fbpx AS KredEx Krediidikindlustus | KredEx

AO KredEx Кредитноe Страхование – это страховое общество, созданное в 2009 году KredEx совместно с Министерством экономики и коммуникаций, которое помогает эстонским предприятиям снизить кредитные риски, связанные как с экспортом продукции, так и с ее продажей на местном рынке.

Наша миссия заключается в повышении конкурентоспособности и экспортного потенциала эстонских предприятий путем предложения услуг по снижению кредитных рисков.

Мы помогаем эстонским предприятиям:

  • повысить осведомленность по вопросам управления кредитами
  • улучшить финансовую стабильность при помощи услуг страхования
  • развить международные торговые отношения и финансовые возможности
Годовые отчеты

Aastaaruanded

AS KredEx Krediidikindlustus aastaaruanne 2017

AS KredEx Krediidikindlustus aastaaruanne 2016

AS KredEx Krediidikindlustus aastaaruanne 2015 kokkuvõte

AS KredEx Krediidikindlustus aastaaruanne 2014

AS KredEx Krediidikindlustus aastaaruanne 2014 kokkuvõte

AS KredEx Krediidikindlustus aastaaruanne 2013

AS KredEx Krediidikindlustus aastaaruanne 2013 kokkuvõte

AS KredEx Krediidikindlustus aastaaruanne 2012

AS KredEx Krediidikindlustus aastaaruanne 2012 kokkuvõte

AS KredEx Krediidikindlustus aastaaruanne 2011

AS KredEx Krediidikindlustus aastaaruanne 2011 kokkuvõte

AS KredEx Krediidikindlustus aastaaruanne 2010

 

Kvartaliaruanded

Kvartaliaruanded 2020

Vahearuanne II kvartal

Kvartaliaruanded 2019

Vahearuanne I kvartal

Vahearuanne II kvartal

Vahearuanne III kvartal

Vahearuanne IV kvartal

Kvartaliaruanded 2018

Vahearuanne I kvartal

Vahearuanne II kvartal

Vahearuanne III kvartal

Vahearuanne IV kvartal

 

Kvartaliaruanded 2017

Vahearuanne I kvartal

Vahearuanne II kvartal

Vahearuanne III kvartal

Vahearuanne IV kvartal

 

Kvartaliaruanded 2016

Vahearuanne I kvartal

Vahearuanne II kvartal

Vahearuanne III kvartal

Vahearuanne IV kvartal

 

Kvartaliaruanded 2015

Vahearuanne I kvartal

Vahearuanne II kvartal

Vahearuanne III kvartal

Vahearuanne IV kvartal

 

Kvartaliaruanded 2014

Vahearuanne I kvartal

Vahearuanne II kvartal

Vahearuanne III kvartal

Vahearuanne IV kvartal

 

Kvartaliaruanded 2013

Vahearuanne I kvartal

Vahearuanne II kvartal

Vahearuanne III kvartal

Vahearuanne IV kvartal

 

Kvartaliaruanded 2012

Vahearuanne I kvartal

Vahearuanne II kvartal

Vahearuanne III kvartal

Vahearuanne IV kvartal

 

Kvartaliaruanded 2011

Vahearuanne I kvartal

Vahearuanne II kvartal

Vahearuanne III kvartal

Vahearuanne IV kvartal

 

Kvartaliaruanded 2010

Vahearuanne I kvartal

Vahearuanne II kvartal

Vahearuanne III kvartal

Vahearuanne IV kvartal

 

Solventsuse ja finantsseisundi aruanne

Solventsuse ja finantsseisundi aruanne 2019

Solventsuse ja finantsseisundi aruanne 2018

Solventsuse ja finantsseisundi aruanne 2017

Solventsuse ja finantsseisundi aruanne 2016

 

Текущая отчетность

Текущая отчетность AS KredEx Krediidikindlustus находится по адресу saldo.fin.ee -> Avalik teave.
Для просмотра отчетности следует ввести на интернет-странице код партнера 012434 и затем выбрать желаемый отчетный период.
Отчетность обновляется ежемесячно кумулятивно к последнему числу месяца, следующего за отчетным.

