KredEx teenis 0,9 mln eurot kasumit

24.04.2014

Sihtasutus KredEx teenis eelmisel aastal kasumit 0,9 mln eurot (2012. a. kasum 0,9 mln eurot). 

„Lõppenud aastat iseloomustas aktiivne töö ettevõtete tegevuse ja investeeringute, elanike kodude soetamise ning elamute rekonstrueerimise finantseerimisel. Lisaks olemasolevate teenuste pakkumisele töötasime välja mitmeid uusi lahendusi nii laenude, riskikapitali kui ka käenduste valdkonnas. Ettevõtete tegevuse arendamisel on laenud endiselt olulisel kohal, samas alanes aasta jooksul majanduskeskkonna üldine riskitase ja tihenes pankade omavaheline konkurents, mistõttu on pangad valmis tugevamaid ettevõtteid finantseerima järjest soodsamatel tingimustel. Vajadus KredExi täiendavate tagatiste järele on eelkõige alustavatel ning väikestel ja mikroettevõtetel, mis moodustavad aasta käendusmahtudest tervelt 71,3%. Samuti on KredExi käendus oluliseks abiks eelkõige noortele peredele eluasemete soetamisel ning väiksematele või kaugemates piirkondades asuvatele kortermajadele renoveerimistööde teostamisel,“ ütles KredExi juhataja Andrus Treier.

KredExi põhitegevuse brutotulud moodustasid 6,5 mln eurot, kahanedes 2012. aastaga võrreldes 8,3%. Sealhulgas ulatusid tagamistegevusega seotud tulud 2,9 mln euroni ning intressitulud laenudelt 2,6 mln euroni.

Kahjude katteks moodustati 2013. aastal eraldisi kokku 2,3 mln eurot (2012. a. eraldised 3,4 mln). Kahjusid maksti 2013. aasta jooksul välja kokku 2,5 mln eurot (2012. a. 3,8 mln), millest enamuse moodustasid ettevõtluslaenude tagatistest tulenevad kahjud. Kogu tegutsemisaja jooksul on KredEx välja maksnud kahjusid summas 22,1 mln eurot.

KredEx lähtub finantsteenuste pakkumisel eelkõige avalikust huvist, aidates ettevõtteid ja elanike seal, kus turg ei toimi. Missiooni täitmiseks peab KredEx võtma piisavalt riske, ent säilitama aastate keskmisena siiski isetasuvuse. Samas üksikute aastate lõikes võidakse teenida märkimisväärseid kasumeid või kahjumeid. Alates asutamisest 2000. aastal on KredEx teeninud kasumit kokku 5,0 mln eurot.

Eelmisel aastal loodi esimesed fondid Balti Innovatsioonifondi alla, kuhu Eesti riik on läbi KredExi investeerinud 20 mln eurot. „Balti Innovatsioonifondi eesmärk on rahastada Baltikumi kasvuettevõtteid. Aasta jooksul väljastati fondijuhtidele esimesed mandaadid ja toimuvad aktiivsed läbirääkimised erainvestorite kaasamiseks. Lisaks valmistab KredEx ette järgmist, eelkõige alustavate ja varase faasi ettevõtete finantseerimiseks mõeldud fondifondi. Nimetatud kahel fondil on oluline mõju seni suhteliselt väheaktiivse era- ja riskikapitali turu elavdamisel, luues pikaajalise aluse nii ettevõtetele vajalike investeeringute kaasamiseks kui ka investorite huvi äratamiseks siinse kapitalituru vastu,“ sõnas Treier.

Ettevõtluse valdkonnas käendas ning finantseeris KredEx 2013. aastal 529 ettevõtet kogusummas 55,2 mln eurot. KredExi tugi võimaldas ettevõtetel kaasata täiendavat finantseerimist summas 105,2 mln eurot. Toetatud ettevõtetes töötab kokku 8484 töötajat ning projektide tulemusena plaanitakse luua 661 uut töökohta.

Lisaks ettevõtete toetamisele aitas KredEx möödunud aasta jooksul kodu soetada 1723 noorel perel, spetsialistil ja veteranil, kes on võtnud pankadest eluasemelaenu kokku 92,6 mln eurot, kasutades selleks KredExi käendust 12,9 mln euro ulatuses. Eelmise aasta jooksul väljastas KredEx 75 korterelamu laenukäendust kokku summas 4,7 mln eurot. Pikaajalist ja soodsa intressiga renoveerimislaenu kasutas 2013. aastal 99 korterelamut summas 17,5 mln eurot. Rekonstrueerimistoetus eraldati kokku 95 korterelamule kogumahus 8,3 mln eurot. Alates 2001. aastast on KredExi eluasemelaenu käendust kasutanud 22 250 leibkonda, korterelamu renoveerimislaenu käendust on kasutatud 721 korral.

Aasta lõpu seisuga oli KredExi sihtkapital 70,9 mln eurot, bilansimaht 201,3 mln eurot ning tagatisportfell kokku 148,0 mln eurot.