336 lasterikast peret saab toetust eluasemetingimuste parandamiseks

20.04.2009

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium eraldas KredExile lasterikaste perede eluasemetingimuste parandamise toetamiseks 2009. aastal riigieelarvelistest vahenditest lisaks 46,3 miljonit krooni, sealhulgas toetuselt tasutav tulumaks.

Uute vahenditega rahuldatakse 336 pere toetuse taotlus, kus kokku kasvab 1 471  last. Keskmine toetuse summa on 98 000 krooni. Kõige rohkem rahuldati 2009. aastal taotlusi Harju maakonnas (42 taotlust), järgnevad Pärnumaa (34) ja Tartumaa (31). 2008. aasta taotlusvoorus laekus pea kolm korda rohkem taotlusi kui oli vahendeid ning seetõttu uut vooru välja ei kuulutatud. Vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri käskkirjale rahuldatakse hindamise tulemusel seatud paremusjärjekorras 2008.aasta voorus rahuldamata taotlused kuni vahendite jätkumiseni. Seoses vahendite piiratusega alandati majandus- ja kommunikatsiooniministri käskkirjaga maksimaalne toetuse summa vähemalt 4 lapsega peredel 100 000 kroonile ja 8 või enama lapsega peredel 200 000 kroonile. 2008 aastal olid vastavad summad 160 000 krooni ja 320 000 krooni.Toetuse saaja keskmine maksustatav tulu (v.a. vanemahüvitis) oli 2006. ja 2007. aastal ühe pereliikme kohta 1 242 krooni kuus ning nad elavad koos 4,4 lapsega 3,6-toalisel elamispinnal, mille suuruseks on 90,6 m2.Toetuse saajate hulgas oli ka 22 peret, kelle keskmine maksustatav tulu (v.a vanemahüvitis) 2006. ja 2007. aastal oli 0 krooni. Kõige lasterikkamates peredes (Pärnumaal ja Valga linnas) kasvab 9  kuni 19 aastast last. Taotluste menetlemise käigus on tulnud ette ka juhtumeid, kus püütakse riigitoetust välja petta – on esitatud valeandmeid, püütud soetada eluaset lähisugulastelt jms. Toetuse saajate üle on pidev kontroll ning sellised juhtumid tulevad menetlemise ja kontrollimise käigus välja. Kõigile positiivse otsuse saanud taotlejatele saadetakse tänase päeva jooksul otsus kirjalikult. Järgnevalt peavad kirja saanud pered võtma ühendust KredExiga lepingu sõlmimiseks. KredEx alustas 1.juulist 2008 lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmist. Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus on vähemalt neli kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on 2 viimase aasta tuludeklaratsiooni alusel kuni 6 000 krooni kuus. Toetusena finantseerib riik osa tehtud tööde/soetatud eluaseme maksumusest. 2008.aasta taotlusvoorus sai  toetust 423 lasterikast peret kogusummas 70,2 mln krooni.