Комитет по аудиту

Члены аудиторского комитета AS KredEx Krediidikindlustus:

  • Lehar Kütt
  • Erik Štarkov

Задача аудиторского комитета – консультирование совета по вопросам, связанным с осуществлением надзора, в том числе в части организации бухгалтерии, проведения внешнего аудита, функционирования системы внутреннего контроля, управления финансовыми рисками и мониторинга законности деятельности, а также в части составления бюджета и утверждения отчета за хозяйственный год.

Põhikiri

Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus põhikiri

 

1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALA

 

1.1      Ärinimi          

Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts KredEx Krediidikindlustus.

1.2      Asukoht

Aktsiaseltsi asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.

1.3       Eesmärk ja põhitegevusala

1.3.1    Aktsiaseltsi eesmärk on kasumlik võimaluste loomine ettevõtjate krediidiriskide maandamiseks ja ettevõtluse ning ekspordi arengu tagamiseks.

1.3.2    Aktsiaseltsi põhitegevusalaks on kindlustustegevus krediidikindlustuse ja garantiikindlustuse ning nende  alaliikides aktsiaseltsile väljastatud tegevuslubade alusel, samuti riiklikest arengukavadest ja poliitikatest lähtudes.

1.3.3 Oma põhitegevusalade täitmiseks teeb aktsiaselts koostööd Eesti, teiste riikide ja rahvusvaheliste finantsinstitutsioonidega.

1.3.4   Aktsiaselts võib teha kõiki tehinguid ja toiminguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema majandustegevuseks ja mis ei ole vastuolus õigusaktidega või põhikirjaga.
 

  1. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD.

 

2.1      Aktsiakapital

Aktsiaseltsi miinimumaktsiakapital on 4 793 400 (neli miljonit seitsesada üheksakümmend kolm tuhat nelisada) eurot ja maksimumaktsiakapital 19 173 600 (üheksateist miljonit ükssada seitsekümmend kolm tuhat kuussada) eurot, mille  piires võib aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendada ja vähendada aktsiaseltsi põhikirja muutmata.

 

2.2      Aktsiad

2.2.1   Aktsiaseltsil on ühte liiki nimelised aktsiad.

2.2.2   Kõigi aktsiate nimiväärtus on 100 (sada) eurot. Iga aktsia annab aktsia omanikule aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle.

2.2.3    Aktsia on võõrandatav seaduses sätestatud korras ja tingimustel. Aktsiate tasulisel võõrandamisel on teistel aktsionäridel ühine ostueesõigus kolmandate isikute ees. Aktsionärid võivad kasutada oma ostueesõigust kahe kuu jooksul aktsiate võõrandamise lepingu esitamisest. Müügilepingu sõlmimisest teatab aktsiate müüja aktsiaseltsi juhatusele, kes teatab sellest viivitamatult teistele aktsionäridele. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele ja selle teostamisele võlaõigusseaduses ostueesõiguse kohta sätestatut. 

2.2.4    Aktsiat võib pantida, kui selle poolt hääletavad vähemalt 4/5 üldkoosolekul esindatud häältest ning üldkoosolekul osaleb vähemalt 4/5 aktsiaseltsi aktsiatega esindatud häältest.   

 

2.3       Aktsia eest tasumine

2.3.1    Aktsiaseltsi asutamisel tasutakse aktsia eest rahalise sissemaksega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangaarvele.

2.3.2    Tegutseva aktsiaseltsi aktsia eest tasutakse seaduses sätestatud korras ja tingimustel. Mitterahalise sissemakse väärtust hindab juhatus. Kui mitterahalise sissemakse eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, siis peab mitterahalise sissemakse eset hindama üldiselt tunnustatud ekspert. Audiitor kontrollib mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist ja esitab arvamuse selle kohta, kas sissemakse vastab seaduses nimetatud nõuetele.   

2.3.3    Aktsionär, kes ei tasu aktsia eest õigeaegselt, maksab aktsiaseltsile viivist 0,1% tasumisele kuuluvast summast iga tasumisega viivitatud päeva eest.

 

3.         AKTSIASELTSI JUHTIMINE

 

3.1       Aktsiaseltsi organid

Aktsiaseltsi organiteks on:

3.1.1    aktsionäride üldkoosolek (edaspidi üldkoosolek);

3.1.2    nõukogu (edaspidi nõukogu);

3.1.3    juhatus (edaspidi juhatus);

3.1.4    auditikomitee.

