fbpx Toetuse väljamaksmine ehitamisega seotud tegevuste korral | KredEx

EHITAMINE

Väljamaksega seotud küsimused ja dokumendid saatke e-posti aadressile toetused@kredex.ee

Tingimused

Väljamakse õiguse tekkimiseks ei tohi eluruumi omanikust toetuse saajal olla täitemenetlusregistri andmetel kehtivaid täitemenetlusi võlgade sissenõudmiseks ja Krediidiinfo andmetel lõpetamata võlgnevusi (maksehäireid) suuremas summas kui 1500 eurot. Tal ei tohi olla jõustunud kohtuotsust füüsilise isiku pankrotimenetluse algatamiseks või pankroti väljakuulutamiseks, välja arvatud juhul, kui taotleja on vabastatud panktorimenetluses täitmata jäänud kohustustest. Projekti objektiks oleval eluruumil ei tohi olla kinnistusraamatus võõrandamise keelumärget.

Eelnimetatud piiranguid ei kohaldata, kui eluruum on toetuse saaja kuni 15- aastase lapse omandis.

Toetuse saaja on kohustatud viima toetusealuse projekti ellu 2 aasta jooksul vastavalt juhendis/määruses ja toetuse rahuldamise otsuses toodud tingimustel, tagama toetusealuse projekti elluviimiseks vajaliku omafinantseeringu ning kasutama leibkonnaga toetuse objektiks olevat eluruumi vähemalt 2 aastat arvates toetuse väljamaksmisest. 

1. Teavitamine

5 tööpäeva enne toetusealuste tegevustega alustamist edastab toetuse saaja KredExile vabas vormis teatise, et soovib alustada toetusealuste tegevustega. KredEx kontrollib üle toetusealuse objekti ja toetuse saajaga seotud andmebaasid veendudes, et toetuse väljamaksmiseks puuduvad juhendist/määrusest tulenevad piirangud (maksehäired, toetusealuse eluruumi võõrandamise keelumärge, täitemenetlused, füüsilise isiku pankrot vms). Kui väljamakse piiranguid ei ole, edastab KredExi toetuste haldur toetuse saajale e-posti teel sellekohase kinnituse. NB! Eelpool nimetatud piiranguid kontrollitakse enne igat väljamakset.

2. Ehitusluba, ehitusteatis 


Toetuse saaja selgitab kohalikus linna- või vallavalitsuses välja, kas toetusealuste tööde teostamiseks on nõutav ehitusluba või ehitusteatist ja ehitusprojekti. 

Toetuse saaja edastab KredExile enne toetusealuste töödega alustamist viite ehitisregistris registreeritud ehitusloale või ehitusteatisele või saadab KredExile kohaliku omavalitsuse ehitusnõuniku kirjaliku vastuse, et planeeritavad tööd ei ole ehitamine ehituseadustiku tähenduses ning ehitusluba või ehitusteatis ei ole nõutavad (sobib e-kiri).

Ehitusteatist või ehitusluba nõudvateks töödeks on tegevused, mille käigus muutuvad oluliselt ehitise omadused. Näiteks: 2. korruse väljaehitamine, fassaadi soojustamine, katusekatte vahetamine ja/või katusealuse soojustamine, juurdeehituse rajamine, eluruumide planeeringu muutmine, rõdude klaasimine, samuti tehnosüsteemide muutmine, rajamine või asendamine.

Eluruumide siseviimistlustööd, avatäidete vahetamine, elektrisüsteemi osaline renoveerimine jms on ehitusseadustiku tähenduses asendamine samaväärsega ning ei ole ehitusteatise- ega ehitusloa kohustuslikud.

Tahkekütusel töötava ahju, kamina, pliidi või muu tahkekütusel töötava kütteseadme ning korstna ja ühenduslõõri võib ehitada pädev isik, kellel on pottsepa kutsetunnistus ning kes peab väljastama peale tööde teostamist kütteseadme passi.

