ≤ 1,10 (W/m2K).
 • Esimese korruse põranda või kütmata ruumi kohal asuva põranda soojusläbivus on U ≤ 0,25 (W/m2K).
 • Soojuspumba tootemärgise kütmise sessonne energiatõhususe klass vähemalt A++.
 • Paigaldatava gaasikatla tootemärgise energiatõhususe klass peab olema vähemalt A.
 • Paigaldatava või renoveeritava tsentraalse küttesüsteemi puhul peab süsteem olema ruumitemperatuuri alusel reguleeritav, radiaatoritele ja elu- ja magamistubade põrandakütte kontuuridele tuleb paigaldada termostaadid.
 • Paigaldatava ventilatsiooniseadme tootemärgise energiatõhususe klass peab olema vähemalt A. 
 • Juhul, kui hoones ei ole mehaanilist sissepuhke-väljatõmbe ventilatsioonisüsteemi, tuleb välisseina soojustamisel ja akende vahetamisel paigaldada elu- ja magamistubade välisseina või aknaraami ka värskeõhuklapid.
 • Kütteseadme soetamisel peab müüja tagama vähemalt kahe aasta pikkuse tootjagarantii kõigile komponentidele ja paigaldamisel peab paigaldaja tagama vähemalt kahe aasta pikkuse garantii paigaldamistöödele.
 • Päikesepaneelide ja akupanga soetamisel peab müüja andma vähemalt viie aasta pikkuse tootjagarantii kõigile komponentidele ja paigaldamisel peab paigaldaja andma vähemalt viie aasta pikkuse garantii paigaldamistöödele.
 • Taastuvenergia elektritootmisseadme avaliku võrguga ühendamiseks on vajalik võrguettevõtja väljastatud liitumispakkumine.
 • Taastuvenergia tootmisseadme ühendamisel elamu tehnosüsteemidega peab elektritööde tegija olema kantud majandustegevuse registrisse seadmetöö elektritöö tegevusalal vastavalt seadme ohutuse seadusele. Ettevõtte majandustegevuse registrisse kantud tegevusala saad kontrollida siit.
 • Päikesepaneelide soetamise kulu on abikõlblik kui selle võimsus on kuni 15 kilovatti.
Peamised nõuded taotlejale ja toetuse saajale
 • Taotleja peab olema toetuse abil rekonstrueeritava kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või korteriomandi füüsilisest isikust omanik.
 • Ühis- või kaasomandis oleva kinnisasja või korteriomandi puhul peab taotleja olema üks füüsilisest isikust ühistest omanikest, keda on volitanud esindama kõik teised füüsilistest isikutest ühised omanikud.
 • Taotleja rahvastikuregistrisse kantud alalise elukoha aadress peab toetuse taotluse esitamisel ühtima toetuse abil rekonstrueeritava väikeelamu aadressiga.
 • Kui väikeelamu on füüsilise ja juriidilise isiku kaasomandis, saab füüsilisest isikust omanik taotleda toetust vastavalt talle kuuluvale proportsionaalsele osale kinnisasjast.
 • Taotlust ei või esitada taotleja, kes on eelneva viie aasta jooksul rikkunud KredExiga sõlmitud lepingu tingimusi või KredExi antud haldusaktist tulenevaid kohustusi, misjärel on tehtud vähemalt toetuse osalise tagasinõudmise otsus.
Nõuded rekonstrueerimistööde hinnapakkumistele
 • Rekonstrueerimistööde tellimisel võetakse vähemalt kolme omavahel sõltumatu ettevõtja hinnapakkumus.
 • Lubatav ei ole võtta hinnapakkumust tulumaksuseaduse § 8 lõikes 1 sätestatud seotud isikult (abikaasad, elukaaslased või otse- või külgjoones sugulased; ühte kontserni kuuluvad äriühingud jne.).
 • Hinnapakkumised peavad olema ettevõtjalt võetud mitte rohkem kui kahenädalase vahega, need peavad võrdlemisel olema kehtivad ja tehtud ettevõtjate poolt, kellel on õigus vastavas valdkonnas tegutseda.
  Hinnapakkumus peab sisaldama:
  • taotleja nime
  • väikeelamu aadressi
  • ettevõtja nime
  • ettevõtja aadressi, telefoninumbrit ja e-posti aadressi
  • hinnapakkumise väljastamise kuupäeva ja kehtivuse aeg
  • kavandatava tegevuse käibemaksuta ja käibemaksuga maksumus
  • kütteseadmete puhul garantii seadmetele ja paigaldamisele kaks aastat
  • päikesepaneelide ja akupanga puhul garantii seadmetele ja paigaldamisele viis aastat

   Eeltoodud tingimused kohalduvad ka juhul, kui paneelide paigaldamise hinnapakkumine hõlmab nii seadmeid, tegevusi kui ka projekteerimist.
 • Edukas hinnapakkumus peab põhinema parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte alusel. Juhul, kui ei valita odavaimat hinnapakkumust, tuleb seda taotluse vormil kommentaaride real põhjendada.
 • Kui taotleja ei ole temast sõltumatutel põhjustel võimalik saada kolme pakkumust, tuleb sellekohane põhjendus esitada KredExile taotluse vormil ja võimalusel lisada pakkumuse tegemisest loobumise teated.
 • Pakkumuskutse ja pakkumuse esitamine ning hinnapakkumuste võtmisega seotud teabevahetus peab toimuma kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis ning seda tuleb säilitada 7 aastat.