 

3.2       Üldkoosolek

3.2.1    Üldkoosolek on aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan. Üldkoosolekud on korralised või erakorralised.

3.2.2    Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas 4 (nelja) kuu jooksul aktsiaseltsi majandusaasta lõppemisest arvates.

3.2.3    Erakorraline üldkoosolek toimub äriseadustikus ja teistes õigusaktides ettenähtud juhtudel ja korras.

3.2.4    Üldkoosoleku kokkukutsumine toimub vastavalt õigusaktide nõuetele. Üldkoosoleku päevakorra määrab nõukogu, kui õigusaktidest ei tulene teisti.

3.2.5    Üldkoosoleku pädevuses on äriseadustikus ja teistes õigusaktides nimetatud küsimuste otsustamine.

3.2.6    Üldkoosolek võib kõigis küsimustes vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul osaleb või on esindatud üle poole aktsiaseltsi aktsiatega esindatud häältest, kui seaduses või aktsiaseltsi põhikirjas ei ole sätestatud suuremat esindatuse nõuet.

3.2.7    Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt anti üle poole üldkoosolekul aktsiatega esindatud häältest, kui seaduses või aktsiaseltsi põhikirjas ei ole sätestatud suuremat häälteenamuse nõuet.

3.2.8    Üldkoosolek kehtestab nõukogu töökorra. 

 

3.3       Nõukogu

3.3.1    Nõukogu planeerib aktsiaseltsi tegevust ja korraldab aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogul on õigusaktides sätestatud õigused ja kohustused, kui aktsiaseltsi põhikirjast ei tulene teisiti.

3.3.2    Nõukogul on 3 (kolm) kuni 5 (viis) liiget. Nõukogu liikmed valib üldkoosolek. Aktsiaseltsis vähemusosalust omavaid aktsionäre esindab nõukogus  vähemalt 1 (üks) liige. Pooled riigi esindajatest nõukogu liikmed valitakse osaluse valitseja ja valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul ning pooled rahandusministri ettepanekul.  Kui aktsiaseltsi nõukokku valitakse riigi poolt paaritu arv liikmeid, valitakse enamliige osaluse valitseja ja valdkonna eest vastutava ministri  ettepanekul. Nõukogu liikmed valitakse kolmeks aastaks.

3.3.3    Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.

3.3.4    Nõukogu teeb otsuseid aktsiaseltsi juhtimise ja tegevuse korraldamisel ning töö planeerimisel õigusaktides sätestatud juhtudel või juhatuse taotlusel.

3.3.5    Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Nõukogu koosoleku kokkukutsumine toimub õigusaktides sätestatud korras.

3.3.6    Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Hääletamisel nõukogu liikmete häälte võrdse jagunemise korral on otsustav nõukogu esimehe hääl. Juhatuse liikmetel on õigus osaleda nõukogu koosolekutel hääleõiguseta.

3.3.7    Nõukogu võib teha otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad vähemalt kirjalikult taasesitatavas vormis kõik nõukogu liikmed. Nimetatud viisil otsuste vastuvõtmise protseduuri võib täpsustada aktsiaseltsi nõukogu töökorras.

3.3.8    Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed ja protokollija. Nõukogu liikme eriarvamus kantakse koosoleku protokolli. Kui nõukogu teeb otsuse koosolekut kokku kutsumata, asendab koosoleku protokolli hääletusprotokoll, millele kirjutavad alla nõukogu esimees ja protokollija. Hääletusprotokolli lahutamatuks lisaks on nõukogu liikmete seisukohad hääletamisel olnud otsuse projekti kohta.  

3.3.9    Nõukogu kinnitab aktsiaseltsi aastaeelarve.

3.3.10  Nõukogu liikmete õigused, kohustused ja vastutus on sätestatud õigusaktides. Aktsiaseltsi nõukogu juhindub oma töö korraldamisel lisaks õigusaktides ja põhikirjas sätestatule aktsiaseltsi nõukogu töökorrast niivõrd, kuivõrd see ei ole vastuolus õigusaktide või aktsiaseltsi põhikirjaga.