Kui kütteseade on toodetud väljaspool Euroopa majanduspiirkonda tootja poolt, peab sellel olema CE-sertifikaat ja vähemalt 2 aastane tootjagarantii.

Elektri- ja gaasisüsteemide muutmisel, rajamisel või asendamisel peab toetuse saaja tellima ning esitama KredExile elektri- või gaasipaigaldiste auditi.

3. Eelarvelised tööd 

Toetuse saaja peab toetust kasutama taotlemisel ehitustööde eelarvesse märgitud töödeks. Eelarveliste tööde muutmise vajadusel esitab toetuse saaja  KredExile digitaalselt või paberil allkirjastatud eelarveliste tööde muutmise avalduse (sobiva vormi leiate siit). KredEx kooskõlastab muudatuse ning saadab toetuse saaja e-posti aadressile sellekohase kinnituse. 

Toetuse saaja ei ole seotud esialgsete, taotlemisel esitatud hinnapakkumistesse märgitud ehitusmaterjalide, seademete või toodete, koguste, hindade ning pakkumiste tähtaegadega. Toetuse eraldamisel võib toetuse saaja tellida teenuseid, osta ehitusmaterjale -ja tooteid või seadmeid talle sobivatelt ettevõtetelt üle Eesti eeldusel, et valmiksid tööd, milleks toetus eraldati.
Toetuse saaja võib muuta tööde teostamise viisi – esialgselt ehitusettevõttelt teenusena tellitavad tööd teostada ise ja kasutada toetust ehitusmaterjalide ostmiseks ja vastupidi, tellides ise tehtavad ehitustööd ehitusettevõttelt. Muudatus tuleb eelnevalt KredExiga kooskõlastada e-kirja teel.

4. Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

Toetuse vahenditest on abikõlblikud järgmised kulud: ühekordselt kasutatavad tööriistad (pintslid, maalriteibid, liivapaberid, töökindad jms), sanitaartehnika (vann, dušinurk, wc-pott, segisti, soojaveeboiler jms), valgustite soetamine elektrisüsteemi renoveerimise osana, tööriistarent, ehitusprügi äravedu, ehitusmaterjalide transport (hüvitatakse juhul, kui transporditeenust pakub materjalide müüja ja transporditeenuse tasu on märgitud materjalidega samale müügiarvele).

Toetuse vahenditest ei ole abikõlblikud järgmised kulud: korduvkasutatavad tööriistad (akutrell, saag, segumasin, haamer, kruvikeeraja jms), ülemäärased ja toreduslikud kulud, nagu näiteks mullivann, tünnisaun, kodumasinate ja - tehnika soetamisega seotud kulud (pliit, õhupuhasti, elektriradiaator, ventilaator, elektriline käterätikuivati jms), mööbel ja mööblidetailid (nt köögimööbel, kraanikausikapp, vannitoamööbel, peegel, liuguksed, puitplaadid mööbli ehitamiseks, uksehinged, kapinupud, garderoobikaubad jms), sisustuselemendid (kardinapuu, ruloo, vaip, peegel jms).

5. Toetusealuste tööde teostamine ja toetuse väljamaksmine

Toetuse saaja võib kasutada toetust ehitusmaterjalide- ja toodete või seadmete soetamiseks ja teha ehitus- või paigaldustööd ise või tellida teenusena ettevõttelt,  FIE-lt või eraisikult. NB! Alates 2020. aastast eraisikutelt tööde tellimine lubatud ei ole.
Toetuse saaja võib toetuste väljamakseid saada vastavalt tööde iseloomule osadena või kogusummas ühe väljamaksena.
Toetuse minimaalne väljamakse summa on 650 eurot (2017-2019. a. toetuse saajad) või 500 eurot (alates 2020. a. toetuse saajad).

