Info planeeritava riigipoolse tugipaketi kohta

27.04.2009

Riigi poolt välja töötatud tugimeetmete pakett eksportivatele ettevõtetele sai Vabariigi Valitsuskabineti poolt heaks kiidetud. Eksportivatele ettevõtetele mõeldud paketi (kogumõjuga 5,7- 6,1 mld krooni) eesmärgiks on parandada ettevõtjate ligipääsu kapitalile läbi erinevate finantsteenuste pakkumise. Sealhulgas laiendatakse olemasolevaid KredExi võimalusi ning pakutakse välja uusi lahendusi, mis on suunatud jätkusuutlike ning eksportivate ettevõtete finantseerimisprobleemide leevendamiseks. Riigi poolne panus ulatub toodud meetmete korral 1,2 mdl kroonini.

Riigiabireeglitest tulenevalt on pakett suunatud eelkõige väikestele ja keskmistele ettevõtetele, kuid kavas on taotleda Euroopa Komisjonilt luba teenuste pakkumiseks ka suurematele, enam kui 250 töötajaga ettevõtetele. Paketis ei sisaldu otseseid toetuseid, kavas ei ole anda tagastamatut abi ega täita riigi poolt muul viisil ettevõtete kohustusi.

Tugipaketi sisu

Tulenevalt kujunenud majandusolukorrast suurendatakse KredExi seniseid laenukäenduste ja ekspordigarantiide mahtusid ning lisaks on koostöös ettevõtjate, pankade ja teiste osapooltega välja töötatud ning lähiajal rakendatavad 3 uut, senistele täiendavat meedet.

1.    Edupõhine allutatud laen.
Ettevõtetele, kelle omafinantseeringu määr jääb panga silmis liiga madalaks, pakutakse edupõhist allutatud laenu, mille eest tuleb tasuda teatud osas fikseeritud intressi ning teatud osas sõltub intress ettevõtte majandustulemustest. Allutatud laen on sarnane  senise KredExi poolt pakutava Kapitalilaenuga, erinevuseks on eelkõige intressi arvutamise alus. Laenusumma on 1-16 mln krooni, kuid mitte suurem kui ettevõtte omakapital.
 

NB! Allutatud laenu väljastab KredEx alates aprillist 2009.


2.    Pikaajalise laenuressursi pakkumine ettevõtetele üksikute projektide kaupa.
Laenu pakutakse kas panga kaudu või otselaenuna koostöös pangaga eelkõige investeerimisprojektide rahastamiseks. Tingimused on sarnased tavapärastele pangalaenudele, kuid eelkõige pakutakse pikemaid tagasimaksetähtaegu.

3.    Krediidiliin pankadele.
Kombineerides Euroopa struktuurifondide ja finantsturgudelt täiendavalt laenatud vahendeid eraldatakse pankadele krediidiliin eesmärgiga pakkuda ettevõtetele pankade kaudu tavapärasemast pikaajalisemat laenu.

Sihtrühm

Meetmeid võimaldatakse ettevõtetele, kes kuuluvad järgmiselt määratletud sihtgruppi:
1.    Vähemalt 3 aastat tegutsenud ettevõte, ettevõtete grupp või projekt;
2.    Ekspordikäive viimasel majandusaastal on vähemalt 8 mln krooni ja mitte vähem kui 20% ettevõtte kogukäibest. (soovituslikult rohkem kui üks välisostja)

Lisaks sihtgruppi kuuluvusele hinnatakse iga ettevõtte puhul tegevuse jätkusuutlikkust ja taotletava laenu teenindamise võimet. Laenutaotlust ei menetleta, kui taotlemise hetkel ei vasta ettevõtte omakapital seaduses ettenähtud nõuetele, ettevõttel on halb maksepraktika kommertspankade laenumaksete ja riigimaksude tasumisel ning pidevad maksehäired makseregistris või kui alljärgnevalt loetletud asjaoludest esineb vähemalt kaks:
1.    Likviidsuskordaja vähem kui 0,8
2.    Omakapitali osakaal bilansis vähem kui 10%
3.    DSCR (laenu kattekordaja) konservatiivsel hinnangul vähem kui 1,1
4.    Käive on langenud kolmel viimasel järjestikusel aastal rohkem kui 5% aastas

Lisaks eelnevale võetakse laenutaotluse menetlemisel arvesse ka kõiki muid laenu teenindamise võime hindamisel tavapäraselt kasutatavaid asjaolusid ning ebasobivad taotlused lükatakse tagasi.

Lisaks eelnevale on sihtgrupist välistatud teatud tegevusaladel tegutsevad ettevõtted või projektid sh põllumajanduse, kalanduse ja metsa ülestöötamisega (primaarsektori tootmine) tegelevad ettevõtted, kinnisvara arendamise projektid, jae- ja hulgikaubanduse käibevahendite finantseerimine, relva- ja tubakatööstus, autotransporditeenuseid (sh reisijateveoteenused) osutavate ettevõtete transpordivahendite soetamine, mittetulundusühingud ja avalik sektor.

Edasised tegevused

Eelpool kirjeldatud teenuseid on kavas hakata pakkuma esimesel võimalusel, eeldatavalt  2009 kevadel. Sellekohane info avaldatakse nii KredExi kodulehel kui ka meedias.