3.3.11  Nõukogu liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga, temaga seotud või võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist aktsiaseltsi poolt.

3.3.12  Nõukogu liikme tasustamine:

3.3.12.1 nõukogu liikmele määratakse võrdne tasu, kui seadusest ei tulene teisiti. Nõukogu esimehele võidakse määrata suurem tasu. Nõukogu liikmele võidakse määrata täiendav tasu seoses tema osalemisega muu nõukogu organi tegevuses;

3.3.12.2 nõukogu liikmele tasu maksmisel arvestatakse tema osalemist nõukogu koosolekutel ja nõukogu organi tegevuses;

3.3.12.3 nõukogu liikme tagasikutsumisel nõukogust ei maksta talle hüvitist;

3.3.12.4 kui aktsiaseltsi nõukogu ei täida temale seadusega pandud teavitamiskohustust, võib talle tasu määranud isik või organ otsustada tasu maksmise peatamise nõukogu esimehele või tasu vähendamise proportsionaalselt perioodiga, mille jooksul nimetatud kohustust ei täidetud;

3.3.12.5 nõukogule makstava tasu suuruse ja selle maksmise korra otsustab aktsiaseltsi  üldkoosolek.

3.3.13  Aktsiaseltsi aktsionäril on õigus saada informatsiooni nõukogu päevakorra kohta ning tutvuda nõukogu koosoleku protokollidega.

3.3.14 Nõukogu liikme tagasi astumisel või tagasi kutsumisel lähtutakse äriseadustikust. Kui nõukogust on tagasi kutsutud või tagasi astunud nõukogu liige, kes on nõukogu liikmeks valitud rahandusministri ettepanekul, siis teatab üldkoosolek nõukogu liikme tagasi kutsumisest või tagasi astumisest rahandusministrile viie (5) tööpäeva jooksul arvates nõukogu liikme tagasi kutsumisest või tagasi astumisest.

 

 

3.4       Juhatus

3.4.1    Juhatus on aktsiaseltsi juhtorgan, mis juhib ja esindab aktsiaseltsi. Juhatusel on õigusaktides sätestatud õigused ja kohustused.

3.4.2   Juhatusel on 2 (kaks) kuni 5 (viis) liiget. Juhatuse liikmed valib nõukogu kuni neljaks aastaks. Juhatuse liikme volitused juhatuses lõppevad õigusaktides ja põhikirjas ettenähtud juhtudel ja korras.

3.4.3    Nõukogu määrab juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust. Juhatuse esimehe äraolekul täidab juhatuse esimehe ülesandeid tema poolt nimetatud juhatuse liige.

3.4.4    Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kahe kuu jooksul.

3.4.5    Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Hääletamisel juhatuse liikmete häälte võrdse jagunemise korral on otsustav juhatuse esimehe hääl.

3.4.6    Juhatus võib teha otsuse koosolekut kokku kutsumata. Koosolekut kokku kutsumata juhatuse otsuse tegemisest tuleb teatada kõikidele juhatuse liikmetele ning sellisel juhul on juhatuse otsus vastu võetud, kui otsuse poolt hääletavad üle poole juhatuse liikmetest.

3.4.7   Juhatuse liikmetega sõlmib nõukogu poolt volitatud isik lepingud, milles määratletakse juhatuse liikmete õigused ja kohustused, tasustamise kord ning aktsiaseltsi juhtimise ja esindamise seisukohalt tähtsust omavad teised asjaolud.

3.4.8   Juhatuse liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga, temaga seotud või võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist aktsiaseltsi poolt.