5.1 Toetuse väljamaksmine, kui ehitustööd või paigaldusteenus tellitakse ettevõttelt koos ehitusmaterjalide- ja toodete või seadmetega


1) Toetuse saaja valib tööde teostamiseks ehitustööde, ehitusmaterjalide –ja toodete või seadmete kvaliteedilt- ja maksumuselt sobiva ettevõtte, lepib kokku tasumise korra ja sõlmib töövõtulepingu, mille lisa on hinnapakkumine.
Ettevõte võib tööde teostamiseks vajalike ehitusmaterjalide- ja toodete või seadmete soetamiseks küsida ettemaksu 30% töövõtulepingu kogumaksumusest. Akende, sise - ja välisuste tootmisel ja paigaldamisel võib ettemaks olla kuni 50% lepingu maksumusest. Ettemaksu saamiseks vormistab ettevõte toetuse saaja nimele ettemaksuarve.


2) Ettemaksuarve tasumiseks esitab toetuse saaja KredExile:
- ettemaksuarve põhjal koostatud ja toetuse saaja/te poolt allkirjastatud väljamakse taotluse, vormi leiate siit.

- kahepoolselt allkirjastatud töövõtulepingu ja hinnapakkumise;
- ettemaksuarve;
KredEx tasub arve summa ettevõtte arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul ning teatab toetuse saajale väljamakse kuupäeva.


3) Ettevõte teostab ehitus- või paigaldustööd ja annab need valmimisel toetuse saajale üle, vormistades teostatud tööde kohta tööde üleandmise-vastuvõtmise akti ja lõpparve. Pretensioonide puudumisel allkirjastavad lepingu pooled akti digitaalselt või paberil.

4) Lõpparve tasumiseks esitab toetuse saaja KredExile:
- lõpparve põhjal koostatud ja toetuse saaja/te poolt allkirjastatud väljamakse taotluse, vormi leiate siit;

- tööde üleandmise-vastuvõtmise akti;
- lõpparve;
- toetuse kasutamise lõpparuande ja fotod tehtud töödest juhul, kui toetusealused tööd on valmis ja toetus makstakse 100% välja.
KredEx tasub arve summa ettevõtte arveldukontole 10 tööpäeva jooksul ning teatab toetuse saajale e-posti teel väljamakse kuupäeva.


5.2 Toetuse väljamaksmine, kui tellitakse ainult ehitustööd või paigaldusteenus – tööd teostab ettevõte, FIE või eraisik

1) Toetuse saaja valib tööde teostamiseks hinnalt, ehitustööde kvaliteedilt ja usaldusväärsuselt sobiva ehitusettevõtte, FIE või eraisiku (töövõtja), lepib kokku tasumise korra ja sõlmib töövõtulepingu, mille lisa on hinnapakkumine.

2) Töövõtja teostab ehitus – või paigaldustööd ja annab need valmimisel toetuse saajale üle, vormistades teostatud tööde kohta tööde üleandmise-vastuvõtmise akti ja lõpparve. Pretensioonide puudumisel allkirjastavad lepingu pooled akti digitaalselt või paberil.

3) Arve tasumiseks esitab toetuse saaja KredExile:
- lõpparve põhjal koostatud ja toetuse saaja/te poolt allkirjastatud väljamakse taotluse, vormi leiate siit;

- tööde üleandmise-vastuvõtmise akti;
- lõpparve;
- lõpparuande ja fotod tehtud töödest juhul, kui toetusealused tööd on valmis ja toetus makstakse 100% välja.
KredEx tasub arve summa töövõtja arvelduskontole arvele 10 tööpäeva jooksul ning teatab toetuse saajale e-posti teel väljamakse kuupäeva.


NB! Tööde tellimisel eraisikult peab toetuse saaja registreerima eraisiku töötamise registris ja arvestama töötasu hulka tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ning juhul, kui töötaja on kogumispensioni kohustatud isik, ka kohustusliku kogumispensioni makse ning täitma peale väljamakse tegemist maksudeklaratsiooni. Täpsema info leiate Maksu- ja Tolliameti kodulehelt. LHV panga ettevõtluskontot omaval eraisikust töövõtjal eelnimetatud kohustusi ei ole, maksude tasumine ja maksudeklaratsioonide täitmine käib ettevõtluskonto kannete alusel automaatselt. Täpsema info leiate LHV Panga kodulehelt.

