230 paljulapselist peret saavad eluasemetingimuste parandamiseks toetust

08.10.2014

230 nelja- ja enamalapselist peret saavad tänavu riigilt kodutoetust kokku 1,73 miljonit eurot. Kokku parandatakse elamistingimusi 1177 lapsel.

Majandus- ja taristuminister Urve Palo ütles, et laste arv mõjutab perede majanduslikku toimetulekut drastiliselt, mida näitavad ka toetuse saajate andmed. „Kui vaadata neid peresid, kellele tänavu kodutoetust anname, siis neljalapselise pere keskmine sissetulek on 123,7 eurot pere liikme kohta kuus, seitsme lapsega peres aga vaid 53,6 eurot,“ ütles Palo. „Ilmselgelt ei jää siin raha üle remondiks või suurema kodu soetamiseks, kuid lapsed vajavad õppimiseks ja kasvamiseks kui mitte oma tuba, siis kasvõi nurgakest. Kodu peab pidama sooja, samuti on olulised elementaarsed pesemisvõimalused.“

Palo sõnul saab kodutoetusega aidata vaid väikest osa peredest, kes seda vajaksid, kuid see-eest jõutakse sellega nendeni, kes elavad kõige kasinamates tingimustes. „Riiklikult toetatud üürielamute programmiga, mille väljatöötamisega oleme Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis alustanud, on eluasemeprobleeme võimalik leevendada suuremas mahus ja vastavalt piirkondlikele eripäradele. Kuid selle kõrval peab alles jääma ka paljulapseliste perede kodutoetus,“ lisas Palo.

Tänavu on keskmine toetuse summa ühele perele 7107 eurot ning kõige rohkem rahuldati taotlusi Ida-Virumaalt (32), Lääne-Virumaalt (30) ja Harjumaalt (27). Kokku laekus taotlusi 570.

Toetust saavates peredes oli keskmine maksustatav tulu ühe pereliikme kohta on 108,3 eurot kuus, peredes on keskmiselt 5,1 last. Toetust saanud peredes kokku on 1177 alla 19-aastast last.

Kõige enam antakse toetust eluaseme renoveerimiseks (159 korral). 44 pere saab toetust kodu soetamiseks ning 27 pere eluasemelaenu põhiosajäägi tagasimakseks.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eraldatud riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt neli kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on kahe viimase aasta tuludeklaratsioonide alusel kuni 278 eurot kuus. Riik toetab taotleja eluasemetingimuste parandamisele suunatud projektide teostamist 90-100 % ulatuses projekti maksumusest. Toetuse eesmärk on nelja- ja enamalapseliste perede elamistingimuste parandamine, kaasajastamine ning sotsiaalse tõrjutuse vähendamine.

Alates aastast 2008 on paljulapselistele peredele kodutoetust eraldatud 18,5 miljonit eurot, rahuldatud on 2048 taotlust.

Taotlejate eluaseme olukorda hindas komisjon, kuhu kuulusid KredExi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Lasterikaste Perede Liidu esindajad.