Suuremahulise hankega otsitakse tervisetehnoloogia sektori arendajat

11.12.2023

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus ning Startup Estonia otsivad riigihankega tervisetehnoloogia ja -teenuste valdkonna arendajat, kelle ülesandeks on anda hoogu tervishoiu innovatsioonile ning vedada valdkonna arengut järgmise nelja aasta jooksul.

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse tervisetehnoloogiate ja -teenuste fookusvaldkonnajuht Kristiina Sepp sõnas, et hankega otsitakse koostööpartnerit, kes aitaks luua tervisetehnoloogia väärtuspõhise toimemudeli, mis toetaks innovaatilise kultuuri teket ja uute lahenduste rakendamist tervishoius. „Eesti inimeste eluiga on kasvanud viimaste kahekümne aasta jooksul, sellest ca 70% moodustab tervelt elatud aastad. Seetõttu on oluline koostöös teaduse ja iduettevõtlusega arendada paremaid, kättesaadavamaid ja personaalseimaid inimese ja rahvatervist puudutavaid lahendusi, mis pakuvad ärivõimalusi ettevõtetele,” lisas Sepp.

Eesti startup-ökosüsteemi platvormi andmetel tegutseb Eestis täna üle 1500 iduettevõtte, kuid neist ainult 109 on märkinud oma tegevusalaks tervisevaldkonna. Nendest omakorda ainult 28 idufirma teenus on teadmuspõhine ja põhineb süvatehnoloogiate kasutamisel. Ehk arenenud iduettevõtlusega Eesti riigis on täna jätkuvalt vähe kogemusi teadmuspõhise ettevõtluse arendamiseks tervisevaldkonnas ning puudub ka arengut soodustav võrgustik.

Startup Estonia süvatehnoloogia valdkonna projektijuht Inga Kõue sõnas, et Eesti startup-ökosüsteem on valmis uuteks väljakutseteks, et tuua uued tehnoloogiad ja teenused ka tervishoidu. “On väga suur vastuolu, et inimeste ja riigi jaoks niivõrd olulises valdkonnas on ressurssid väga piiratud, puudub toimiv võrgustik ning kogemused teadmuspõhiste ettevõtete arendamiseks on vähesed. Seetõttu tuleb uute ideede ja edulugude tekkimisele teadlikult ja süsteemselt kaasa aidata, toetades teadlasi ja ettevõtjaid nende potentsiaali rakendamisel kõikidel teadmusmahuka iduettevõtte arenguetappidel alates ideest kuni kapitali kaasamise ja globaalsele turule jõudmiseni,” ütles Kõue.

Tervisetehnoloogia ja -teenuste valdkonna kiiremaks arenguks on vaja toimivat ja laiapõhjalist tugivõrgustikku ning toetavaid teenuseid nii alustavatele ja olemasolevatele ettevõtetele kui ka erinevate valdkondade ekspertidele. Valdkonna iduettevõtete mureks on täna ka nende vähene võimekus kasvada väljaspoole Eestit. Meditsiinisektori innovatsioon takerdub tihti ka Euroopa Liidu karmidesse regulatsioonidesse, mis paneb kohalikud iduettevõtted ebavõrdsesse seisu võrreldes USA või Hiinaga ning pärsib nende rahvusvahelist konkurentsivõimet. Hankes tuuakse samuti välja, et innovatsiooni arenguks tervisetehnoloogia valdkonnas on oluline suurendada Eesti ettevõtete nähtavust globaalsel turul ning tagada nende ligipääs kliinilistele uuringutele ja riskikapitalile.

Tänane Eesti tervishoiusüsteem on üles ehitatud universaalsele tervishoiu põhimõttele, mida rahastatakse peamiselt Eesti Tervisekassa kaudu. Statistikaameti andmetel oli 2021. aastal Eesti meeste oodatav eluiga 72,8 ja naistel 81,4 aastat, kuid tervena elavad mehed eeldatavalt 54,9 ja naised 58 eluaastat. Eesti kulutab tervishoiule 7,8% oma SKPst, mis jääb tublisti alla Euroopa Liidu keskmisele, milleks on Eurostati andmetel 10,9%. Eesti tervishoiusüsteemi probleemile juhtis tähelepanu ka Arenguseire Keskus, mis tõi oma raportis välja, et Eesti tervisekassa eelarve puudujääk ulatub 900 miljoni euroni aastaks 2035 ning defitsiiti jõuab eelarve juba ülejärgmisel aastal tähtajalise lisarahastuse kadumisel.

Riigihanke „Tervisetehnoloogia ja -teenuste valdkonna väärtuspõhise toimemudeli väljaarendamine ja elluviimine“ missiooniks on anda tõuge tervistehnoloogia iduettevõtluse valdkonna katusorganisatsiooni tekkele ning jätkusuutliku Eesti tervisetehnoloogia innovatsiooni tõmbekeskuse asutamisele. Hanke kogumaht on 2,36 miljonit, millele lisandub käibemaks. Riigihanke tulemusena sõlmitakse raamleping ühe pakkujaga ning tegevuste läbiviimise perioodiks on 48 kuud. Hanke viitenumber riigihangete registris on 272693: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6661908/general-info 

Startup Estonia on riiklik programm Eesti startup ökosüsteemi arendamiseks, andes tõuke iduettevõtete tekkimiseks ning rahvusvahelisteks edulugudeks saamiseks. Startup Estonia programmi viib ellu EASi ja KredExi ühendasutus. Startup Estonia programmi (projekti number EU50651) ning riigihanget „Tervisetehnoloogia ja -teenuste valdkonna väärtuspõhise toimemudeli väljaarendamine ja elluviimine“ rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.