 

Kuidas taotleda?

 • Soovitav on tellida ehitusseadustikust tuleneva kohustuse korral planeeritavatele töödele ehitusprojekt. Ehitusprojekti ei pea toetuse taotlusega koos esitama, kuid toetuse taotlejal tuleb arvestada asjaoluga, et enamuste tööde puhul on ehitusprojekt hinnapakkumuste koostamise aluseks. 
  Kooskõlasta tegevused ja nõuded ehitusprojektile kohalikus omavalitsuses.
 • Võta vähemalt kolm hinnapakkumust.
 • Täida energiatarbimise andmete esitamise vorm.
 • Juhul, kui soovid taastuvenergia tootmisseadet ühendada jaotusvõrku, siis võta päikesepaneelide rajamise korral liitumispakkumine.
 • Täida taotlus ja allkirjasta.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid saada aadressile [email protected]
 

Vajalikud dokumendid päikesepaneelide paigaldamiseks

Kui esitad taotluse päikesepaneelide paigaldamiseks, siis vajalikud dokumendid on:

 • digitaalselt allkirjastatud toetuse taotlus. Taotluse vormi leiad siit
 • hinnapakkumused. Palun vaata, et hinnapakkumused ei oleks võetud mitte rohkem kui kahenädalase vahega ning sisaldaksid vajalikku infot garantii kohta. Kui hinnapakkumised on võetud kogumina ehitusprojektile, päikesepaneelidele ja nende paigaldusele, siis ei pea hinnapakkumised olema taotlemise hetkel kehtivad, kuid peavad olema võetud mitte rohkem kui kahenädalase vahega. Kui hinnapakkumised on võetud eraldi projekteerimisele ning eraldi seadmetele koos paigaldamisega, siis veendu, et hinnapakkumised oleksid taotlemise hetkel kehtivad. Võta hinnapakkumus ettevõttelt, kellel on õigus antud vallas tegutseda, kõige lihtsam on teha päring siit. Hinnapakkumustele kehtivate nõuetega saad tutvuda siin.
 • taotleja omafinantseeringu olemasolu tõendav dokument. Selleks saada palun meile oma konto väljavõte või krediidiasutuse laenuotsus. Laenuotsuselt peab olema välja loetav, et pakkumine on tehtud just Sinule.
 • energiatarbimise andmete esitamise vorm, mis tuleb täita 2022.a tarbimisandmetega. Vormi leiad siit

Lisaks tuleb esitada allolevad dokumendid kui on täidetud kirjelduses toodud tingimused ehk kui tahetakse koheselt liituda jaotusvõrguga või kui väikeelamu ei kuulu vaid taotlejale:

 • jaotusvõrguettevõtja väljastatud liitumispakkumine, kui taastuvenergia tootmisseade ühendatakse jaotusvõrku, v.a juhul, kui liitumispakkumise saamine ei ole taotlejast sõltumatutel asjaolule võimalik. Antud erisuse tõendamiseks tuleb esitada liitumispakkumise tegemisest loobumise teade. 
 • juhul, kui väikeelamu on kaasomandis või ühisomandis, siis tuleb esitada volikiri toetuse aluseks olevate tegevuste kohta (vabas vormis, digitaalselt allkirjastatud). Volikirja näidise leiad siit.
Vajalikud dokumendid teisteks rekonstrueerimistöödeks

Kui esitad taotluse teisteks rekonstrueerimistöödeks, siis vajalikud dokumendid on:

 • digitaalselt allkirjastatud toetuse taotlus. Taotluse vormi leiad siit
 • hinnapakkumused. Palun vaata, et hinnapakkumused ei oleks võetud mitte rohkem kui kahenädalase vahega ja oleksid taotluse esitamise hetkel kehtivad ning küttesüsteemi rekonstrueerimise korral sisaldaksid infot garantii kohta. Hinnapakkumustele kehtivate nõuetega saad tutvuda siin.
 • taotleja omafinantseeringu olemasolu tõendav dokument. Selleks saada palun meile oma konto väljavõte või krediidiasutuse laenuotsus. Laenuotsuselt peab olema välja loetav, et pakkumine on tehtud just Sinule.
 • energiatarbimise andmete esitamise vorm, mis tuleb täita 2022. a tarbimisandmetega. Vormi leiad siit.
 • tervikliku rekonstrueerimise korral energiatõhususe tõendamise energiaarvutus väikeelamu energiatõhususarvu kalkulaatoriga või simulatsioonarvutusena.
 • terviklik rekonstrueerimise korral on soovituslik esitada ehitusprojekt, kus tuleb välja toetuse aluseks olevad tegevused ja nende vastavus määruse tingimustele.
 • juhul, kui väikeelamu on kaasomandis või ühisomandis, siis tuleb esitada lisaks volikiri toetuse aluseks olevate tegevuste kohta (vabas vormis, digitaalselt allkirjastatud). Volikirja näidise siit.