3.4.9   Juhatuse liikme tasustamine:

3.4.9.1   juhatuse liikmele võib tasu maksta üksnes temaga sõlmitud juhatuse liikme lepingu alusel. Kui juhatuse liige täidab lisaks aktsiaseltsi juhatuse liikme ülesannetele muid aktsiaseltsile vajalikke ülesandeid, siis nende ülesannete eest võib tasu maksta juhul, kui see on ette nähtud juhatuse liikme lepingus;

3.4.9.2   juhatuse liikmele võib maksta täiendavat tasu, arvestades tema töö tulemuslikkust. Täiendava tasu suurus peab olema põhjendatud, kusjuures arvestama peab aktsiaseltsile seatud eesmärkide täitmist ning aktsiaseltsi loodud lisandväärtust ja turupositsiooni. Majandusaasta jooksul makstava täiendava tasu suurus kokku ei või ületada juhatuse liikmele eelmisel majandusaastal makstud neljakordset keskmist kuutasu;

3.4.9.3   juhatuse liikmele võib maksta lahkumishüvitist üksnes tagasikutsumisel nõukogu algatusel enne tema volituste tähtaja möödumist. Lahkumishüvitist võib maksta juhatuse liikme tagasikutsumise ajal kehtiva kuni kolme kuu tasu ulatuses.

 

3.5      Nõuded nõukogu ja juhatuse liikmele

3.5.1   Nõukogu ega ka juhatuse liikmeks ei või olla isik:

3.5.1.1   kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud isiku pankroti;

3.5.1.2   kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud juriidilisele isikule antud tegevusloa kehtetuks tunnistamise;

3.5.1.3   kellel on ärikeeld;

3.5.1.4   kelle süüline tegevus või tegevusetus on tekitanud kahju juriidilisele isikule;

3.5.1.5   keda on majandusalase, ametialase või varavastase kuriteo eest karistatud;

3.5.1.6   kellel on aktsiaseltsiga seotud olulised ärihuvid, mis väljenduvad muu hulgas olulise osaluse omamises selles juriidilises isikus või kuulumises sellise äriühingu nõukogusse või juhatusse, kes on aktsiaseltsi oluline kaupade müüja või ostja, teenuste osutaja või tellija;

3.5.1.7   kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist äriühingus, mis tegutseb äriühinguga samal tegevusalal ning see äriühing ei ole äriühingu aktsionär;

3.5.1.8   kes on äriühinguga samal tegevusalal tegutseva äriühingu nõukogu või juhatuse liige, välja arvatud kui tegu on riigi osalusega äriühinguga või selle äriühinguga samasse kontserni kuuluva äriühinguga või äriühinguga, mis on selle äriühingu osanik või aktsionär;

3.5.2    Punktides 3.5.1.1–3.5.1.4 nimetatud piirangud kehtivad viis aastat pärast pankroti väljakuulutamist, tegevusloa kehtetuks tunnistamist, ärikeelu lõppemist või kahju hüvitamist;

3.5.3    Punkti 3.5.1.5 sätestatud keeld ei laiene isikutele, kelle karistusandmed on karistusregistrist kustutatud.

 

3.6      Auditikomitee

3.6.1   Nõukogu moodustab õigusaktides sätestatud juhtudel või oma otsuse alusel auditikomitee.

3.6.2   Auditikomitee ülesandeks on nõukogu nõustamine järelevalve teostamisega seotud küsimustes, sealhulgas raamatupidamise korraldamise, välisauditi teostamise, sisekontrollisüsteemi toimimise, finantsriskide juhtimise ja tegevuse seaduslikkuse monitooringu osas, samuti eelarve koostamise ja majandusaasta aruande kinnitamise osas.

 

3.7       Sisekontroll ja siseaudit      

3.7.1    Aktsiaselts on kohustatud tagama sisekontrollisüsteemi toimimise.

3.7.2    Aktsiaselts on kohustatud  moodustama siseaudiitori ametikoha või ostma siseaudiitori teenust  seaduses sätestatud nõuetele vastavalt teenuseosutajalt;

3.7.3    Aktsionäril on õigus nõuda erikontrolli tegemist ning kasutada selleks enda poolt juhitava asutuse struktuuriüksust.

 

4.  OSALEMINE TEISTES ÄRIÜHINGUTES,

     AKTSIASELTSI STRUKTUURIÜKSUSED JA AKTSIASELTSI ESINDAMINE

 

4.1      Osalemine äriühingutes

Aktsiaselts võib osaleda teistes äriühingutes. Aktsiaseltsi osalemise teistes äriühingutes otsustab üldkoosolek. Üldkoosoleku otsus on vajalik ka aktsiaseltsi tütarettevõtjate poolt teises äriühingus olulise osaluse omandamiseks või võõrandamiseks. Aktsiaseltsi tütarettevõtjate juhtimise ja aruandluse põhimõtted kinnitab aktsiaseltsi üldkoosolek.