5.3 Toetuse väljamaksmine ehitusmaterjalide- ja toodete või seadmete soetamiseks – ehitus- või paigaldustööd teostab või organiseerib toetuse saaja 

1) Toetuse saaja valib ehitusmaterjalide- ja toodete või seadmete müüjaks äriseadustiku nõuetele vastava ettevõtja (kantud äriregistrisse). Ehitusmaterjalide- ja toodete või seadmete müüjaks ei või olla toetuse saaja ettevõte või äriühing, milles häälteenamus kuulub toetuse saajale.  

2) Toetuse saaja tellib ettevõttelt soovitud ehitusmaterjalid – ja /või tooted või seadmed ja laseb vormistada enda nimele ettemaksuarve(d) või tellimuse kinnituse. Arve tasumise tähtajaks palume võimalusel seada kuni 2 nädalat. NB! Hinnapakkumine ei ole tasumist kohustav dokument ning toetuse väljamaksmiseks ei sobi!

3) Ettemaksuarve(te) tasumiseks esitab toetuse saaja KredExile:
- ettemaksuarve põhjal koostatud ja toetuse saaja/te poolt allkirjastatud väljamakse taotluse, vormi leiate siit;
- ettemaksuarve(d).


Ühele väljamakse taotlusele võib märkida ja esitada KredExile väljamaksmiseks mitme erineva ettevõtte poolt väljastatud arvet korraga.
Toetuse minimaalne väljamakse summa on 650 eurot või 500 eurot (2020. a. toetuse saajatel).


4) KredEx tasub arve(te) summa ettevõtte arvelduskontole ning teavitab toetuse saajat väljamakse kuupäevast e-posti või telefoni teel.

Kaupade kättesaamisel peab toetuse saaja võtma ehitusmaterjalide, seadmete või toodete müüjalt kaupade kättesaamist kinnitava lõpparve või saatelehe. KredExi poolt tasutud lõpparvel või saatelehel olev kaupade loetelu peab vastama ettemaksuarvel olevate kaupade loetelule ning tuleb esitada KredExile koos järgmise väljamakse taotlusega või koos toetuse kasutamise lõpparuandega.  

5.4  Toetuse väljamaksmine toetuse saaja poolt tehtud kulude hüvitamiseks – ehitus- või paigaldustööd teostab või organiseerib toetuse saaja


Toetuse saaja võib osta toetusealuste tööde teostamiseks vajalikud ehitusmaterjalid- ja tooted või seadmed kogumahus või osaliselt oma raha eest.
Abikõlblikud on toetuse saaja poolt peale toetuse eraldamise otsuse jõustumist tehtud ja toetusealuste tegevustega ning toetuse andmise eesmärkidega kooskõlas olevad kulud, välja arvatud ehitusprojekti koostamise kulu juhul, kui ehitusprojekt on koostatud peale 01.03.2016. a.  
Kaupade eest peab toetuse saaja tasuma isikliku deebet-, või krediitkaardiga või pangaülekandega. Ostuarved- ja tšekid peavad olema vormistatud toetuse saaja nimele. Anonüümsed ostutšekid ja sularahatšekid toetuse vahenditest hüvitamisele ei kuulu.  
Toetuse minimaalne väljamakse summa on 650 eurot või 500 eurot (alates 2020. a. toetuse saajad).
1) Ostutšekkide/arve(te) tasumiseks esitab toetuse saaja KredExile:
- tšekkide/arvete alusel koostatud ja toetuse saaja/te poolt allkirjastatud väljamakse taotluse, vormi leiate siit;
- ostutšekkide/arvete koopiad (mitte originaaldokumendid!);
- tasumist tõendavad maksekorraldused või konto väljavõtte;
.


2) KredEx tasub tšekkide/arve(te) summa toetuse saaja arvelduskontole ning teavitab toetuse saajat väljamakse kuupäevast e-posti teel.
Ühele väljamakse taotlusele võib märkida ja esitada KredExile koos väljamakse taotlusega mitmete erinevate ettevõtete ostutšekke/arveid.