Väljamakseks vajalikud dokumendid saada aadressile [email protected]

 • Toetuse makse tehakse toetuse saajale vastavalt taotluse rahuldamise või osalise rahuldamise otsuses sätestatud tingimustele.
 • Toetuse saajal tuleb elektroonselt esitada digitaalselt allkirjastatud väljamakse taotlus vastaval vormil. Toetuse taotlemiseks vajalikud vormid leiad siit.
 • Väljamakse õiguse tekkimiseks peab toetuse saajal olema vastu võetud vähemalt toetussummale vastava proportsionaalse osakaalu osas toetatavatest tegevustest (nt juhul, kui toetuse määr on 30%, saab väljamakset taotleda kui on esitada tööde akt vähemalt 30% tegevustele). Pane tähele, et väljamakse dokumendid tuleb esitada hiljemalt 30.11.2023 a.
 • Juhul, kui toetatavate tegevuste maksumus kujuneb odavamaks kui toetuse taotluses märgitud summa, makstakse toetust otsuses nimetatud protsendi määras tegevuste tegelikust maksumusest lähtuvalt, kuid mitte enam kui toetuse rahuldamise otsuses nimetatud maksimaalne toetussumma.
 • Juhul, kui toetatavate tegevuste maksumus kujuneb kallimaks kui toetuse taotluses märgitud summa, makstakse toetust taotluse rahuldamise otsuses märgitud summas
 • Toetuse makse tegemiseks peavad:
  • väljamakse taotlusega esitatud tööde vastuvõtmisakti aluseks olevad tööd teostatud ja vastu võetud vähemalt toetussummale vastava proportsionaalse osakaalu osas toetatavatest tegevustest
 • Toetuse saaja peab KredExile esitama kulude tekkimist tõendavad dokumendid, milleks on:
  • toetuse aluseks olevate tööde kohta väljastatud ehitusprojekt (juhul, kui ehitusprojekt ei ole esitatud koos toetuse taotlusega)
  • tööde üleandmise-vastuvõtmisakt ja töövõtuleping (tellimuse kinnitus, müügi- või ehitusleping vms dokument)
  • arve, mis vastab esitatud tööde aktile
 • Tervikliku rekonstrueerimise teostamisel juhul esitab toetuse saaja KredExile väikeelamu rekonstrueerimise lõppemisele järgneva kalendriaasta mõõdetud energiatarbimise andmetel põhineva energiamärgise hiljemalt kuu möödudes asjakohase kalendriaasta lõppemisest, saates selle aadressile [email protected].
 • Muudel juhtudel esitab toetuse saaja KredExile väikeelamu rekonstrueerimise lõppemisele järgneva kalendriaasta energiatarbimise andmed KredExi kinnitatud vormil hiljemalt ühe kuu möödudes asjakohase kalendriaasta lõppemisest, saates selle aadressile [email protected].
 • Toetuse saaja on kohustatud tagama toetuse andmise eesmärgile vastava vara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise vähemalt viie aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates.
 • Tervikliku rekonstrueerimise teostamisel on toetuse saaja  kohustatud kindlustama väikeelamu vähemalt viiel järjestikusel aastal taotluse rahuldamise otsuse jõustumisest arvates.
 • Toetuse saaja on kohustatud esitama aruande 30 tööpäeva jooksul pärast tööde teostamist ja taotluse rahuldamise otsuses märgitud tähtajast. Aruande vormi leiad siit.
  Koos aruandega tuleb esitada:
  • tööde lõplik üleandmise-vastuvõtmisakt koos arvega
  • fotod teostatud töödest

Võta ühendust

Maret Truija

toetuste haldur (väikeelamute rekonstrueerimistoetus, väikeelamute kütteseadmete uuendamise toetus)

maret.truija [at] kredex.ee

Varje Vendla

toetuste haldur (väikeelamute rekonstrueerimistoetus, väikeelamute kütteseadmete uuendamise toetus)

varje.vendla [at] kredex.ee

Svetlana Lipping

toetuste haldur (väikeelamute rekonstrueerimistoetus, väikeelamute kütteseadmete uuendamise toetus)

svetlana.lipping [at] kredex.ee

Helina Täht

toetuste haldur (väikeelamute rekonstrueerimistoetus, väikeelamute kütteseadmete uuendamise toetus)

helina.taht [at] kredex.ee

Kadri Salomets

toetuste haldur (väikeelamute rekonstrueerimistoetus, väikeelamute kütteseadmete uuendamise toetus)

kadri.salomets [at] kredex.ee