Uuring: Rohefondi 100 miljonit võiks eelkõige suunata riistvara ettevõtetesse

20.05.2022

Rohepöörde kiirendamiseks loodud Rohefond mahuga 100 miljonit eurot peaks suunama oma investeeringud eelkõige riistvara arendavatesse ettevõtetesse, kelle lahendused on tarkvarast aeganõudvamad ja riskirohkemad, märgib ettevõtjate ja investorite seas läbi viidud värske EY uuring. Lisaks raskendab uuringu kohaselt innovaatiliste lahenduste arendamist turu vähene valmisolek rohelahenduste kasutamiseks.

Pilt
Uuring: Rohefondi 100 miljonit võiks eelkõige suunata riistvara ettevõtetesse
Uuring: Rohefondi 100 miljonit võiks eelkõige suunata riistvara ettevõtetesse

“Eesti on maailmas innovatsiooni ja iduettevõtluse eestvedaja. Selle rolli hoidmiseks ja samal ajal kliimaeesmärkide saavutamiseks tuleb võtta selge ja teadlik  suund teadusmahukate rohetehnoloogiate väljatöötamisele ja turule toomisele,” lausus ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt.

Värske uuring näitab, et riistvarale keskendunud roheettevõtete ärimudel on üldiselt investoritele vähem atraktiivne ja liiga aeganõudev. Seetõttu on just riigil oluline roll kapitali kättesaadavaks tegemisel ja sellega ka erainvestorite kaasatõmbamisel.

SmartCapi juhatuse liige ja fondijuht Sille Pettai selgitas uuringu tulemusi kommenteerides, et riistvara arendamisega seotud ettevõtete tegevus on ajamahukas ning neil on kordades keerulisem ja kallim tootmist alustada või skaleeruda kui tarkvara ettevõtetel.

„Ettevõtjad ja investorid näevad Rohefondi vahendite võtmerollina investeerida just eelkõige pikka arendusprotsessi ning teadusmahukust nõudvatesse riistvara ja füüsiliste tehnoloogiliste lahendustega  ettevõtetesse. Nende riskide jagamine ja maandamine on oluline eeldus ka erainvestorite kaasatõmbamiseks ning miks mitte ka väliskapitalile hüppelaua tekkimiseks,“ tõdes Pettai.

Rohefondi eesmärkide saavutamise võtmefaktoriks ei ole uuringus osalenud ettevõtjate ja investorite  sõnul ainult raha kättesaadavus. Oluliseks peeti ka teadmiste jagamist ning mitterahalist tuge, näiteks ettevõtete meeskondade kokkupanemisel, tugivõrgustiku pakkumisel või tehnoloogiliste lahenduste valideerimisel. Ettevõtjad ja investorid tõid välja, et eelistatud võiksid olla teadusmahukad või ülikoolidega koostöös sündivad projektid.

„Näen Rohefondi nn teadliku investorina, kes pakub läbi riskikapitalifondide lisaks kannatlikule kapitalile ka teadmisi, kontakte ning muud tuge, mis turuosalistel uute rohetehnoloogiate arendamisel ja turule toomisel eduks vaja“ märkis SmartCapi fondijuht. „Liigume uuringu sisendi alusel edasi tempos, et saada lähikuudel paika Rohefondi täpsemad tingimused ning juba sel aastal jõuda esimeste investeeringuteni.“

Täiendavalt tõid uuringus osalejad välja, et oluliseks takistuseks rohetehnoloogiate ja -lahenduste turuletoomisel on Eesti ühiskonna vähene valmidus nende kasutuselevõtuks. Seda ilmestavad ettevõtjate sõnul aeglaselt muutuv regulatiivne keskkond, puuduv sotsiaalne ja seadusandlik surve lõpptarbijatele ning ettevõtetele olemaks keskkonnasõbralikumad.

Täna esitletud EY poolt läbi viidud uuring keskendus Eesti rohetehnoloogia ettevõtetele, kelle tegevus aitab potentsiaalselt kaasa keskkonnaprobleemide vähendamisele või lahendamisele. Uuring viidi läbi perioodil veebruar 2022 – aprill 2022 ning süvaintervjuud tehti 23 rohetehnoloogia ettevõtte ja 11 kapitali pakkujaga.

Uuringu eesmärk oli kaardistada ja hinnata olemasolevate Eesti rohetehnoloogia ettevõtete kapitali puudujääki ning täiendava kapitali vajadust, mis on sisendiks rohefondi tingimuste väljatöötamisele. Uuring valmis aprilli lõpus ning selle kokkuvõte on kättesaadav siit.

SmartCapi Rohefondi kaudu on kuni aastani 2026 kavas pakkuda omakapitaliinvesteeringuid 100 miljoni euro ulatuses, millele lisandub ka oodatav erainvestorite panus. Rohefondi rahastab Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU (RRF) vahenditest.

SmartCap on KredExi ja EASi ühendasutuse tütarettevõte ning Finantsinspektsioonis registreeritud väikefondivalitseja, mis valitseb riiklikku Riskikapitalifondi  ja Rohefondi.