6. Vahe –ja lõpparuannete ja fotode esitamine

Toetuse saaja kohustub esitama KredExile toetuse kasutamise aruandeid (vajaliku vormi leiate siit) vahe- ja lõpparuandele kehtib sama vorm.
1.) Vahearuanne esitatakse KredExile, kui eraldatud toetuse summast on välja makstud 50% või möödunud on pool tööde teostamise tähtajast, fotod ei ole nõutavad. Aruanne allkirjastatakse ühe vanema poolt digitaalselt või paberil.


2.) Lõpparuanne esitatakse KredExile 30 päeva jooksul kõikide toetusealuste tööde lõpetamisel koos fotodega. Aruanne allkirjastatakse ühe vanema poolt digitaalselt või paberil.

3). Fotod. Lõpparuandele lisatakse 1-2 fotot iga teostatud ja lõpparuandesse märgitud töö kohta. Fotod peavad olema selged ja andma ülevaate teostatud töödest, fotod tööprotsessidest ei ole vajalikud. Fotod esitage Teile sobival viisil:
- kopeerige digifotod Wordi dokumenti, salvestage see võimalusel PDF-i ning saatke koos lõpparuandega e-posti aadressile
toetused@kredex.ee.
- saatke digifotod e-kirja manuses. Suuremahulised fotod võite saata mitme e-kirjaga (2-4 fotot ühes e-kirjas). Pilveteenuseid (nt Google Drive) palume mitte kasutada!
- juhul, kui Teil fotode e-kirjaga saatmise võimalus puudub, tellige digifotodest paberfotod või printige välja värvilised fotod ja saatke koos lõpparuandega posti teel aadressile Hobujaama 4, Tallinn, 10151, SA KredEx, Kodutoetus.


Toetuse saaja õigused ja kohustused

Toetuse saajana käsitletakse ühiselt taotluse esitanud vanemaid, lapsendajaid, kasuvanemaid, elukaaslasi ja neile mõlemale laienevad toetuse saaja õigused ja kohustused.

Toetuse saaja on kohustatud viima projekti ellu 2 aasta jooksul vastavalt juhendis/määruses ja toetuse rahuldamise otsuses ja selle lisades ning kasutama leibkonnaga toetuse objektiks olevat eluruumi vähemalt 2 aastat arvates toetuse väljamaksmisest. Juhul, kui toetuse väljamaksmisest 2 aasta jooksul soovib toetuse saaja toetuse aluseks olevat eluruumi võõrandada või eluruumi omanikust taotleja suhtes on algatatud täitemenetlus, siis tuleb sellest KredExit teavitada.


Toetuse objekti üürile andmine nimetatud tähtaja jooksul ei ole lubatud. 

Toetusealuse eluruumi võõrandamisel (s.h sundvõõrandamisel) 2 aasta jooksul pärast toetuse väljamaksmist, on toetuse saaja kohustatud toetuse tagasi maksma, välja arvatud juhul, kui toetuse saaja kasutab võõrandamisest saadud vahendeid leibkonnale sobivama eluruumi soetamiseks.

 

Toetuse saaja on kohustatud teavitama KredExit, kui tekib vajadus muuta toetuse aluseks olevaid tegevusi või tegevuste elluviimise tähtaegu või asjaoludest, mis võivad mõjutada kohustuste täitmist.


Toetuse saajal on õigus põhjendatud juhtudel pikendada toetuse kasutamise abikõlblikkuse perioodi üks kord kuni 12 kuu võrra. Selleks tuleb esitada KredExile enne toetuse eraldamise otsuse lõpptähtaega vabas vormis koostatud ja allkirjastatud avaldus.

Juhul, kui toetuse saaja ei teosta toetusealuseid tegevusi toetuse eraldamise otsuse lõpptähtajaks ja ei ole esitanud KredExile ka avaldust tähtaja pikendamiseks või toetusest loobumise kohta, siis ei ole toetuse saajal võimalik edaspidi rohkem kodutoetust taotleda.