 

4.2      Struktuuriüksused

4.2.1    Aktsiaselts võib moodustada struktuuriüksusi.

4.2.2   Aktsiaseltsi struktuuriüksuste moodustamise ja nende tegevuse lõpetamise otsustab ning nende pädevuse ja juhid määrab nõukogu, kui õigusaktidest või põhikirjast ei tulene teisiti.   

                                     

4.3      Aktsiaseltsi esindamine

Aktsiaseltsi võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.  

 

5.         ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE

 

5.1      Majandusaasta

Aktsiaseltsi majandusaasta on kalendriaasta, mis algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril. Aktsiaseltsi asutamisel, lõpetamisel või muul seadusega ettenähtud juhul võib majandusaasta olla lühem või pikem kui kalendriaasta, kuid see ei tohi ületada 18 kuud.

 

5.2      Aruannete koostamine ja kinnitamine

5.2.1    Juhatus koostab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab need üldkoosolekule kinnitamiseks.

5.2.2    Raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne tuleb esitada audiitorile selliselt, et aktsionärid jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.

5.2.3    Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast. Aastaaruande koosseisus esitatakse aruanne hea ühingujuhtimise tava rakendumise kohta aktsiaseltsis.   

5.2.4   Juhatus esitab 4 kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates Rahandusministeeriumile ja Riigikontrollile auditeeritud ja kinnitatud majandusaasta aruande koopia. Koos majandusaruande koopiaga esitatakse ülevaade selle kohta, kuidas nõukogu on aktsiaseltsi tegevust aruandeperioodil korraldanud, juhtinud ja järelevalvet teostanud, ning näidatakse igale nõukogu ja juhatuse liikmele majandusaasta jooksul makstud tasude summa. Aktsiaseltsi teistel aktsionäridel on õigus nõuda nimetatud aruannet ja ülevaadet tutvumiseks samal tähtajal.

 

5.3      Kasumi jaotamine

Aktsiaseltsi majandusaasta kasumi jaotamise otsustab üldkoosolek vastavalt seadusele.

 

5.4      Dividendide maksmine

5.4.1   Dividendide maksmise aluseks on üldkoosoleku poolt kinnitatud majandusaasta aruanne.

5.4.2   Dividendide suuruse ning maksmise täpsema korra ja tähtajad otsustab üldkoosolek.

5.4.3   Aktsiaseltsi juhatus võib teha nõukogu nõusolekul pärast majandusaasta möödumist ja enne majandusaasta aruande kinnitamist aktsionäridele ettemakseid eeldatava kasumi arvel kuni poole summa ulatuses.

 

5.5      Reservkapital

5.5.1    Aktsiaseltsil on kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks reservkapital, mis moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali seaduses ettenähtud korras.

5.5.2   Reservkapitali suurus on 1/10 aktsiakapitalist, kui seadusest ei tulene teisiti.. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 aktsiaseltsi puhaskasumist.

 

6.  AKTSIASELTSI  TEGEVUSE LÕPETAMINE, ÜHINEMINE,

     JAGUNEMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE

Aktsiaseltsi tegevuse lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Aktsiaseltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed.

 

7.         LÕPPSÄTTED

7.1      Põhikirja muutmine

Põhikirja muutmise kohta teeb otsuse üldkoosolek seaduses sätestatud korras. Põhikirjamuudatus jõustub vastava kande äriregistrisse tegemisest arvates.

7.2      Põhikirja sätete kehtetus

Kui põhikirja mõni säte on kehtetu või muutub kehtetuks, jääb põhikiri muus osas kehtima. Sellisel juhul tuleb kehtetu säte üldkoosoleku otsusega ümber sõnastada või seda täiendada.

 

Põhikiri on kinnitatud  25. aprillil 2019.a.

 

Nõukogu koosseis ja liikmetele makstav tasu

Tasud eurodes (kuus)

Tasud

*Auditikomitee liikmetele makstakse tasu vaid nende kuude eest kui toimus auditikomitee koosolek.